Bijdrage Raad Kanaalpark en oracs


11 oktober 2012

Bestemmingsplan Scheveningen Dorp
Voorzitter, het bestemmingsplan Scheveningen-Dorp maakt een parkeergarage onder het kanaalpark mogelijk. Een park dat een belangrijke functie in de wijk vervult, als ontmoetingsplek en groene ruimte, moet weg om 200 bezoekersparkeerplaatsen te creëren.

Een integrale studie naar de verkeersproblemen en oplossingen voor Scheveningen ontbreekt. Uitkomsten van het onderzoek naar het dubbelgebruik van reeds bestaande parkeerterreinen zijn er nog niet. Maar toch wordt in dit bestemmingsplan de mogelijkheid gecreëerd om een parkeergarage onder het kanaalpark aan te leggen.

Dit plan kent ook veel weerstand in de buurt. Er is zelfs een burgerinitiatief ingediend. Bewoners vonden het zo belangrijk dat ze het niet lieten bij inspreken, maar hebben er enorm veel tijd en energie in gestoken. 1600 burgers zijn tegen deze plannen. De Partij voor de Dieren vindt dat er zorgvuldig geluisterd moet worden naar geluiden vanuit de stad. Als dit plan zoveel weerstand kent bij de omwonende, nut en noodzaak nog steeds niet is aangetoond en tot een verslechtering van het leefklimaat leidt. Is er volgens de Partij voor de Dieren maar een oplossing: Stoppen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren ziet niets in dit plan en is dan ook mede-indiener van het amendement om de wijzigingsbevoegdheid die deze parkeergarage mogelijk maakt, uit dit bestemmingsplan te halen.

De bereikbaarheid van Scheveningen is en blijft een discussiepunt, maar een garage met 200 plekken midden in een woonwijk met drukke smalle straten zal dit niet oplossen. De Partij voor de Dieren ziet daar een rol in weggelegd voor de P+R, ov en fietsverbindingen.Daarnaast heeft de wethouder tijdens de behandeling van het burgerinitiatief Kanaalpark, de toezegging gedaan, dat er gekeken zou worden naar alternatieven voor de parkeergarage. Zoals het dubbelgebruik van de parkeerplaats aan de Plesmaweg in combinatie met de tram.

Om er voor te zorgen dat er voldoende naar dit soort alternatieve oplossingen wordt gekeken, steunen wij dan ook de motie die GroenLinks hierover gaat indienen.

Plaatsing orac’s
Voorzitter, de Partij voor de Dieren is groot voorstander van de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. Doordat de losse afvalzakken van de straat worden gehaald, blijven de straten schoner en zullen mensen minder overlast hebben van dieren.

De Partij voor de Dieren vindt uiteraard dat bewoners wel de mogelijkheid moeten hebben inspraak en bezwaar te maken. Wij zijn dan ook blij dat de wethouder daar ook aandacht aan heeft geschonken.

Wat de Partij voor de Dieren betreft gaan we hier voortvarend mee verder. Daarbij wil ik wel opgemerkt hebben dat wat mijn fractie betreft parkeerplaatsen eerder gebruikt worden om orac’s te plaatsen dan groenstroken.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer