Bijdrage Cie Bestuur brand­vei­ligheid dier­ver­blijven


1 februari 2012

Voorzitter, zoals de meeste aanwezigen wel zullen weten stelt het Bouwbesluit de bouwtechnische eisen aan het bouwen van nieuwe en het verbouwen van bestaande bouwwerken. Dieren worden hierbij geschaard onder lichte industrie, wat betekent dat ze dezelfde bescherming genieten als wc-rollen. Het verschil is natuurlijk dat dieren levende wezens zijn, die gevoelens van angst, pijn en stress kunnen ervaren en letterlijk kunnen verbranden.

En afgelopen maandagavond was het weer zover, 18.000 kippen kwamen om door een stalbrand in Rijen. Inmiddels zijn in vijf jaar tijd al meer dan een miljoen dieren bij brand omgekomen. De drama's voor de dieren en voor de brandweerlieden, die lijdzaam moeten toezien hoe de dieren, opgesloten in de stal, niet weg kunnen en levend verbranden of in giftige dampen stikken, zijn daarbij niet gering.

Voorzitter, in Den Haag hebben we dan wel geen vee-industrie, maar wel maneges, asielen, pensions en stadsboerderijen. De dieren hier spelen vaak ook nog eens een hele belangrijke rol in het leven van veel inwoners van onze stad. We moeten er dan toch ook niet aan denken dat we in de toekomst in de krant lezen dat in Den Haag dieren zijn omgekomen in een stalbrand. Dat kan niemand toch willen.

En hoewel de kans op brand dan misschien klein mag zijn, zijn de impact en gevolgen groot. Naast het enorme dierenleed, heeft het zeker ook gevolgen voor de ondernemer, de brandweer ter plaatsen en de bevolking. Als gemeente zouden we dan ook er alles aan moeten doen om te voorkomen dat Den haag in de lijstjes met stalbranden terecht komt.

De Partij voor de Dieren zou dan ook graag zien dat er aanvullende eisen bij vergunningen voor de bouw en nieuwbouw van dierenverblijven worden gesteld ten aanzien van de brandveiligheid. Het is nu dus niet verplicht om dierverblijven te voorzien van brandmelders en brandblussers of zelfs maar bluswater. Simpele voorschriften zoals het scheiden van brandgevaarlijke activiteiten en apparaten van de dierverblijven, of regelmatige controle van de elektrische installaties zouden veel branden kunnen voorkomen. Door het toepassen van sprinklerinstallaties of brandcompartimenten kan het aantal slachtoffers aanzienlijk worden beperkt. Onderschrijft de wethouder het belang van brandmelders, brandblussers en bluswater in dierverblijven? Is hij op de hoogte hoe het in Den Haag staat met de brandveiligheid van deze verblijven? Zo neen, is hij bereid hier onderzoek naar te doen? Is hij bereid deze aanvullende eisen ten aanzien van de meest elementaire maatregelen om brand te voorkomen op te nemen in het vergunningenbeleid? Graag een reactie.

Landelijk is men hier ook mee bezig, zo is er recent het actieplan stalbranden verschenen en wordt dit uitgewerkt in een ander advies met aanbevelingen. Hier zijn we ook erg blij mee, maar simpelweg afwachten tot er eindelijk landelijk een besluit wordt genomen duurt de Partij voor de Dieren te lang. Op dit dossier is al vaker gebleken dat rapporten niet op tijd klaar zijn, met alle gevolgen van dien. Daarom, om te voorkomen dat dieren onnodig bij brand omkomen, willen wij dat de gemeente aanvullende eisen stelt. Dit is tegelijk een krachtig signaal richting het Rijk dat dit een belangrijk dossier is en er ook landelijk maatregelen genomen moeten worden.

Uit het eerder genoemde actieplan blijkt dat op het gebied van kennisontwikkeling, samenwerking, advisering en handhaving nog veel verbetering te behalen valt, ook bij gemeentes. Herkent de wethouder dit beeld? Wordt er op dit moment geadviseerd en gehandhaafd bij dierverblijven? Vindt de wethouder dat voldoende? Op welke wijze wordt bij een vergunningsaanvraag voor verbouw of nieuwbouw, eventueel in samenspraak met de brandweer, advies gegeven over de inrichting en materiaal gebruik? Zijn er vluchtplannen voor dierverblijven opgesteld, in samenwerking met de gemeente of de brandweer? Onderschrijft de wethouder dat een brandoefening ook bijvoorbeeld bij maneges erg zinvol kan zijn?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil het voorkomen dat er onnodig dieren omkomen bij brand in onze gemeente. Verschillende rapporten hebben al aangetoond dat er op het gebied van brandveiligheid nog veel verbeterd kan worden. Simpelweg afwachten tot men landelijk hier een knoop over heeft doorgehakt, duurt ons te lang. Wij hopen dan ook dat ook de collegepartijen het belang onderkennen van het hebben van brandmelders en brandblussers in dierverblijven, het belang van een kritisch en professioneel oog van de brandweer op bestaande situaties en de verantwoordelijkheid van de gemeente. Laten we niet wachten tot de eerste brand geweest is voordat we met maatregelen komen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer