Bijdrage Cie Bestuur - Program­ma­re­kening (Verkeer en Milieu)


15 juni 2017

Voorzitter, allereerst de balans tussen vervoerswijzen. Om de stad duurzaam, gezond en bereikbaar te houden heeft het college ook in 2016 gestreefd naar een optimale balans tussen de verschillende vervoerswijzen. Het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets moest daarbij sneller groeien dan het autogebruik. Dat is helaas niet gelukt. Het aandeel fiets is wel licht toegenomen, maar minder dan het aandeel van de auto. En het aandeel lopen en OV–bewegingen is gedaald. Hoe verklaart de wethouder dit? Er is meer inzet nodig om fietsen, OV en lopen te stimuleren ten opzichte van het autogebruik. Wat gaat de wethouder doen om dat te verbeteren?

Voorzitter, de toenemende verdichting in combinatie met de parkeernorm en de goedkopere tweede parkeervergunning hebben ertoe geleid dat de druk op de openbare ruimte fors is toegenomen. Het gevolg van dit parkeerbeleid is dat er afgelopen jaar 200 extra parkeerplekken bij zijn gekomen. Is de wethouder het met ons eens dat er echt een andere aanpak nodig is om te voorkomen dat de druk van auto's op de openbare ruimte toeneemt?

Afname van het autogebruik is niet alleen belangrijk vanwege CO2-reductie, maar voor een leefbare openbare ruimte en voor de luchtkwaliteit.

Voor de luchtkwaliteit is gezondheid het uitgangspunt en moeten we ook echt de WHO-normen nastreven.
De Omgevingswet die in 2019 in werking treedt, biedt nieuwe mogelijkheden om deze lokaal na te streven, maar geeft ook risico’s. Want wettelijk wordt niet meer verplicht gesteld dan de Europese normen.

Maar als gemeente kunnen we in omgevingsvisies en omgevingsplannen straks zelf bepalen of we de WHO-normen nastreven. Voor geluid kunnen we helemaal zelf normen bepalen en kan zelfs worden afgeweken van een basisbeschermingsniveau, maar kunnen we ook gezondheid als uitgangspunt nemen. In 2016 is nog niet over de gevolgen van de Omgevingswet door de wethouder gerapporteerd, terwijl deze wet wel is aangenomen en een enorme verandering teweegbrengt. Wat is er tot nu toe door de wethouder gedaan voor de implementatie van de omgevingswet in het milieubeleid? Wanneer en hoe worden burgers, bedrijven, ambtenaren en raad hierover geïnformeerd?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer