Bijdrage Cie Leef­om­geving Jaar­stukken


6 juni 2012

Programma Milieu en Duurzaamheid

Voorzitter, het blijkt maar niet te lukken met het terugdringen van de CO2 uitstoot. Sterker nog voor het derde jaar op rij stoten we meer uit dan we in 1990 deden, en dat ondanks alle efficiëntere motoren en verbrandingstechnieken. Inmiddels loopt het begrote en behaalde resultaat een verschil van 30%! Kan de wethouder toelichten hoe het kan dat het begrote en het behaalde resultaat sinds 2008 steeds verder uit elkaar loopt? Welke beleidsinspanning is de wethouders voornemens te maken om dit gapende gat te dichten?

De Partij voor de Dieren is van mening dat er wel aanvullende maatregelen nodig zijn. De wethouder heeft in zijn beantwoording gesteld dat de autonome ontwikkelingen tegen vielen, dus laten we dan ook afspreken dat we daar niet meer op gaan wachten. Sterker nog, in het Klimaatplan werd uitgegaan van een autonome groei van 160 kton CO2 tussen 2009 en 2020. Nu blijkt echter dat in slechts 2 jaar we een verdubbeling hiervan hebben, namelijk 350 kton.

Om onze doelstellingen te halen zullen we aanvullende maatregelen moeten nemen, onderschrijft de wethouder dat? Op welke wijze gaan we voorkomen dat we volgend jaar met een nog hogere uitstoot zitten?

Dan de milieuvergunningen, voorzitter, ik schrok een beetje van de cijfers hierover die we in de beantwoording hebben ontvangen. Van de gecontroleerde bedrijven werd bij eenderde een tekortkoming geconstateerd. Ik ben benieuwd of de wethouder hier ook van schrok?

Van de 9.000 bedrijven zijn er nu dus 1340 gecontroleerd, als dat een representatieve steekproef was zou het dus betekenen dat op dit moment 2300 bedrijven in Den Haag niet voldoen aan de Wet milieubeheer, warmee het milieu en de gezondheid van werknemers en omwonende risico loopt. Ik hoor graag of de wethouder mijn zorgen deelt en op welke wijze hij van plan is hier mee om te gaan. Is hij bijvoorbeeld bereid om de handhaving te intensiveren?

Een paar maanden geleden hebben we het gehad over de Omgevingsdienst Haaglanden en het aantal fte’s dat Den Haag daarvoor vrijmaakt. In de voorjaarsnota wordt al gesproken van een verdere daling van dat aantal. Als ik dan nu hoor dat bij een controle eenderde van de bedrijven niet voldoet, handhaving dus minder wordt en we straks nog meer vergunningstelsel inruilen voor algemene regels maak ik me grote zorgen over de veiligheid en het milieu. Ik zou dan ook graag van de wethouder horen welke beleidsconclusies hij uit deze cijfers heeft getrokken.

Programma Leefomgeving
Voorzitter, zoals ook de wethouder in de begroting al schreef is de openbare ruimte de huiskamer van de stad en daarmee een ontmoetingsplaats en visitekaartje. Een groene, schone en veilige leefomgeving is daarmee van belang voor bewoners en bezoekers. De Partij voor de Dieren vindt dit ook belangrijk. Keer op keer blijkt dat de leefomgeving van bijzonder groot belang is voor het gevoel van welzijn en de gezondheid van mensen.

Uit de jaarrekening blijkt dat op een aantal posten geld over is gebleven. Op de post Openbaar Groen, was een positief bedrijfsresultaat van 0,5 miljoen door een positief bedrijfsresultaat bij het groenbedrijf. Wordt dit bedrag volgend jaar weer beschikbaar gesteld voor deze post?

Ook op de post wijkleefbaarheid is de helft uitgegeven van wat er oorspronkelijk begroot was. De doelstelling van deze post is het “verbeteren van de leefbaarheid door het stimuleren van bewonersinitiatieven, te realiseren activiteiten in samenwerking met bewoners kleinschalige projecten uitvoeren”. Naar mening van de Partij voor de Dieren een belangrijk doel en elke euro die we daar voor vrijmaken verdient ook een bestemming. Uit de beantwoording op onze technische vraag hierover begrijp ik dat doordat kosten met betrekking op afvalbakken zijn geboekt op straatreiniging er ongeveer 350.000 euro op wijkleefbaarheid bespaard bleef. Kan de wethouder uitleggen waarom dit niet alsnog geïnvesteerd is in het ondersteunen van kleinschalige bewonersinitiatieven? Waren er bijvoorbeeld te weinig initiatieven?

Ook blijkt dat de ongediertebestrijding 30.000 euro meer kostte dan begroot was, kan de wethouder uitleggen waardoor dit kwam? Ik zag dat onder het programma wonen een reserve Handhaving en ongediertebestrijding zit, waarom is de overschrijding niet uit dat budget gedekt?

Het achterlaten van etenswaren, waaronder brood, in de openbare ruimte blijft een probleem dat leidt tot overlast. Al meerdere keren heeft de Partij voor de Dieren daarom gepleit voor een stadsbrede campagne om het voeren van dieren in de openbare ruimte tegen te gaan en wanneer dat niet blijkt te werken, het instellen van een voederverbod. Het moet duidelijk zijn: je laat geen voedsel achter op straat, punt. Gezien bewoners veel waarde hechten aan een schone leefomgeving wil ik de wethouder wederom vragen om stadsbreed een campagne uit te rollen dan wel een voederverbod in te stellen. In steden in Duitsland staan bijvoorbeeld bordjes in de openbare ruimte waarop wordt uitgelegd dat je geen voedsel achterlaat. Dat kunnen wij toch ook lijkt me.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer