Bijdrage Cie Ruimte ontei­gening Eurojust


12 december 2012

Voorzitter, nadat het bestemmingsplan Eurojust met de kleinste meerderheid in deze gemeenteraad is vastgesteld, sleept dit trieste dossier zich vandaag verder. Triest, omdat het in de wijk op geen enkel draagvalk kan rekenen, triest omdat de stad vol staat met lege panden en we toch nieuw gaan bouwen, triest dat we de huizen van onze eigen inwoners wegkopen en triest dat er zoveel mis is gegaan in dit dossier. Alles wijkt voor dit bouwverslaafde college dat door haar internationale roze bril kijkt.

En het voorstel dat we vandaag bespreken is niet het minste. Het voorbereiden van de mogelijke onteigeningsprocedure. Het zwaarste dwingende middel dat de wet kent. En ik heb hier dan ook een aantal vragen voor de wethouder.

Is het niet zo dat tegen het bestemmingsplan een bodemprocedure bij de Raad van State loopt? Klopt het dat de Raad van State daarmee het bestemmingsplan nog kan vernietigen? En zo ja, dan is de planologische vaststelling dus nog niet onherroepelijk van kracht. Onderschrijft de wethouder dit? Waarom wacht de wethouder niet op de uitspraak van de Raad van State?

Bij de invoering van de Crisis en herstelwet is ook de Onteigeningswet gewijzigd. En mijn fractie heeft dan ook een vraag over de timing van deze brief.

Zoals ook in de brief van de wethouder staat, moet men eerst proberen tot een minnelijke schikking te komen. Daar gaat meestal tijd overheen.

Maar als de raad met dit voorstel instemt dan moet volgens de nieuwe regels binnen drie maanden het verzoek voor onteigening aan de kroon gedaan worden . Het proces om tot minnelijke overeenkomst te komen loopt zo wel een flinke tijdsdruk op. Kan de wethouder dit uitleggen? Ziet het college niets in de mogelijkheid om tot schikking te komen, snapt de wethouder dat het beeld van een zorgvuldige overheid hier wel enigszins af kalvert? En hoe staat het op het moment met het overleg tussen de gemeente en de grondeigenaars? Graag een reactie.

En hoe zit het met de schadeloosstelling als er inderdaad tot onteigening wordt overgegaan? Gaan wij die betalen of krijgt Eurojust die rekening?

Voorzitter, de nut en noodzaak en het algemeen belang van Eurojust op deze plek ontgaat de Partij voor de Dieren volledig. In de brief geeft de wethouder aan dat Eurojust de internationale ambitie versterkt en aanzienlijk bijdraagt aan de werkgelegenheid. Om dit te onderbouwen wordt gesteld dat uit onderzoek blijkt dat elke baan bij een internationale organisatie één lokale, Haagse baan creëert en dit dus 500 Haagse banen betekent.

Ik vraag me af waar dit op gebaseerd is. Vanochtend bespraken we de evaluatie van de structuurvisie, waarbij in het feiten en cijfers rapport was te lezen dat 60% van die indirecte werkgelegenheid banen buiten Den Haag oplevert. In andere woorden 10 directe banen bij internationale instellingen, leveren 4 indirecte banen in Den Haag op. In dit geval dus geen 500 maar 200 banen. Onderschrijft de wethouder dat dit fout in de brief staat?

En kan ze uitleggen op basis van welke informatie dit als een aanzienlijke bijdrage mag worden gekwantificeerd ?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer