Bijdrage Cie Leef­om­geving - Eerste Termijn Verkeers­visie Sche­ve­ningen


8 december 2016

Voorzitter,

Dank nog aan de insprekers voor hun bijdrage en de initiatiefvoorstellen van mijn collega’s.

Voordat ik inhoudelijk inga op de visie, wil ik eerst een vraag stellen die meer gaat over de totstandkoming van de visie. Uit hoofdstuk 7 van de visie blijkt dat de denktanks bezorgd zijn over een aantal zeer fundamentele punten van de verkeersvisie. Het lijkt me dat de bedoeling van zo’n intensief participatieproces onder andere is om zorgen weg te nemen. Kan de wethouder zijn visie geven op de toch wel vele zorgen die de denktanks uiten in Hoofdstuk 7. En ik zou ook wel willen weten of hij nog extra stappen gaat zetten bij de verdere uitvoering en concretiseringen van deze visie, om een groot deel van hun zorgen weg te nemen?

Voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren is het belangrijk dat de verkeersvisie op Scheveningen toekomstbestendig is. De gemeente moet erop toezien dat de leefbaarheid in Scheveningen verbetert en ook in de toekomst wordt gewaarborgd. En vanuit dat perspectief wil ik op een paar punten een kritische kanttekening plaatsen.

Gevolgen groeiambitie

De gemeente zet in op een forse groei van de jaarlijkse bezoekersaantallen. Het verwezenlijken van deze groeiambitie betekent een zwaardere last op de leefomgeving. Niet alleen moet men daarbij denken aan de overlast die de grotere aantallen bezoekers zullen veroorzaken bij bewoners en ondernemers, maar ook vooral de schade die de natuur en het milieu daaronder zullen lijden. Is de wethouder het met mijn fractie eens dat een forse groei in bezoekersaantallen op gespannen voet staat met andere ambities voor Scheveningen wat betreft duurzaamheid, leefbaarheid en het verblijfklimaat?

Uit hoofdstuk 7 blijkt ook dat de Denktanks grote vraagtekens stellen bij de wenselijk van deze groei. Hoe ziet de wethouder dit? Want hier wijken de ambities van de gemeente voor Scheveningen wel op een fundamenteel punt af van wat de bewoners en betrokkenen willen.

Klimaat en vervoerstransitie

Voorzitter, de twee meest urgente bedreigingen voor de leefbaarheid op dit moment zijn klimaatverandering en luchtvervuiling. Het is daarom van groot belang dat de uitstoot van schadelijke gassen wordt teruggedrongen en dat de gemeente stimuleert dat mensen de vervuilende auto laten staan en per fiets of openbaar vervoer naar Scheveningen gaan.

In de verkeersvisie gaat het college ervan uit dat ze in staat zal zijn om grote aantallen mensen daarvan te overtuigen. Echter, het wordt onvoldoende duidelijk hoe ze dat wil gaan doen. Veel bezoekers besluiten met mooi weer naar Scheveningen te gaan, zonder zich goed te informeren over de vervoersmogelijkheden. Hoe is het college van plan deze mensen te bereiken? De focus qua communicatie lijkt namelijk vooral op het beschikbaar stellen van informatie op websites en mobiele applicaties, waarvan bekend is dat grote aantallen bezoekers die dus niet gebruiken.

En de verkeersvisie is zeer vrijblijvend over de omvang of vorm die een mogelijke promotiecampagne zou krijgen. Kan de wethouder aangeven hoe zo’n campagne zou worden ingevuld?

Parkeren

Dat de gemeente geen harde keuzes neemt wat het stimuleren van duurzaam vervoer betreft, blijkt verder uit het feit dat ze ook in deze visie autogebruik verder blijven faciliteren. De visie gaat uit van de bouw van een parkeergarage met extra parkeerplekken, waarvan nog steeds de nut en noodzaak niet zijn aangetoond. Hoe rechtvaardigt de wethouder dit?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer