Bijdrage Cie Leef­om­geving Duur­zaam­heids­centrum Den Haag


17 april 2013

Voorzitter. "It's not easy being green", zong Kermit de Kikker, en zo te zien heeft het college er ook de grootste moeite mee. Elk jaar weer blijkt dat wij de benodigde CO2 vermindering niet halen en sterker nog: dat de uitstoot toeneemt. Om in 2040 klimaatneutraal te zijn zal het roer radicaal om moeten. In het bedrijfsplan van oktober staat nog dat de doelstelling is dat in 2040 de stad klimaatneutraal is. En dat vanaf 2014 een meetbaar en afrekenbaar stappenplan wordt geformuleerd op basis van prestatie indicatoren: elk jaar dient de CO2- uitstoot met circa 4% te verminderen ten opzichte van de nulmeting.

Toch stelt het voorliggende werkplan gelijk weer teleur. Al op de eerste pagina bagatelliseert het college de eigen ambities. Ik citeer: "Het centrum alleen beoordelen op de door de stad gerealiseerde CO2 reductie is niet zuiver." Die reductie hangt immers af van, zo wordt gesteld, wat de economie doet en wat Europa doet. Fout! Ziet het college dan niet in dat het reduceren van de CO2 uitstoot een keiharde morele noodzaak is? Hier niet in slagen zou zowel economisch als ecologisch een ramp zijn - voor de wereld, voor Europa én voor Den Haag. Dat laten we dan toch niet afhangen van de omstandigheden, of de politieke en economische waan van de dag? Kan de wethouder toelichten waarom het college niet zelf in wil staan voor het behalen van de eigen Haagse milieudoelstellingen?

Ook blijft onduidelijk waarop we dit centrum dan wél mogen beoordelen, als het niet is op de CO2 reductie in de stad Den Haag. Kan de wethouder hier een toelichting op geven? Onze fractie kan zich namelijk geen beter doel bedenken voor een stedelijk duurzaamheidscentrum dan het halen van de stedelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Al het andere, hoe mooi ook, is secundair.

Voorzitter. Wij verwachten van de wethouder een duidelijke visie. Wat gaat er gebeuren als blijkt dat we die jaarlijkse vermindering niet halen? Gaat het duurzaamheidscentrum dan ook maatregelen bedenken hoe we de begrote reductie wél gaan halen? En wie zorgt er dan voor dat we een extra tandje bij zetten als dat nodig mocht zijn? Graag een reactie.

Dit plan blinkt uit in vage beloftes. En vage beloftes, daar koopt onze fractie niks voor. De enigen die er wat van kunnen kopen is het handjevol bedrijven dat dit project op kosten van de gemeente mag runnen. Onze fractie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente zich voor hun groengewassen karretje heeft laten spannen.

Eerder hebben wij al gevraagd waarom de founding fathers, die naar verwachting een flink concurrentievoordeel gaan ondervinden dankzij dit centrum, niet hoeven meebetalen aan het centrum. Eerder hebben we al gevraagd waarom burgers en onafhankelijke milieu-organisaties niet véél verder betrokken kunnen worden dan nu het geval is. Het buitenspel zetten van het Haagse Milieu Centrum, dat zelfs geen plekje op de lijst voor de Inspiratieraad heeft mogen krijgen en als gevolg van dit project op subsidie gekort zal worden, vinden wij stuitend.

Dat brengt mij op de onafhankelijke controle van het duurzaamheidscentrum. Mijn partij heeft daar meerdere malen op gehamerd en eerlijk gezegd had ik gehoopt op een verbetering in dit nieuwe voorstel. In de brief van de wethouder is te lezen dat naast de Raad van Toezicht nog een Inspiratieraad wordt opgericht, waar het bedrijfsleven en bewoners een plaats in krijgen. Dat klinkt aardig. Maar in het meegestuurde jaarwerkplan staat verder niets meer over de Raad van Advies. Kan de wethouder dan ook uitleggen of de Inspiratieraad een apart orgaan is, of slechts een nieuwe naam voor de Raad van Advies? Als de Inspiratieraad de Raad van Advies heeft vervangen, dan zal dit niet ten goede komen van de onafhankelijke controle.

In het bedrijfsplan van oktober vorig jaar stond immers nog dat de Raad van Advies door onafhankelijke deskundigen zou worden gevormd, die goed thuis zijn in de wereld van duurzaamheid, klimaatbeleid en aanverwante onderwerpen. In het nieuwe jaarwerkplan staat dat het doel van de Inspiratieraad is om het centrum de juiste inhoudelijke koers te laten varen, maar in het voorstel is slechts plaats voor één onafhankelijke deskundige. Verder is wél plek ingeruimd voor lokale ondernemers, een vertegenwoordiger uit de landelijke politiek en de gemeente zelf! Kan de wethouder uitleggen hoe dit zo gekomen is?

Waarom neemt nu in plaats van onafhankelijke deskundigen de gemeente en zelfs de landelijke politiek ineens zitting in deze raad? Hoe kunnen we een kritisch en onafhankelijk geluid verwachten als maar één iemand onafhankelijk is? Ziet de wethouder ook niet in dat dit een verzwakking is van de onafhankelijkheid, ten opzichte van het voorstel van oktober vorig jaar? Graag een reactie.

Voorzitter, ik rond af. De Partij voor de Dieren is van mening dat juist een onafhankelijk kritisch geluid heel hard nodig is om onze duurzaamheidsambities te kunnen halen. Om nog even terug te komen op controleerbare doelen: het enige doel dat nu verzekerd lijkt is het kortetermijndoel van het bedrijfsleven. Niet de planet, maar de profit. De Ontwikkelings-maatschappij Den Haag, die op zal gaan in het Duurzaamheidscentrum, stelt onomwonden op haar website: 'Wat goed is voor het bedrijfsleven, is goed voor de regio.' Het kenmerkt het spiegelbeeld dat het college van duurzaamheid heeft en dat ten grondslag lijkt te liggen aan dit plan: de economie dient het milieu, in plaats van andersom. Het besef ontbreekt dat duurzaamheid een randvoorwaarde is voor het functioneren van het bedrijfsleven. Deze randvoorwaarden dient de overheid, en dus dit college, met hand en tand te verdedigen, in plaats van dit uit te besteden aan het bedrijfsleven.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer