Cie Ruimte - Nota Haagse Hoogbouw


11 januari 2018

Voorzitter,

De nieuwe nota hoogbouw lijkt met de goede intentie geschreven en de ambities spreken de Partij voor de Dieren aan. Allereerst vindt de Partij voor de Dieren het goed dat 40% van de buitenruimte groen en biodivers wordt ingericht en dat natuurinclusief bouwen een belangrijke plek zal krijgen in het puntensysteem. Wel vraagt mijn fractie zich af waarom verticaal groen niet verplicht wordt en opgenomen in dit raadsvoorstel. Dit soort groen kan bij verdichting een belangrijke rol spelen. Er werd verder in de reacties aangegeven dat natuurinclusief bouwen een aparte dubbelbestemming moet zijn. Graag een reactie daarop.

Voorzitter, over duurzaamheid is mijn fractie minder tevreden. Hier blijven de ambities niet meer dan dat. Er wordt aangegeven dat voor tenders duurzaamheidscriteria – kunnen - worden gesteld. Kan de wethouder in het Raadsvoorstel opnemen dat waar het kan altijd duurzaamheidscriteria worden gesteld bij gemeentelijke grondexploitaties bij hoogbouwprojecten? En specifiek dat hierin criteria worden gesteld om te komen tot klimaatneutrale gebouwen? Dit sluit aan bij de beantwoording in de technische vragen en zou passen bij onze aangenomen motie over het stellen van de eis van een klimaatneutraal gebouw bij grondexploitaties.

Verder voorzitter, begrijpt mijn fractie niet waarom de gehanteerde ambitie is versoepeld voor zowel de BREEAM als GPR-score. Waarom zou de eerder door de wethouder voorgestelde score te ambitieus zijn? Als we naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030 willen, dan moeten we juist nog ambitieuzer zijn. Zelfs een uitstekende BREEAM-score garandeert namelijk nog geen klimaatneutraal gebouw.

Verder staat in de beantwoording van de technische vragen dat als we de eis willen stellen dat het regenwater beter wordt vastgehouden om de stad klimaatbestendiger te maken we het bestaande beleid moeten aanpassen. Welk concreet beleid moet dan worden aangepast en waarom stelt de wethouder deze aanpassing niet voor?

Voorzitter, dan de parkeereis. Door het stellen van deze eis wordt het bouwen veel duurder, zullen gebouwen minder snel worden gebouwd en komen nieuwe parkeergarages leeg te staan. Als de wethouder echt gelooft in verdichting bij OV-knooppunten zal de parkeereis eraan moeten geloven; anders zal alleen hoog worden gebouwd in de pilotgebieden. Graag een reactie van de wethouder. De Partij voor de Dieren wil dat wordt ingezet op een echte modal shift.

Tot slot voorzitter, we worden gevraagd dit vast te stellen om te zorgen voor goede hoogbouw. Mijn fractie begrijpt dan niet waarom de nieuwe commerciële torens in het Spuikwartier waar nog geen vergunning voor is verleend niet gewoon aan deze nota moeten voldoen. Graag een reactie van de wethouder.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer