Bijdrage cie Leef­om­geving begroting milieu


17 oktober 2012

Milieu en duurzaamheid

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft grote moeite met de voorgestelde bezuiniging van 1,1 miljoen euro op het programma en 0,83 miljoen op de omgevingsdienst. Waarom, omdat de Partij voor de Dieren van mening is dat we eerst moeten zorgen dat de basis op orde is met een krachtig milieu- en klimaatbeleid. Uit de stand van zaken Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) die de VNG op 12 juli heeft gepubliceerd begrijp ik dat de taakstelling op het gemeentefonds in september opnieuw is besproken met de staatssecretaris. Heeft de wethouder hier al meer over gehoord?

De Partij voor de Dieren wil een milieubeleid waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen op de korte termijn. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een strikte handhaving van milieuregels. De landelijke discussie rondom de vorming van de RUD’s wil ook meer aandacht voor milieuhandhaving en meer professioneler, onafhankelijker, minder bureaucratisch, vertrouwenwekkender handhaving.

Toch wordt er gekozen om minder fte’s vanuit de gemeente naar de omgevingsdienst over te dragen. En dat is blijkbaar mogelijk door de productiviteit per medewerker te verhogen. Kan de wethouder hier een voorbeeld van geven? En als blijkt dat dit onvoldoende is, wat gaan we er dan aan doen? Graag een reactie van de wethouder.

Ook worden er alleen nog maar wettelijke taken uitgevoerd , wat betekent dat de adviestaak van de milieu-inspecteur wordt afgebouwd. Is het dan de bedoeling dat mensen de omgevingsdienst zelf gaan bellen voor vragen? Graag een reactie

Aanvullend wordt 1,1 miljoen bezuinigd op het programma zelf. Onder andere door minder te werken aan wettelijke taken. Voorzitter, ook dit begrijp ik niet. Die dak- en vloerisolatiesubsidies zijn zeer succesvol geweest. De wethouder spreekt in de antwoorden op de technische vragen van een optimalisatie die nu wordt doorgevoerd, maar een versobering klinkt bij mij als een bezuiniging. Kan de wethouder dit ophelderen?

Een andere bezuiniging wordt gevonden op het verminderen van de inzet op wettelijke taken. Heb ik het goed begrepen dat dit een bezuiniging is die pas na 2014 voor bodem en na 2015 voor lucht geeffectueerd wordt ? Graag een reactie.

Leefomgeving
Voorzitter, ik begin met het budget voor de dierenbescherming. Afgelopen jaar hebben we het hier uitvoerig over gehad. In deze begroting wordt een stap in de goede richting gezet door de dierenambulance een vergoeding te geven als zij na een politiemelding in actie komen. Hiervoor is 10.000 euro gereserveerd. Voorzitter, een stap in de goede richting, maar wat de Partij voor de Dieren betreft zetten we bij deze begroting nog meer stappen.

De realiteit is namelijk dat veel burgers de dierenambulance zelf weten te bereiken en de politie hier niet bij aan de pas komt. Maar nu wordt wel de situatie gecreëerd waarbij het voordeliger is als men eerst de politie belt. Dit lijkt mij even krom als een dood dier wel vergoeden en een levend dier niet. Leidschendam geeft dezelfde dierenambulance een bijdrage voor elke rit van 20 euro. Dat is bij lange na niet kostendekkend, maar het helpt natuurlijk wel in de kosten. De dierenambulance heeft laten weten dat het jaarlijks zo’n 5.000 wilde dieren redt, dieren die in de overgrote deel van de gevallen door menselijk toedoen in de problemen zijn geraakt. 5.000 dieren keer 20 euro is een ton. Als we geld hebben voor WK’s, een Spuiforum en een Rotterdamsebaan, dan moeten we toch ook een ton kunnen vrijmaken voor de dierenambulance?

De dierenambulance is een organisatie die door vrijwilligers wordt gerund, en het enige wat zij vragen is een gemeentelijke bijdrage om de steeds maar stijgende kosten te betalen. Dankzij hun harde werk worden gewonde dieren opgevangen en dode dieren van straat gehaald. Wat de Partij voor de Dieren betreft onmisbaar werk. Ik wil de wethouder dan ook vragen of hij bereid is ook in Den Haag een bijdrage van 20 euro per gereden rit te geven. Wat ons betreft kan die bijdrage ook met producten van andere programma’s worden gedekt, bijvoorbeeld Openbare Gezondheidszorg (potje gezonde leefomgeving), Verkeersmaatregelen (potje overige maatregelen), Vrijwilligerswerk. De wethouder Financiën kent de potjes wat beter dan wij, en ik hoop dat ook dat hij bereid is om te kijken of er een ton beschikbaar is. Graag een reactie.

Ik zou ook graag nog van de wethouder horen hoe het zit met het bedrag dat is gereserveerd voor de ‘uitbestede taken dierenopvang’, kan de wethouder aangeven of er delen van dit bedrag zijn toegekend aan bepaalde opvang organisaties? Graag een reactie.

Dan heb ik nog wat vragen over andere onderwerpen:

Voorzitter, onder ‘onderhoud straten, wegen, pleinen’ staat te lezen over de openbare ruimte bij het centraal station en de OV-terminal. Er wordt gesproken over onderhouds- en beheerslast waarvoor 1,1 miljoen in de periode tot 2016 wordt voorzien. Maar onderhouds- en beheerslasten zijn toch structureel, dus hoe zit het in de periode na 2016?

Ik heb het bij de bespreking van Milieu en duurzaamheid ook al gezegd. Wat de Partij voor de Dieren betreft, zorgen we er eerst voor dat de basis op orde is, met een zorgvuldig milieu en natuurbeleid. Dit schept wat de Partij voor de Dieren betreft de kaders waarbinnen gekeken kan worden welke ontwikkelingen nog kunnen plaatsvinden. Ik vind het dan ook jammer dat er weer bezuinigd wordt op openbaar groen en de ecologische verbindingszones. En ik zeg het nog maar eens: natuur en groen in de stad levert ook geld op in onder andere vermeden zorgkosten. Inmiddels is ook aangetoond dat een grasstrookje niet hetzelfde effect heeft als een parkje met bomen en struiken.

Onder het kopje openbaar groen blijkt dat er zowel een bezuiniging als een investering wordt gedaan. In antwoord op technische vragen wordt verwezen naar het Uitvoeringsprogramma Wegen en groen. In dat uitvoeringsprogramma wordt gesproken van een incidenteel tekort van 80 miljoen en een structureel tekort van 12,5 miljoen voor onderhoud van wegen en groen, een bezuiniging oplopend tot 3,5 miljoen vanaf 2014 en vanaf dit jaar 5 miljoen vanuit het coalitieakkoord. Wat volgens mij betekent dat we nog steeds een structureel tekort van 11 miljoen voor onderhoud van wegen en groen hebben . Klopt dat? Zijn we daarvoor nog op zoek naar oplossingen of is dit een probleem dat een volgend college moet oplossen? U zult begrijpen dat wij als Partij voor de
Dieren hier als oplossing bijvoorbeeld het potje Rotterdamse baan zien, daar kunnen we in ieder geval de komende jaren mee overbruggen.

Circussen
Voorzitter, dan wil ik nog wat zeggen over het voorkeursbeleid voor circussen. Nu staat circus Herman Renz op het Malieveld, over twee weken komt Renaissance en er komt weer een kerstcircus aan. Dat is een circus per maand met wilde dieren. De wethouder geeft aan dat vergunning moet worden verleend aan degene die als eerste een aanvraag heeft ingediend. Zo schiet het natuurlijk niet op.

Voorzitter, het voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren is door de gemeente Heemskerk ontwikkeld. En daar lukt het wel. Ze hebben een beleidsregel die uitlegt dat de volgorde van binnenkomst van aanvragen geen rol speelt. En vragen circussen hoe ze bijdrage aan de ambitie van de gemeente om met respect om te gaan met mens, dier en milieu. Op basis daarvan worden vergunningen toegekend.

De Partij voor de Dieren ziet graag dat wij dit ook op deze wijze in Den haag gaan regelen. Is de wethouder bereid dit Heemskerkse model te volgen of in contact te treden met gemeente Heemskerk om dit ook in Den Haag te realiseren? Graag een reactie.

Water tweede termijn of vragen voor de wethouder

De wethouder heeft een briefje gestuurd. n.a.v. eerste termijn met wat achtergronden en daar denk ik toch ander over dus hierbij wat interrupties en mini tweede termijn.

Waterberging
Deelt de wethouder de mening dat de ambitie zou moeten zijn om overstorten helemaal te voorkomen?

Waterkwaliteit
Die verbetering die we hebben gezien was broodnodig, maar in 2011 was er geen significante verbetering in de waterkwaliteit te zien. Concentraties van stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen zijn veel te hoog. Stikstof en fosfaat komen voor 50% uit de glastuinbouw en afspoeling van verhard oppervlakte, naleving uit het verleden is heeft een kleiner aandeel. Deelt de wethouder de opvatting dat er dus in de glastuinbouw en ten aanzien van afspoelingen nog voldoende maatregelen te nemen zijn?

Voorzitter, als ik in de rapportage van Delfland zie dat in 86% van de meetpunten overschrijdingen van Imidacloprid wordt gemeten tot wel 135x houdt de Partij voor de Dieren grote zorgen over de waterkwaliteit. Onder het kopje doelen en ambities staat dat de gemeente Delfland steunt bij het nastreven van de doelen en het treffen van maatregelen. Laten we hiervan gebruik maken bij het halen van de doelen. Immers, de Kaderrichtlijn Water zegt dat als je al ziet dat je de doelen niet gaat halen, je aanvullende maatregelen moet nemen en niet achterover blijven leunen. Ook hoop ik dat dat we wat meer gedrevenheid hierop van de wethouder mogen zijn. We kunnen wel steeds met de vinger naar het waterschap wijzen, maar als ik de cijfers van Delfland zie, kunnen we het water minder belasten door bijvoorbeeld het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op gronden die in beheer zijn of eigendom zijn van de gemeente de stoppen. Is de wethouder daartoe bereid?

Ecologie
Volgens de brief verbetert de ecologische gezondheid, ik neem aan dat we daar binnenkort cijfers over krijgen? Want bij het waterplan spraken we nog over onbalansen.

Aanvullende vragen: ziekenhuis Delft gebruikt een pharmafilter om medicijnresten uit het afvalwater te zuiveren. Is dat iets wat in Den Haag ook al wordt gebruikt, of wat de wethouder onder de aandacht van tehuizen en ziekenhuizen zou kunnen brengen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer