Bijdrage Raad LvM, Benoor­denhout, strand


20 december 2012

Herinrichting Laan van Meerdervoort
Voorzitter, vrij-liggende fietspaden, daar kan de Partij voor de Dieren zich helemaal in vinden. De vervanging van een lekkend riool ook. Waar mijn fractie echter niets in ziet is de kap van 196 gezonde bomen voor parkeerplaatsen. Dat is bijna 2 % van alle Haagse bomen. Gezonde bomen, die nog jaren kunnen meegaan en waar, blijkens de vele insprekers vandaag, de omwonenden ook aan gehecht zijn. Bomen die nota bene deel uit maken van de Stedelijke Groen Hoofdstructuur en een belangrijke natuurwaarde hebben en oudere bomen bieden daarbij vaak meer mogelijkheden voor planten en dieren . Maar in het voorontwerp wordt daar met geen woord over gerept. In de beantwoording staat zelfs te lezen dat de natuurwaarde van de bomen op termijn gewaarborgd is . Hoe dat dan precies gewaarborgd is, is mij onduidelijk. Volgens mij komen er namelijk minder bomen terug, en duurt het tientallen jaren voordat de nieuwe bomen groot zijn geworden. En tijdens de tweejarige openbreking is er dus al helemaal geen sprake van een bomenrij die als verbindingszone dient.

Dit is het zoveelste project waarbij natuurwaarden worden uitgeruild voor steen en asfalt. Het zal u dan ook niet verbazen dat de Partij voor de Dieren alleen al op dit punt niet kan instemmen met het plan.

Daarbij komt nog dat we deze bomenrij kappen voor nog meer parkeerplaatsen. En dat is volgens het college geheel en al geoorloofd omdat de verwachting is dat het autobezit de komende jaren gaat toenemen. Het creëren van meer parkeerruimte is volgens het college dan ook een toekomstbestendige oplossing.

Maar voorzitter, er zitten grenzen aan de groei en de belangrijkste daarvan is de beperkte openbare ruimte. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het dan ook achterhaald om steeds maar meer parkeerplaatsen aan te leggen. Daarnaast hield die groeiverwachting in 2008 geen rekening met de crisis.In het parkeerkader, waar naar verwezen wordt staat te lezen: 'De gemeente kiest er nadrukkelijk niet voor om het autobezit van huishoudens te beïnvloeden. Autobezit is een vrije keuze van de burger , en, prijzen worden hoofdzakelijk bepaald op basis van politieke doelstellingen.'

Voorzitter, met zo’n houding zullen we de parkeerproblematiek in deze stad nooit opgelost krijgen. Ruimte is schaars en gebruik daarvan kost geld. Met dit autoverslaafde college, vrees ik dat we binnenkort weer een voorstel krijgen waarbij we bomenrijen gaan omhakken voor parkeerplaatsen. Ik hoop dat de wethouder ook gezien de geluiden uit de stad dan ook eens de tarieven voor parkeervergunningen nog eens kritisch tegen het licht wil houden en vergelijken met andere steden . Daartoe dien ik de volgende motie in.
Voorzitter, in het kader van P2500 worden er al 225 parkeerplaatsen in de Vruchtenbuurt gerealiseerd. En dankzij het harde werk en het meedenken van bewoners komen daar nog eens 60 plekken bij.

Laten we dan toch nu de bomen nog sparen. Eerst die extra parkeerplaatsen in de wijk aanleggen en betaald parkeren invoeren. En dan de situatie nogmaals beoordelen. Volgens de insprekers kloppen de tellingen nu niet, dus laten we die dan nog eens overdoen. En dan bedoel ik niet het autobezit opvragen, maar een telling naar parkeerdruk in de avond. Laten we daar eerst duidelijkheid over hebben, voordat we direct overgaan tot het omkappen van een ecologische verbindingszone.

Bestemmingsplan Benoordenhout
Voorzitter, allereerst wil ik zeggen dat ik bij ben dat de wethouder heeft geluisterd naar de commissie. Het verder versoepelen van bouwregels omdat daar 9 aanvragen voor zijn geweest in twee jaar tijd, riep veel vragen bij mijn fractie en andere fracties in de raad op. En ik ben blij dat de wethouder daarom deze versoepeling heeft terug gedraaid.

Wat de Partij voor de Dieren betreft draaien we dan ook een andere versoepeling terug. Die van het vergunning vrij bouwen op het zijerf. Voorzitter, dat sommige huizen garages hebben, is logisch, maar volgens mij voorzien de regels van artikel 18.2.2 onder f daar al in. Een verdere versoepeling is wat ons betreft dan ook niet nodig. Vandaar het volgende amendement.

Voorzitter, dan kom ik tenslotte op het parkeerterrein bij de hoek Wassenaarseweg/Raamweg. De wethouder geeft in de nagezonden reactie aan dat de gebruiksmogelijkheden van de gronden gelijk blijven, of de bestemming nu Verkeer of Groen is. In beide gevallen kan volgens de wethouder de grond groen worden ingericht als het parkeerterrein wordt opgeheven. Dat is goed om te horen. Wij zien dat dan ook graag nog tijdens deze bestemmingsplanperiode gebeuren. En om dat proces te helpen dien ik de volgende motie in, met als dictum:

Verzoekt het college om:
• Binnen twee jaar het parkeerterrein op te heffen en het terrein groen in te richten.


Initiatiefvoorstel Scheveningen Haven
Voorzitter, om te beginnen wil ik mede namens mevrouw Abbenhuis een motie indienen over de verkeersafwikkeling op Scheveningen. Deze problematiek blijft namelijk ongeacht het wel of niet aannemen van het PPS-voorstel bestaan.

VVD en D66 spraken hun zorgen hierover uit in de commissievergadering en die zorgen delen de PPS, de SP en de Partij voor de Dieren. Tijdens de commissie meende ik mij te herinneren dat wethouder een toezegging had gedaan. Ik heb de commissie van 16 mei 2012 over voortgang Scheveningen Haven erop na gekeken en dat bleek niet het geval.

In het verslag staat ook duidelijk dat de toezegging is: “voor wat betreft het bestemmingsplan er ook zal worden gekeken naar de ‘inprikkers’ (routes) naar Scheveningen Haven” .

Dat is niet voldoende. Er moet een verkeerafwikkelingsplan komen voordat er gebouwd gaat worden. Vandaar deze motie, waarvan het dictum luidt:

Spreekt uit:
- dat er een verkeersafwikkelingsplan voor het plangebied Scheveningen-Haven moet komen voordat er wordt begonnen met de bouw op het Norfolkterrein;

Roept het College op:
- met bovengenoemd verkeersafwikkelingplan te komen;
- de Raad dit plan voor 1 september 2013 voor te leggen;

Voorzitter, ik wil de indienster nogmaals danken voor al haar werk. Het standpunt van de Partij voor de Dieren over de haven is bekend. Wij zijn tegen de uitbereiding van de beroeps- en sportvisserij. Waar wij het wel eens zijn met de PPS is op het gebied van de hoogbouw en de kabelbaan. Door de hoogbouw en kabelbaan wordt de landschappelijke waarde, de rust en weidsheid van het gebied ernstig aangetast. Ook zijn de effecten hiervan op het natura 2000 gebied onbekend en zijn de omliggende wijken hier tegen. En dan de kosten.

Door dit college is overal de kaasschaaf overheen gegaan en zijn veel sociale voorzieningen komen te vervallen. Om dan wel een kabelbaan te gaan bouwen vindt de Partij voor de Dieren dan ook onbegrijpelijk en daarom dien ik de volgende motie in, met als dictum:

Spreekt uit:
• Dat er geen kabelbaan over de havenmond moet komen;

Roept het College op:
• Af te zien van een kabelbaan in de verdere planvorming rond de Haven.

Strandhuisjes en jaarrondexploitatie
Voorzitter, voor de Partij voor de Dieren is het simpel. Het strand is van iedereen. En de rust, ruimte, en natuur moeten beschermd blijven. Dit geldt zowel voor het Noorder- als het Zuiderstrand. Daarom zal ik alleen op dit punt inspreken, maar mijn betoog is op beide punten van toepassing.

Voorzitter, alsof het allemaal niet druk is in de stad, wil het college het laatste rustige plekje ook nog eens exploiteren. Het strand. Op het zuiderstrand mogen van dit college 40 huisjes worden geplaats en voor de boulevard mogen jaarrond strandtenten komen. De rust en natuurbeleving van dit strand wordt verkocht aan de hoogste bieder. Doodzonde. Alsof dat niet erg genoeg is bleken deze plannen tijdens de commissiebehandeling ook nog de nodige haken en ogen te kennen. Zo gelden de vergunningen langer dan de tijd van de proefperiode, is er niet gekeken naar verkeerseffecten en is natuur verworden tot een afvink blokje.

De Partij voor de Dieren hecht grote waarde aan het strand en achterliggend duinengebied. Niet alleen voor de beschermde planten- en diersoorten die er voorkomen, ook voor onze inwoners.
In een drukke stad is rust en stiltebeleving een waardevol goed. Komt weidsheid en een gevoel van ruimte maar op zeer weinig plekken voor. Het strand neemt hierin dan ook een zeer belangrijke plaats is. Dat levert misschien niet direct geld op voor de gemeente, maar is indirect zeker van groot belang.

Het plaatsen van 40 huizen van 10 bij 4 en 6 m hoog op het strand vinden wij een inbreuk de weidsheid en natuurbeleving van het strand. Strandpaviljoens het hele jaar door op het strand, waarbij feesten en partijen hard nodig zijn om het geheel een beetje rendabel te maken, betekenen dat de rust niet meer vanzelfsprekend is.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil dat het strand open en rustig blijft. Daarom dien ik de volgende motie in:

Verzoekt het college om:
• Af te zien van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten op het strand
• De rust, ruimte en weidsheid aan de kust te bewaren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer