Bijdrage - Voorlopig Ontwerp Noor­de­lijke boulevard & omgeving Kurhaus


1 december 2016

Voorzitter,

De herinrichting van de Noordboulevard is voor de lange termijn, en zou moeten gebeuren met oog voor een mooie badplaats en een prettige woonomgeving voor ons en onze kinderen. De gemeente heeft de kerntaak om zorg te dragen voor de openbare ruimte. Dit doet het college nu onvoldoende.

Geen 700 extra parkeerplekken
Wat de Partij voor de Dieren het meest verbaast, is dat het college Hommerson een vrijbrief geeft om 700 parkeerplekken aan te leggen zonder een democratische legitimering en goed verkeersonderzoek vooraf. De parkeergarage is schijnbaar al in kannen en kruiken. “Interparking en Hommerson nemen gezamenlijk een nieuwe parkeergarage op de Noordboulevard in Scheveningen in eigendom en exploitatie, zo is te lezen op diverse websites, waaronder op vastgoedmarkt.nl.”

Voorzitter, waarom bespreken we deze plannen nog in de raad als dit kennelijk al is doorgedrukt? Zitten we hier voor spek en bonen? Is het zo dat de parkeergarage nu definitief is? Zo vraag ik de wethouder.

Verschillende partijen in de Raad zijn warm gehouden met uitspraken als dat er nog gesproken zou worden met bewoners en dat nut en noodzaak van de parkeergarage nog zouden worden onderzocht en meegenomen in de verkeersvisie. In de verkeersvisie staat echter dat de effecten nog moeten worden onderzocht. En we praten vandaag al over het voorontwerp. Wanneer denkt de wethouder met de resultaten van dit onderzoek te komen? En worden de effecten onderzocht door een onafhankelijk onderzoeksbureau? En niet in opdracht van Hommerson zelf? Worden er ook de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de naastgelegen natuurgebieden in meegenomen? Graag een reactie.

Dat we die resultaten snel krijgen is extra belangrijk omdat talloze studies uitwijzen dat meer parkeerplekken leiden tot meer auto’s en dus drukkere toegangswegen naar Scheveningen, een nog slechtere luchtkwaliteit en grotere druk op de natura 2000-gebied Oostduinen en het is in tegenstrijd met het halen van de klimaatdoelen. Bovendien zorgt het voor frustratie bij automobilisten en overlast voor bewoners, fietsers en voetgangers.

Plannen gaan ten koste van strand
De bouwplannen van Hommerson leiden tot een enorme verschuiving van bebouwing verder naar voren. De boulevard wordt verbreed en dat gaat ten koste van het strand. Dit doet af aan de beleving van het strand en van de ruimte.

Milieu

Een m.e.r.-beoordeling moet antwoord geven op de vraag of de nieuwbouw en parkeergarage leiden tot nadelige milieueffecten. De voortoets stikstofdepositie laat zien dat inderdaad sprake kan zijn van nadelige effecten. Wanneer worden de resultaten van het m.e.r.-onderzoek verwacht? Ik neem aan voordat we definitief besluiten over de parkeergarage? Kan de wethouder de resultaten aan de commissie doen toekomen?

Fietsparkeren
De bestaande bewaakte fietsenstalling aan de Noordelijke Boulevard wordt gehalveerd in capaciteit en het is onduidelijk of er een alternatief komt. In het zomerseizoen ontvangen zij 30.000 bezoekers. De fietsenstalling is daarmee een aantrekkelijke, toegankelijke stallingsplaats en is daarnaast ook een veelgebruikt uitgiftepunt voor strandrolstoelen. Waarom deze stalling opgeven?

Het lijkt erop of de helft van de capaciteit terugkomt in de vorm van fietsnietjes. Dat ontsiert het straatbeeld, is bovendien veel ongunstiger qua afstand tot het strand, wat het onaantrekkelijker maakt om op de fiets te komen naar het Zwarte Pad, en leidt tot overlast bij bewoners. Strandrolstoelen kunnen niet uitgegeven worden. De geplande toiletten realiseren kan niet. Bovendien worden de fietsen niet meer bewaakt. Waarom niet een goede bewaakte fietsenstalling? We hebben niet minder, maar meer capaciteit nodig.

Het verlichtingsplan
In het voorontwerp staat dat het nachtbeeld moet worden mee ontworpen doormiddel van een verlichtingsplan. Maar omdat de Noordboulevard licht tegen het Natura2000-gebied Oostduinen. Extra verlichting kan leiden tot verstorende effecten op dieren en hun leefomgeving. Op welke manier worden de effecten van dit verlichtingsplan getoetst, zo vraag ik de wethouder?

De huismus heeft het al zo moeilijk, geef hem de kans
Adviesbureau ATKB gevraagd om ook nader ecologisch onderzoek uit te voeren. De huismus heeft het heel moeilijk in Den Haag, onder meer omdat steeds meer plekken in de steden waar zij hun nesten hebben en voedsel kunnen vinden worden weggehaald. Dit gaat ook in het plangebied gebeuren. Het college wil struiken verwijderen die foerageergebieden en schuilplaatsen voor huismussen zijn. Het onderzoeksbureau adviseert om deze struiken te compenseren met tijdelijke struiken in bakken. Dit is wat de Partij voor de Dieren betreft geen oplossing. Bakken zijn veel te onrustig en dienen niet als schuilplaats. Kan de wethouder de exacte locatie aangeven van de struiken? Ziet hij mogelijkheden om deze struiken te laten staan?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer