Bijdrage Cie Leef­om­geving circussen en klimaat­adap­tatie


16 januari 2013

1-min.debat voorkeursbeleid circussen

Voorzitter, als Haags college en raad zijn we het er al een aantal maanden over eens dat wilde dieren niet in circussen thuis horen. De Partij voor de Dieren is daar erg blij mee.

Maar het voorkeursbeleid zoals dat nu is opgesteld, blijkt in de praktijk circussen met wilde dieren niet te weren. Vandaar dat wij wethouder Dekker hadden gevraagd in contact te treden met Heemskerk. In Heemskerk slagen ze er namelijk wel in om circussen met wilde dieren te weren.

In de brief geeft de wethouder aan dat het Heemskerkse model hier niet kan, omdat Den Haag geen beperking aan het aantal af te geven vergunningen stelt. Maar voorzitter, dat is niet het belangrijkste punt van het Heemskerkse beleid.

Wat men daar namelijk heeft is een beleidsregel die stelt dat alleen circussen welkom zijn die passen bij de ambities van de gemeente op het gebied van circussen en dierenwelzijn. Alle circussen die een aanvraag doen wordt verzocht per brief aan te geven hoe zij denken te voldoen aan de uitgangspunten van de gemeente. Dat antwoord wordt getoetst en op basis daarvan wordt besloten of een vergunning verleend wordt.

De Partij voor de Dieren zou dit graag ook in Den Haag zien en onze vragen voor de wethouder:

- is de wethouder op de hoogte dat in Heemskerk een niet uitgenodigd circus uiteindelijk ook een vergunning kreeg omdat het circus kon onderbouwen aan de gemeentelijke ambities te voldoen? En de crux dus zit in de beleidsregel en niet in de uitgifte van 2 vergunningen per jaar? Zo nee, kan hij dat uitleggen?
- is de wethouder dan ook bereid om ook in Den Haag een dergelijke beleidsregel op te stellen, zodat de circussen aan de gemeentelijke ambities getoetst kunnen worden?


Eco school

Voorzitter, allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor dit initiatiefvoorstel. Natuur- en milieueducatie bij kinderen acht de Partij voor de Dieren van groot belang. Immers als kinderen al tijdens hun schooltijd leren over de gevolgen van hun eigen gedrag op de omgeving en de wereld, is de kans groot dat ze zullen opgroeien tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers. De ambitie om zoveel mogelijk Haagse scholen mee te laten doen met het eco-school programma, ondersteunt de Partij voor de Dieren dan ook volledig.

In het preadvies geeft het college aan op de gemeentelijke website scholen te gaan informeren over het eco-school programma en scholen die daarvoor kiezen te faciliteren. Het dictum van het initiatiefvoorstel vraagt om een plan om zoveel mogelijk scholen te informeren en stimuleren. Een vermelding alleen op de website lijkt me wat karig. Maar ik hoor graag hoe de indiener daar zelf tegenaan kijkt. Volgens mij kan er best een plan hiertoe worden opgesteld en kan het onderwerp binnen bestaande overlegstructuren met schoolbestuurders en de gemeente ook makkelijk aan bod komen.


Klimaatbestendig Den Haag

Voorzitter, het klimaat verandert. En dankzij de mens gaat dat gevaarlijk snel. We zouden ons dan ook flink moeten inspannen om de klimaatverandering af te remmen en aan te passen om de mogelijke gevolgen op te vangen. In dit stuk gaat het over het laatste, het nemen van maatregelen zodat Den Haag de gevolgen van klimaatverandering op kan vangen.

Maar waar de ondertitel ‘groen denken, groen doen’ belooft, blijft het in de concrete uitvoering steken. En als ik dan ook nog zinnen lees als: Klimaatverandering wordt vaak benaderd als een probleem. Den Haag ontkent de risico’s niet, maar wil nadrukkelijk ook aandacht besteden aan de (economische) kansen. En: De aanpak die we hanteren om klimaatbestendig te blijven, kenmerkt zich door termen als: nuchter, pragmatisch en door het koppelen van opgaven. Is het duidelijk dat we van het groen doen weinig hoeven te verwachten?

En voorzitter, ik vraag me dan ook echt af hoe een wethouder Duurzaamheid dit soort uitspraken kan verdedigen. En met welke oogkleppen op we hier zitten. Dankzij onze manier van leven in het westen, betalen vooral ontwikkelingslanden de prijs als het aankomt op de effecten van klimaatveranderingen: de continue overstromingen in Bangladesh, de verwoestijning in Afrika en de mislukte oogsten in Amerika en Rusland. Klimaatverandering is nu al een problemen. En leuk hoor dat er dan wat meer recreanten naar Scheveningen komen en we meer toeristenbelasting kunnen innen. Maar laten we niet doen alsof er niets aan de hand is. Want een mislukte oogst aan de andere kant van de wereld heeft ook effecten voor ons, schaarste en hogere voedselprijzen. En als we niets doen aan onze verslaving van fossiele brandstoffen, zal dit in de toekomst een steeds groter probleem worden. Ook voor ons.

En over schaarste van voedsel en zoet water lees ik niets in dit stuk. Ook de verhoogde kans op ziektes als gevolg van klimaatverandering wordt niet genoemd. Als Nederland zijnde, zijn we ook helemaal niet goed voorbereid op dit soort effecten van klimaatverandering, zoals in een publicatie van het PBL afgelopen maandag staat te lezen. Hier speelt dus ook zeker het internationale aspect van klimaatverandering. Ik vind het treurig dat we bij klimaatverandering termen als nuchter en pragmatisch gaan hanteren. Dat gaat volledig voorbij aan de ernst van het probleem. Want laten we niet vergeten dat het niet alleen om Den Haag gaat, de hele wereld heeft er mee te maken. En wat betekent een nuchtere aanpak precies? Op basis van wat gaan we die vaststellen?

Ik zou in dit kader pleiten voor het gebruik van het voorzorgsbeginsel. Juist een stad dat onder zeeniveau aan zee ligt, wil toch voorkomen dat het onder water komt te staan. En als ik dan lees dat deze agenda gebaseerd is op KNMI scenario’s uit 2006. Kunnen we maar beter meteen laarzen en bootjes gaan inkopen. De deltacommissie heeft in 2010 namelijk een hogere zeespiegelstijging voorspelt. Waarom zijn die cijfers niet meegenomen? Wat nodig is, is dat we zo snel mogelijk met zijn allen de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. En die urgentie ook gaan voelen.

Dan kom ik op de maatregelen. Ik lees wel leuk dat de aanleg van meer groen, bomen en water nodig en zeer nuttig is, maar in het actieprogramma zelf staat hier niet over. Kan de wethouder dit verduidelijken? Bijlage 1 van het stuk met de mogelijke maatregelen, komt maar voor een klein deel terug in het actieprogramma. Hoe staat het met de maatregelen die niet in het actieprogramma staan? Wat gaan we daar mee doen?

Dan heb ik wat concrete vragen. Ik begin bij de groene gebieden . Terecht wordt in het stuk opgemerkt dat deze gebieden in de toekomst steeds belangrijker worden. Maar wat ik dan mis is een concrete actie. Er wordt wel leuk gezegd dat bij nieuwe fysieke ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de opgaven vanuit klimaatverandering, maar bij elk grootschalig bouwproject de laatste twee jaar verdwijnt er groen en worden bomen gekapt.

Ik noem maar even, de plannen voor Arendsdorp, Rotterdamsebaan en Eurojust. Dus kan de wethouder uitleggen wat er wordt bedoeld met rekening houden met de opgave vanuit klimaatverandering? Want een stukje snipper groen minder lijkt misschien niet veel, maar als we dat in elke gebied doen blijft er per saldo weinig over. Dus wat betekent dit nou concreet?
Waar gaan de opgave vanuit klimaatverandering een rol spelen in de afwegingen en het besluitkader? Gaat u als wethouder duurzaamheid tegen de wethouder bouwen zeggen, van het groen blijven we af? Graag een reactie.

Voorzitter, ik vind echt dat de wethouder zich er te gemakkelijk vanaf maakt. Laten we in laag gelegen wijken, of versteende wijken in bestemmingsplannen een maximaal verhardingspercentage opgaan nemen. Dat zet tenminste zoden aan de dijk. Laten we concrete doelen stellen ten aanzien van de vergroening van de stad. Laten we met andere steden optrekken om op rijksniveau te pleiten voor een krachtig klimaatbeleid.

En laten we alstublieft iets aan de uitstoot gaan doen, door onz voeding en consumptiepatroon aan te passen. En ook hier kan de gemeente een voortrekkersrol in spelen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer