Bijdrage (H)eerlijk Haags


Cie Leef­om­geving

25 april 2012

Voorzitter, vandaag spreken we over voedsel. Zoals in het voorwoord van het initiatiefvoorstel ook staat, brengt voedsel mensen en werelden bij elkaar. Kleinschalige en lokale voedselproductie biedt dan ook geweldige kansen voor versterking van de sociale cohesie en het bevorderen van gezondheid. Ook in het kader van duurzaamheid is het van belang dat mensen weten wat ze eten en waar het vandaan komt.

En daarom ben ik bijzonder blij en trots dan we vandaag in deze commissie het initiatiefvoorstel om tot een integrale duurzame voedselstrategie te komen bespreken.

De aandacht voor duurzaam voedsel neemt met de dag toe. Kleinschalige lokale voedselteelt is goed voor het milieu en de gezondheid. Lokaal geproduceerd voedsel betekent immers dat we ons eten niet meer vanuit alle hoeken van de wereld naar Nederland laten vliegen. Daarnaast gaat het om voedsel dat geteelt wordt zonder gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen en kunstmest. En daarnaast is lokaal, duurzaam geteeld voedsel natuurlijk ook veel gezonder en lekkerder! Doordat het voedsel lokaal geteeld wordt, wordt de consument er ook veel meer bij betrokken. Het telen van voedsel in de wijken zelf biedt daarnaast een mooie kans voor buurtbewoners om met elkaar in contact te komen.

Vanwege al die voordelen is de aandacht voor lokaal duurzaam geproduceerd voedsel ook flink toegenomen. Ook in onze stad zijn er al een aantal succesvolle projecten opgestart, zoals Foodscape Schilderswijk en de tuin bij Moedercentrum de Koffiepot. Voorzitter, wat ons betreft nemen deze initiatieven alleen maar toe. En de gemeente kan daarbij zeker een rol spelen.

In het huidige beleid is het onderwerp voedsel nog versnipperd in verschillende beleidsterreinen. En dat is zonde. Door het beleid op elkaar af te temmen en een integrale voedselstrategie op te stellen kan winst geboekt worden, door niet alleen te focussen op één positief aspect van voedsel, bijvoorbeeld gezondheid, maar het te koppelen bijvoorbeeld, het versterken van de sociale cohesie. Wordt het beleid veel effectiever. Onderschrijft de wethouder dit?

Uit de Dag van de Stadslandbouw bleek dat het voor steden belangrijk is dat zij scherp in beeld brengen voor welke uitdagingen ze staan en waar landbouw en voedsel een bijdrage aan kan leveren. Ook blijkt een integrale visie met een hoog ambitieniveau verbindend te werken, richt het de aandacht en zorgt het ervoor dat het makkelijker wordt voor partijen om kansrijke functiecombinaties te identificeren.

In andere woorden door een integrale voedselstrategie is voor iedereen duidelijk waar de gemeente kansen ziet en op in wilt zetten. Wat de Partij voor de Dieren betreft nemen we deze lessen ter harte.

Door het netwerk dat de gemeente heeft kan ze als matchmaker partijen bij elkaar brengen om initiatieven daadwerkelijk van de grond te krijgen. De aanzet van het college om in samenwerking met het HMC naar kansrijke locaties voor stadslandbouw te zoeken is hier een goed voorbeeld van. Ik ben ook erg blij dat de wethouder dit onderzoek heeft opgestart, ik zou hem graag de suggestie meenemen om na afloop van het onderzoek meet een kaart te komen waarop kansrijke locaties staan aangegeven. Op die manier kunnen burgers in een oogopslag zien waar ze hun initiatieven kunnen ontplooien. Ik hoor graag =wat de wethouder van dit idee vindt.

Maar ook welzijninstellingen en woningcorporaties zijn bij uitstek partners waarbij voedselinitiatieven kansrijk zijn. Zo stelde in Almelo de woningcorporatie grond beschikbaar voor het telen van groente en fruit voor de voedselbank.

De Partij voor de Dieren zou dan ook graag zien dat er binnen de gemeentelijke organisatie één aanspreekpunt is voor partijen en bewoners die actief willen meewerken aan duurzaam voedsel in Den Haag. Is de wethouder bereid een dergelijk aanspreekpunt aan te wijzen?

De Partij voor de Dieren is er van overtuigd dat als de lokale voedselteelt verder ontwikkelt is in Den Haag we hier ook financieel gezien de vruchten zullen plukken. Immers gezonde voeding betekent gezondere burgers, verbeteren van sociale samenhang betekent verbeterende leefbaarheid en sociale controle en meer duurzaamheid, betekend een gezonder leefmilieu. In het preadvies van het college wordt gesproken over 80.000 euro die dit voorstel zal kosten. Ik hoor graag van de indieners of zij deze schatting onderschrijven, gezien het initiatiefvoorstel vooral gaat over communicatie en facilitatie via bestaand beleid lijkt me dit namelijk wel een zeer hoge schatting.

Ik hoop daarom dat vandaag de Raad het initiatiefvoorstel (h)eerlijk Haags wil omarmen en er een integrale duurzame voedselstrategie komt