Bijdrage cie Leef­om­geving over Duur­zaamheid


4 oktober 2012

Milieu- en Duurzaamheidsverslag 2011
Voorzitter, duurzaamheid gaat over het handhaven van de huidige kwaliteit van leven zonder dat dit ten koste gaat van de ontwikkelingsmogelijkheden voor toekomstige generaties of mensen elders op de wereld. Het randvoorwaarde die wat de Partij voor de Dieren betreft altijd centraal moet staan is de aarde met haar natuurlijke hulpbronnen en de reproductiecapciteit hiervan. Dat betekend dat we niet meer uitgeven dan wij hebben, niet meer consumeren dan er is en niet meer beslag op de aarde leggen dan wij ons kunnen veroorloven naar mensen elders en in de toekomst.

Daarom is het belangrijkheid dat wij het vandaag over het milieu en duurzaamheidsverslag hebben. Want ook wat wij in deze stad doen maakt verschil.

Voorzitter, in de commissie vergadering over de afdoening motie heb ik gevraagd of water en biodiversiteit ook meegenomen konden worden. Ik ben dan ook blij om te zien dat waterkwaliteit nu is meegenomen. De wethouder kent mij als een kritisch persoon dus ik heb hier nog wel een verzoek over. Ik zou graag zien dat hier tevens de waterkwaliteitsdoelen in worden meegenomen die vanuit de Kaderrichtlijn Water gelden en in hoeverre we daar aan voldoen. Graag een reactie.

Over biodiversiteit vind ik echter niet terug in het verslag. Kan de wethouder uitleggen waarom niet? De biodiversiteit staat al jaren onder druk en ik zou het erg informatief vinden om in dit stuk te kunnenlezen welke effecten het gemeentelijk beleid heeft op het voorkomen van wilde plant- en diersoorten. Ik neem aan dat de wethouder, in het kader van de ecologische verbindingszones, het ook interessant vindt om te weten hoe het staat met de verspreiding van plant en dier en de effecten van zijn beleid daarop. Graag een reactie.

Voorzitter, dan klimaat. De topindicator hiervoor, de verminderde uitstoot van CO2, is destijds vastgesteld zonder een concreet plan van aanpak. Het resultaat is dat we bij lange na niet de gewenste ontwikkeling in CO2 reductie zien. In dit stuk lees ik dat er op dit moment gekeken wordt naar een klimaatmodel waarbij de “reëel uitstoot het uitgangspunt is”. Wat wordt hiermee bedoeld, gaan we voortaan meten wat de uitstoot is, of gaan we ambities verlagen? Ik hoor graag wat de wethouder hiermee bedoeld.

Onder het kopje mobiliteit wordt de beïnvloeding van de modal shift genoemd en de app waarvan de ontwikkeling stil ligt. Zijn er nog meer concrete projecten die nu worden uitgevoerd en die de beïnvloeding van de modal shift tot doel hebben?

Voorzitter, ik heb ook een vraag over de invulling van internationaal duurzaam. Heb ik het goed begrepen dat het hier voornamelijk gaat om organisaties die een vesteging in Den Haag hebben en in hun werk iets met duurzaamheid doen? Ik zou dan namelijk liever zien dat wij in plaats van een gunstig postcode gebied, internationaal een voorbeeld worden op het gebied van bouwen en vervoer, waarbij innovaties een initiatieven die echt iets bijdrage aan duurzaamheid en een gezond milieu in de etalage worden gezet. Dat lijkt mij een effectievere besteding van middelen en op die manier wordt ook bijgedragen aan het realiseren van onze ambities.

Duurzaamheidscentrum
Voorzitter, tijdens de vorige commissie vergadering over dit onderwerp in januari, heeft de wethouder gezegd dat in het kader van efficiency mensen en middelen van de afdeling Milieu en vergunningen naar het duurzaamheidscentrum overgeheveld kunnen worden.

In de begroting voor 2013 wordt een zware bezuiniging op het programma milieu en duurzaamheid doorgevoerd, waardoor onder andere de productiviteit van medewerkers wordt verhoogd en een aantal taken niet langer worden uitgevoerd. Voorzitter, we gaan het hier nog over hebben tijdens de bespreking van de begroting. Maar toch wil ik graag nu van de wethouder horen of hij met deze begroting nog steeds van plan is om middelen en mensen van de afdeling milieu en vergunningen over te hevelen naar het duurzaamheidscentrum. Dat is wat de Partij voor de Dieren betreft dan namelijk een sigaar uit eigen doos.

Datzelfde geldt voor de basissubsidie van het HMC die in 2014 in het potje ‘Bijdrage innovatieve ideeën’ wordt gestopt. In deze begroting wordt dat potje namelijk gehalveerd. De Partij voor de Dieren zou liever zien dat er meer geld in het programma milieu en duurzaamheid wordt gestoken en we niet in het programma zelf met geld gaan schuiven. Maar daar zal ik tijdens de begrotingsbehandeling nog op terug komen.

Mijn fractie ziet verder graag een concrete uitwerking van het duurzaamheidscentrum tegemoet in de businesscase met tevens de concrete doelen die men wil bereiken. Ook zijn wij geïnteresseerd in de financiële paragraaf. Als blijkt dat de makelaarsfunctie grote bedrijven winst oplevert, mogen die wat de Partij voor de Dieren betreft namelijk dit centrum ook financieel ondersteunen .

Energielabels
Voorzitter, als gemeentelijke organisatie wordt via huisvesting de meeste CO2 uitgestoten, 7604 ton CO2 in 2011. Het PBL heeft dit jaar nog een rapport uitgebracht over de effecten van klimaatverandering , die nu al waarneembaar zijn. Bijvoorbeeld een toename van wateroverlast. Nu ingrijpen zal dan ook op de lange termijn veel goedkoper zijn. En er valt nog wel wat te verbeteren.

De helft van de gemeentelijke gebouwen in deze stad scoort namelijk in de slechtste categorieën met haar energielabel! In de begeleidende brief geeft de wethouder aan dat niet alle duurzaamheidsmaatregelen worden meegenomen in de berekeningssystematiek . Kan de wethouder uitleggen in hoeveel van de gebouwen die nu label D t/m G hebben, maatregelen zijn genomen die niet in de energielabel systematiek mee genomen zijn?

Ook geeft de wethouder aan dat het college niet de intentie heeft om alle panden naar een bepaald labelniveau te brengen. Maar welk voorbeeld denkt de wethouder dat dit geeft aan andere partijen? Juist met de oude gebouwen in de stad is nog een hele slag te maken als het gaat om energiebesparende maatregelen. Hoe worden die pandeigenaren gestimuleerd wel maatregelen te nemen als de gemeente dat zelf niet doet? Wanneer worden maatregelen door het college als kosteneffectief beschouwd?

De gemeente verwacht op een gegeven moment geen CO2 compensatie meer nodig te hebben, kan de wethouder al meer vertellen over het tijdspad hiernaartoe? Voor elke ton CO2 wordt 20 euro in het Klimaatfonds Haaglanden gestort, kan de wethouder uitleggen hoe men op die 20 euro vergoeding is gekomen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer