Bijdrage Cie Bestuur - Circu­laire economie


10 januari 2018

Voorzitter,

Grondstoffen raken in hoog tempo op. We moeten in snel tempo toe naar een stad waar we de ecologische grenzen als randvoorwaarden stellen voor ons gedrag. Met het van onderop stimuleren van een circulaire economie en afstand te doen van de wegwerpeconomie, dragen we bij aan een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Als grote stad kunnen we hierin een aanjager zijn en een voorbeeld voor de rest van het land en de wereld. Circulaire economie staat in Den Haag nog in de kinderschoenen, maar er zijn veel hoopvolle initiatieven en de gemeente neemt geode stappen met het in kaart brengen van de afvalstromen.

Er zit enorm veel energie in de stad. Veel projecten zijn succesvol gebleken, zoals de Urban Farmers bij De Schilde en het Haagse Repair Cafe. Nadat de Schilde werd aangelegd in 2013, is er weinig nieuws meer verschenen in andere delen van de stad. Hoe kunnen we deze initiatieven ook elders in de stad ontwikkelen? Heeft de wethouder gekeken naar het faciliteren van open source, zodat bewoners kennis kunnen delen?

Vorig jaar hebben studenten van de universiteit Leiden een presentatie gehouden van allerlei door hen onderzochte ideeën om van Den Haag een circulaire stad te maken, van deelfietssystemen tot hergebruik van water. Is de wethouder bereid met de raad te delen wat er met deze ideeën wordt gedaan? Op welke termijn?

Circulaire gemeentelijke organisatie
Wat betreft de gemeentelijke organisatie zelf valt er nog een wereld te winnen. De gemeente kan een een voorbeeld zijn en een aanjager zijn in het inkopen van hergebruikte of te hergebruiken materialmen. Het enige concrete voorbeeld van circulair inkopen door de gemeente is echter dat het tapijt in het Stadhuis 50% circulair is. Maar hoe zit het met de gemeentelijke afvalstromen? De verf, het wagenpark, de kantoorfaciliteiten, om maar een paar voorbeelden te noemen. Er is in 2016 al een motie van ons aangenomen om duidelijke duurzaamheidscriteria te stellen voor inkopen. Deze motie is nog steeds niet uitgevoerd. Wanneer komt de inhaalslag?

Hergebruik van bouwmaterialen
De gemeente kan ook hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen stimuleren door aanbestedingsrichtlijnen en bouwvoorschriften waarin specifieke voorschriften zijn geformuleerd gericht op hoogwaardig hergebruik. Is de wethouder bereid deze aanbestedingsrichtlijnen te ontwikkelen?

Recycling
Wat opvalt is dat Den Haag slecht presteert al het gaat om afval scheiden: slechts 31% van het huishoudelijk afval. Slechts 15% van het fijn huishoudelijk afval wordt gescheiden, terwijl 75% herbruikbaar is. Uit het huishoudelijk afvalplan blijkt dat GFT veruit de grootste fractie is. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om hergebruik van GFT te stimuleren? De compostbakkers blijken succesvol. Nu al op 10 plekken in de stad. Dat klinkt heel weinig. Ziet de wethouder mogelijkheden om dit uit te breiden? Kan dit op meer plekken in de stad worden uitgerold?

Statiegeldinitiatief
Voor een circulaire economie is het belangrijk dat we het zwerfvuil terugdringen. Statiegeld is daarvoor een effectief middel. Een groot deel van het Haagse zwerfafval bestaat uit kleine PET-flessen en blikjes. In november is een grootschalig initiatief gestart om het Rijk op te roepen statiegeld in te voeren op alle PET-flessen en bikjes. Al meer dan 100 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie, ook de gemeente Utrecht en Amsterdam. Is de wethouder bereid om ervoor te zorgen dat de gemeente Den Haag zich aansluit bij dit initiatief?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer