Bijdrage Cie Leef­om­geving gebruik strand


5 december 2012

Jaarrondexploitatie
Voorzitter, in de evaluatie van de structuurvisie konden we lezen dat het op de werkgelegenheid in de Scheveningse horeca terugloopt. Maar toch worden nu voorstellen voor de jaarrondexploitatie van de strandtenten gedaan. Met als idee het zorgen voor meer bezoekers wat de “concurrentiepositie versterkt”. Enige onderbouwing hierbij ontbreekt. Klopt het dat het nog maar de vraag is of die exploitatie rendabel is? Waarop wordt gebaseerd dat bezoekersstromen toe zullen nemen en de concurrentiepositie versterkt wordt? Graag een reactie.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft dan ook haar vraagtekens bij dit plan. Uit de inspraakreactie blijkt dat ook de bewoners een aantal kanttekeningen bij dit plan hebben. Zo vreest met verkeers- en geluidsoverlast en wil men graag een rustig en stil strand in de wintermaanden. De Partij voor de Dieren onderschrijft deze wens. En ik heb dan ook een aantal vragen voor de wethouder.

Uit de eindrapportage van fase II blijkt dat dit plan zorgt voor meer autoverkeer en dus meer verkeershinder in de winter. Dat lijkt me toch niet een wenselijke ontwikkeling. Wordt dit punt meegenomen in de integrale rapportage over de verkeersafwikkeling in het stadsdeel?

In de uitgangspunten bij het raadsvoorstel staat: jaarrondpaviljoens zijn goed bereikbaar en hebben voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving.

Geldt dit ook voor de fietsers en de ov-gebruikers? Als men dan zo graag een druk strand in de winter heeft, dan verwacht ik toch dat men ook naar ov-oplossingen kijkt. En niet dat we er over twee jaar bij de evaluatie achter komen.

Om mensen aan te moedigen met het ov te komen, vinden wij het ook geoorloofd om parkeertarieven te vragen. Door de vervuiler te laten betalen wordt het immers financieel aantrekkelijker om goed gedrag te tonen. Nu blijft het parkeren in de winter gratis om te voorkomen dat men in de woonbuurten parkeert. Voorzitter, ruimte in een stad als Den Haag kost nou eenmaal geld. Laten we die rekening bij de gebruikers leggen en niet bij de belastingbetaler.

Voorzitter, kom ik op het uitgangspunt: geen extra negatieve effecten op de aan het strand grenzende Natura 2000 gebieden. Ik vraag mij af wat er hier wordt bedoeld met extra. Activiteiten mogen namelijk geheel geen negatieve effecten hebben, het woord extra in deze zin lijkt mij dan ook in strijd met de regelgeving. Graag een reactie.

Strandhuisjes
Voorzitter, keer op keer krijgen wij van de wethouders te horen: “uw raad heeft hiermee ingestemd” en vervolgens stemmen we over dure projecten die we niet kunnen betalen of waar geen draagvalk voor is. En wat krijgen we nu: een voorstel om een nota waarmee onze raad heeft ingestemd te wijzigen. Ik hoop dan ook dat we de drogreden van een eerdere instemming van de raad voortaan niet meer uit de kant van het college horen.

Voorzitter, alsof de drukte bij Scheveningen nog niet genoeg is, gaan we -als het aan het college ligt- nu ook de rust op het zuiderstrand exploiteren. Ook hier ontbreekt een gedegen afweging. Met het argument: “iedereen doet het”, denkt de wethouder aan te kunnen tonen dat we hier ook strandhuisjes moeten hebben en het dan hier ook maar moet. Rust en weidsheid zijn aan dit college niet besteed. Strandtenten en nu strandhuisjes moeten het toeristisch product van Den Haag versterken. Wat dat dan ook precies moge zijn. Maar dat juist natuur, rust en ruimte ook mensen trekt en dus indirect een recreatieve waarde heeft. Daar wordt volledig aan voorbij gegaan. En dat vind ik zonde.

Om dan nu juist op het zuiderstrand 40 huizen neer te zetten, terwijl het college zelf ook constateert dat het zuiderstrand juist mensen trekt die rust en natuur zoeken, vind ik onbegrijpelijk.
Ook hier worden op het gebeid van nut en noodzaak aannames gemaakt zonder onderbouwing. Zo zouden de strandhuisjes moeten zorgen voor een nieuw segment toeristen, een nieuwe impuls in de regio. Waar is dit concreet op gebaseerd?

Voorzitter, ook hier is het verkeer en parkeerprobleem buiten beschouwing gelaten. Er wordt geconstateerd dat dat een aandachtspunt is. Wat wordt er nu met deze constatering gedaan? Krijgen we straks weer een voorstel waarbij natuur wordt opgeofferd voor parkeerplaatsen? En hoe zit het eigenlijk met het extra verkeer en de effecten daarvan op het natura 2000 gebied? Meer verkeer, betekend vermesting van de natuur en dat is nu al een knelpunt in de duinen. Graag een reactie.

Ik citeer: “Het strand is heeft een belangrijke functie voor de stad en is daarmee ook een belangrijke openbare ruimte. Het uitgangspunt is tenslotte dat het strand ‘van ons allemaal’ is.”
Maar toch wordt voorgesteld een strook van 15 m breed en 500 tot 1500 m lang op te offeren. Voorzitter, bij de uitgangspunten voor ruimtelijke inpassing staat: De huisjes mogen het beeld op het strand niet domineren.

Voorzitter, het lijkt mij dat 40 huisjes van 10 bij 4 en 6 m hoog, op een verder bijna leeg strand met daarachter duinen, per definitie het beeld domineren. Ik wil dan ook graag van de wethouder horen hoe hij hiervoor denkt te kunnen waken. En hoe dit wordt beoordeeld?

Dan kom ik op de vergunningen. In het raadsvoorstel staat: een milieueffectrapportage (MER) bij de WABO-aanvraag is in eerste instantie niet nodig. Dit wordt echter anders als de provincie oordeelt dat het plaatsen van strandhuisjes significant negatieve effecten heeft op het nabijgelegen Natura2000 gebied Is het niet zo dat ook als significante negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten er een mer nodig is. Dus ook bij onzekerheid en twijfel?

En klopt het dat wanneer blijkt dat de mer noodzakelijk is, er in de mer ingegaan moet worden op alle toestemmingen van het plan, dus ook de bouwvergunning? En voor de afwijking van het bestemmingsplan locatiealternatieven? Graag een reactie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer