Bijdrage Cie Bestuur - Program­ma­re­kening (Ontwik­keling Buiten­ruimte)


15 juni 2017

Voorzitter,

Allereerst een punt over de monitoring van de biodiversiteit. Ook op het gebied van groen moeten we kunnen kijken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid. We kunnen nu niet controleren hoe de natuur erbij staat, terwijl er wel is geïnvesteerd. Stel je voor dat wij niet kunnen controleren of de werkgelegenheid is gedaald of niet, dat zou ondenkbaar zijn! Waarom dan niet voor de biodiversiteit, die essentieel is voor de kwaliteit van de leefomgeving? Amsterdam en Rotterdam rapporteren al lang over de stand van de biodiversiteit.

Opvallend is dat er deelpunten wel gemonitord zijn. Zo zijn in de grote Haagse groengebieden in 2016 diverse monitoringen en inventarisaties uitgevoerd, is er een huismussentelling geweest en is er een apparaat aangeschaft waarmee de verspreiding van vleermuizen in Den Haag in kaart is gebracht.

Volgens de Agenda Groen voor de stad komt er pas in 2019 een natuurwaardekaart. Hoe verloopt de ontwikkeling van de natuurwaardenkaart, zo vraag ik de wethouder, en is het mogelijk om eerder met die kaart te starten dan 2019?

Er zou in ieder geval een duidelijke, grote kaart van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur worden toegevoegd aan Agenda groen voor de stad. Maar die kaart is onduidelijk en ook niet online, maar is alleen via een PDF te raadplegen. Kan de wethouder zorgen voor een goede kaart?

Dan voorzitter, diervriendelijke kades. Sinds wij erom vroegen in mei is er het een en ander gebeurd. Momenteel worden er 6 uittreedplaatsen tussen de Dierentuinbrug en de Raambrug geplaatst. Op welke termijn wil het college de kades en walkanten diervriendelijk hebben?

Dan verlichting, voorzitter. Nog maar 7% van de straatverlichting betreft led-verlichting armaturen. Hoe komt het dat het aantal leds niet hoger ligt? Heeft het college een plan van aanpak met binnen welke termijn alle straatverlichting voorzien moet zijn van ledlampen? Vindt de wethouder ook dat er een versnelling moet plaatsvinden?

Tot slot, voorzitter, klimaatadaptatie en de vergroening van Den Haag. De gevolgen van klimaatverandering worden in de stad steeds zichtbaarder, vooral door meer hitte-eilanden en wateroverlast. Binnen het groenbudget was dit jaar € 0,5 miljoen beschikbaar voor het omvormen van verharding naar groen in het kader van klimaatadaptatie en het verhogen van de belevingswaarde op buurtniveau. Hoe goed zijn we op weg naar een klimaatbestendige stad, een vergroeningsslag in welke orde van grootte is daarvoor nodig en in welke wijken? Graag een reactie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer