Bijdrage Cie Ruimte haven


28 november 2012

Voorzitter, ik dank de initiatiefneemster die na de vergaderingen in de commissie haar voorstel heeft aangepast en ook nog als eenmansfractie een grondexploitatie heeft opgesteld. Als er vanuit de Raad een dergelijk initiatief komt, vind ik het netjes als het college de besluitvorming hierover in de raad afwacht. In dit geval kwam het voorstel op 21 december 2011 naar de raad en kwam het college enkele maanden daarna met een eigen collegebesluit over de haven. De rol van de Raad als kader stellend orgaan, wordt op deze wijze volledig genegeerd.

Als ik dan nu in het laatste preadvies lees dat er al intentieovereenkomsten gesloten zijn, vraag ik me af hoeveel waarde dit college hecht aan ideeën vanuit de raad. En aan de rol van de Raad als hoogste orgaan.
Die intentieovereenkomst met Inntel hebben we op Rood binnen gehad, en ik ben benieuwd waarom die niet op wit staat (staat geen bedrag in genoemd). Graag een reactie.

Dan kom ik op de inhoud van het voorstel. De Partij voor de Dieren is het eens met de PPS, dat er in de haven geen plek is voor een hoge hoteltoren of een kabelbaan. Door de hoogbouw en kabelbaan wordt de landschappelijke waarde, de rust en weidsheid van het gebied ernstig aangetast. Ook zijn de effecten hiervan op het natura 2000 gebied onbekend en zijn de omliggende wijken hier tegen.

In het initiatiefvoorstel wordt tevens gepleit voor behoud van het Surfdorp en meer zonnepanelen. Ook dat kan de Partij voor de Dieren ondersteunen.

Maar, zoals u zult begrijpen, kan de Partij voor de Dieren niet instemmen met het uitbreiden van de visserij. Ook de expliciete functie sportvisserij voor de Tweede Haven kan niet op instemming van onze fractie rekenen.

Dan kom ik op de derde haven en de verplaatsing van de haven-gebonden activiteiten. In het voorstel staat te lezen dat ‘zo nodig’ een voortoets in het kader van Natura 2000 uitgevoerd moet worden. Het lijkt mij dat die bij werkzaamheden in en aan de derde haven sowieso uitgevoerd moet worden om significante effecten op de beschermde natuurwaarden uit te kunnen sluiten.

Het college heeft voor de een toezegging gedaan over de maritieme schepen in de derde haven. Kan de wethouder uitleggen of hier ook een toetsing in het kader van natura 2000 plaats vindt, of plaats heeft gevonden? En wanneer worden de uitkomsten daarvan bekend? Onderschrijft de wethouder dat het nog onzeker is of die maritieme schapen wel mogen laden en lossen zolang de resultaten van die toetsing aan de beschermde natuurwaarden nog niet bekend zijn?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer