Bijdrage Cie Leef­om­geving begroting Verkeer


3 oktober 2012

1-min debat
Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil de vervuiler laten betalen en is dus voor betaald parkeren. Ik heb dan ook wat vragen over het terugdraaien hiervan op de Conradkade.

Hoe denkt de wethouder dat het beleid overkomt op de Duinoorders die eerst parkeerpassen moesten aanschaffen, en nu in hun eigen straat ook gratis kunnen parkeren?

Speelt het probleem van busjes die parkeerplekken in nemen, niet in veel meer wijken en moet daar niet eens apart naar gekeken worden?

In Masterplan Scheveningen was nog het uitgangspunt dat in hele stadsdeel betaald parkeren zal worden ingevoerd, is dat nog steeds de insteek van college?
Deelt de wethouder de mening dat invoering van betaald parkeren ook het OV-gebruik stimuleert? En geeft het terugdraaien van deze beslissing daarom niet het verkeerde signaal?


Programma Verkeer
Voorzitter, de topindicator vervoerswijze is wat verwarrend. Zo staat er een ander overzicht in de productenraming en staat in de begroting van vorig jaar weer een ander overzicht. En voorzitter in de nu opgenomen tabel in de programmabegroting mis ik de ambitie om te komen tot een groei van 40 % van het OV in 2020. In antwoord op de technische vragen zegt de wethouder dat de groeiambitie onveranderd blijft. Betekenen deze cijfers dan dat tot 2015 geen groei wordt verwacht van het aandeel OV?

In de begroting wordt op basis van deze cijfers geconcludeerd dat zonder investeringen het marktaandeel fiets en OV achteruit zou gaan.

Dat is een kant van de medaille, maar voorzitter, blijkbaar worden mensen dus onvoldoende gestimuleerd om hun auto te laten staan. En voorzitter, dat is niet gek, gezien we als maatschappij het autogebruik nog steeds stimuleren, met steeds weer meer asfalt en meer parkeerplaatsen.

En daar zitten grenzen aan, de beschikbare openbare ruimte is een keer op. Onderschrijft de wethouder dat er een moment komt dat er geen extra parkeercapaciteit bij kan? In steden als New York en Parijs heeft een groot deel van de bevolking geen auto, omdat daar geen plek voor is en het ten opzichte van het OV ook niet aantrekkelijk is. Ik hoop ook van harte dat het fietsparkeerprobleem met dezelfde voortvarendheid wordt aangepakt als die we zien bij nieuwe garages en parkeerplaatsen. Met de verbouwing van het Centraal Station ziet het Koningin Julianaplein er al niet uit, dus die dubbellaagse fietsrekken kunnen wat de Partij voor de Dieren betreft in 2012 nog neergezet worden. Met de ontwikkelaars in het centrumgebied wordt gesproken over fietsenstallingen bij de drie grote bouwplannen. Kan de wethouder hier iets meer over zeggen, zijn deze ook toegankelijk voor het winkelend publiek en gaat het over gratis of betaalde stallingen?

Voorzitter, dan het temporiseren van het dynamisch verkeersmanagement. Het is voor de Partij voor de Dieren volstrekt onduidelijk waar het college dit nu gaat temporiseren. Het is namelijk het minste wat je kunt doen om de luchtkwaliteit en doorstroming in de stad te verbeteren. Voor verschillende ambities in de Haagse Nota Mobiliteit is dynamisch verkeersmanagement een maatregel, waaronder het vergroten van het marktaandeel OV, stimuleren fietsgebruik, bevorderen ketenmobiliteit en meer rust en ruimte in de woongebieden. Betekend de temporiseren dat deze ambities ook getemporiseerd worden?
Graag een reactie.

Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid
Voorzitter, het geld is de beperkende factor, maar wat de Partij voor de Dieren betreft mag dat niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Om te beginnen met de risicovolle trajecten en locaties. Van de helft hiervan is uitvoering in 2012 nu niet gepland. Maar wordt er in de tussentijd wel iets gedaan om de verkeersgebruikers op deze locatie extra op te laten opletten? Kunnen er bijvoorbeeld geen extra wegmarkeringen of een bord worden neergezet om in ieder geval te proberen mensen alerter te maken, waardoor ongelukken minder snel gebeuren? Graag een reactie van de wethouder.

Dan de subjectieve knelpunten, er zijn nu situaties in de stad waarbij na herinrichting de situatie voor fietsers niet makkelijker is geworden, door objecten zoals, elektriciteitshuisjes of auto’s in parkeervakken die het zicht hinderen. Wordt er bij ontwerpen ook rekening gehouden met de hoogte van objecten in het straatbeeld en de gevolgen daarvan voor de veiligheid? Kunnen er bijvoorbeeld regels worden gesteld dat er geen busjes naast een fietsoversteek geparkeerd kunnen worden?

Dan de Black spots. Doordat de registratie daarvan blijkbaar niet of half plaatsvindt, kunnen we daar weinig uitspraken over doen. Kan de wethouder uitleggen hoe het komt dat de registratie hiervan onvolledig is? Is het de bedoeling dat die registratie de komende tijd verbeterd wordt? Het lijkt me namelijk wel zinvolle informatie om ongevallen met letsel te kunnen voorkomen. Graag een reactie.

Dynamische verkeersmanagement
Voorzitter, ik heb begrepen dat er een raadsvoorstel komt over de investeringen en financieringen. En zie ik graag tegemoet. Want deze raadsmededeling klinkt heel mooi, soepele doorstroming met behulpzame borden die het overstap op het OV stimuleren. Maar met de temporisering in het achterhoofd vraag ik mij toch af wat er concreet van overblijft.

Ik ben wel benieuwd of we nog steeds in december een verkeersmanagement-monitor toegestuurd krijgen?

Ten aanzien van de verkeersstromen op piekdagen naar Scheveningen gaan wat de Partij voor de Dieren betreft, de DRIPs op rood. Zodat in plaats van een ellenlange stilstaande rij auto’s, men naar een P+R geleid wordt geleid, vanwaar je met de strandexpress zo bij de boulevard wordt afgezet. Win-win voorzitter, geen tekort aan parkeerplaatsen en geen stilstaande files meer. Daarmee is de leefomgeving en het milieu daadwerkelijk gebaat.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer