Bijdrage Cie Ruimte bestem­mingsplan Benoor­denhout


29 november 2012

Voorzitter, het doel van het bestemmingsplan klinkt leuk: “De bestaande situatie zoveel mogelijk in stand te houden.” Maar op de volgende alinea wordt al gesproken over flexibele kaders. En voorzitter, de Partij voor de Dieren kan zich in een aantal van die flexibele kaders niet vinden.

Zo worden de mogelijkheden voor het uitbouwen van woningen in de achtertuinen flink versoepeld. Want waar het Besluit omgevingsrecht een vergunningsvrije uitbouw tot 2,5 m mogelijk maakt, doet dit college er in het bestemmingsplan een schep bovenop en maakt uitbouwen tot 3 m in de achtertuin vergunningsvrij.

Als motivatie geeft de wethouder aan dat hij veel aanvragen krijgt voor uitbouwen van 3 m en daarom ze in dit bestemmingsplan vergunningvrij maakt. Ik zou hier graag wat concrete cijfers over horen. Hoeveel aanvragen voor uitbouwen in deze wijk heeft de wethouder de afgelopen twee jaar gehad, en bij hoeveel ging het daarbij om een uitbouw van 3 m. En hoe verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld Benoordenhout Noord-Oost? Graag een reactie.

Voorzitter, ik kan de wethouder al vertellen dat de Partij voor de Dieren deze verregaande versoepeling niet ondersteund.

Aan het begin van het jaar hebben we in deze commissie het vergunningvrij bebouwen van achtertuin besproken en als ik mij goed herinner, had de commissie daar toen al een aantal vraagtekens bij. Dat de wethouder dan besluit om het vergunningvrij bebouwen van achtertuinen nog verder op te rekken vind ik onbegrijpelijk. Zoals ik toen ook al heb gezegd, is een groene omgeving belangrijk. Niet alleen omdat het een maatschappelijke waarde vertegenwoordigd, maar ook omdat een open en groene ruimte gezien kan worden als investering bijvoorbeeld in het kader van waterretentie, verbeteren van de luchtkwaliteit, voorkomen van verloedering van de woonomgeving, stimuleren van beweging en ga zo maar door. Carte blanche geven om die open groene ruimte dan maar te bebouwen, gaat mijn fractie dan ook te ver.

Daarnaast wordt in de bestemming Woningen-2 het bouwen op zij-erven vergunningvrij gemaakt, voor bouwwerken tot 30 m2. Als motivering geeft de wethouder aan dat dit voornamelijk twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen die over het algemeen al beschikken over bebouwing op het zij-erf . Maar om nu bebouwde zij-erven op voorhand toe te staan om bestaande garages niet weg te bestemmen, vind ik wel heel erg makkelijk.
In de beheerverordening Benoordenhout Noord-Oost, hebben we ook gewoon apart bij bestemming Wonen-2 de garages op de plankaart aangegeven. Waarom wil de wethouder dat niet in dit bestemmingsplan? Is hij bereid dit alsnog te doen, conform ook de beheerverordening voor Noord-Oost? Graag een reactie.

Voorzitter, dan kom ik op de bebouwing van de achtertuinen voor de categorieën Gemengd-1 en Gemengd-2. Ook daarvoor is een afwijking in de regels opgenomen, zodat bevoegd gezag toestemming kan geven om de gehele achtertuin te bebouwen.

Vanuit de inspraak zijn daar ook veel reacties op gekomen. Veel bewoners maken zich zorgen over verdere verstening en bebouwing in de wijk. Als antwoord geeft het college aan dat het gemeentebeleid is om in kernwinkelgebieden winkeliers de mogelijkheid te bieden om via een binnenplanse afwijking de hele achtertuin te bebouwen. En in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt verwezen naar de detailhandel nota 2005.

Maar voorzitter, in die nota wordt alleen de binnenstad genoemd als kernwinkelgebied. Het Van Hoytemaplein staat daarin als wijkwinkelcentrum en de Weissenbruchstraat als buurtwinkelcentrum. Het bebouwen van achtertuinen komt daar in ieder geval niet aan de orde. Ik hoor dan ook graag van de wethouder in welke nota dat wel is opgenomen en tevens in welke nota deze straten zijn aangewezen als kernwinkelgebied. Graag een reactie.
Voorzitter, ook op dit punt kan de Partij voor de Dieren zich niet in het bestemmingsplan vinden. Wij hechten grote waarden aan tuinen, als open, groene plekken in de stad. Voor mens, plant en dier zijn deze van groot belang. Het bebouwen van deze ruimtes in een stad als Den Haag vinden wij dan ook onwenselijk en onverstandig.

Voorzitter, dan kom ik op de Wassenaarseweg, hoek Raamweg. Dit parkeerterrein was ooit groen als verlengde van de singel. Bewoners vragen dan ook om de mogelijkheid dit terrein weer groen te maken. In reactie daarop wordt aangegeven dat de bestemming Verkeer-hoofdweg groen mogelijk maakt.

Voorzitter, ik zou op dit punt graag wat meer duidelijkheid van de wethouder willen hebben. Klopt het dat gezien de parkeerdruk die parkeerplaatsen opgeheven kunnen worden? En zou de gemeente daartoe dan actie willen ondernemen? Ik zou namelijk graag zien dat de stenen hier uit gaan en er groen komt waar niet in geparkeerd mag worden. En ik zou dan ook graag in dit bestemmingsplan zien dat het de bestemming groen krijgt met een tijdelijk parkeer dubbelfunctie. Is de wethouder daartoe bereid?

Dan kom ik op de bomenrijen. Er zijn in dit gebied een 6 –tal bomenrijen die deel uitmaken van de Stedelijke groenstructuur. Dat is ook netjes uitgelegd in de toelichting op het bestemmingsplan. Maar in de regels is hier verder niets over opgenomen. En ik wil de wethouder dan ook vragen of hij bereid is bij de bestemmingsomschrijving van Verkeer-verblijfsstraat en Verkeer-hoofdverkeersweg in de regels als extra voorschrift op te nemen: “het in stand houden van de stedelijke groene hoofdstructuur te weten de bomenrijen”. Graag een reactie.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Cie Ruimte haven

Lees verder

Bijdrage Cie Leefomgeving gebruik strand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer