Bijdrage - Stand van Zaken OCC


23 november 2016

Voorzitter,

Bij voorgaande besprekingen heeft de Partij voor de Dieren al aangegeven dat aan de vormgeving van de aanbesteding van het Spuikwartier veel risico’s zitten. Deze risico’s lijken helaas bewaarheid te worden. De oude schoenen zijn zelfs al weggegooid voordat er zekerheid is over nieuwe schoenen. De nog goed werkende Philipszaal en het Danstheater zijn gesloopt, maar het definitief ontwerp voor het OCC is nog niet goedgekeurd.

Kan de wethouder ingaan op waarom het definitieve ontwerp nog niet is goedgekeurd? Is dit alleen vanwege de (fundamentele) bezwaren van de welstandscommissie of zijn de gemeente en gebruikers ook nog niet tevreden? Waar ziet dit op? En wanneer wordt de Raad betrokken?

De bouwcombinatie lijkt nu allerlei aanpassingen te doen, maar de vraag is of dit nog in lijn is met het programma van eisen. Zal de wethouder hierop toezien? Komt er bijvoorbeeld een verificatierapport?

Voorzitter, doordat er nog geen ontwerp is, ontstaat vertraging. Kan de wethouder aangeven hoeveel vertraging is precies opgelopen als het plan inderdaad eind dit jaar definitief wordt? Wie draait op voor de kosten van de vertraging? Wordt het consortium voor de vertraging beboet?

De bezwaren zijn blijkbaar zo fundamenteel dat het consortium hier de planning mee zal overschrijden. Kan de wethouder aangeven of het wel realistisch is dat deze bezwaren dit jaar kunnen worden weggenomen?

Voorzitter, dan de parkeerplaatsen. Zoals de wethouder weet is de Partij voor de Dieren kritisch op het hanteren van parkeernormen en willen we dat deze norm wordt herzien. Als de norm niet wordt gehanteerd zouden gepaste maatregelen moeten worden genomen om het autogebruik terug te dringen. Hoe gaat de wethouder dit aanpakken/vormgeven? Of is de wethouder bereid om structureel een uitzondering op de norm voor andere projecten toe te staan?

Tot slot voorzitter, de 12 platanen. Waarom is het nodig de bomen te kappen? Dit valt toch niet onder het bouwoppervlakte van het OCC? Waarom nu al de bomen kappen terwijl er geen definitief ontwerp is?

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer