Bijdrage Cie Leef­om­geving - Lucht­kwa­liteit


14 januari 2015

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt dat het maatregelenpakket van de gemeente tegen luchtvervuiling jarenlang tekort heeft geschoten. In plaats van actief in te zetten op schoner en minder verkeer, werd er gerommeld in de marge met schermen en verflagen. Het VCP heeft geleid tot meer verkeer op andere wegen en meer gereden kilometers. De luchtvervuiling werd uitgesmeerd over de stad.

De teleurstellende resultaten pleiten voor de bronaanpak waar de Partij voor de Dieren zich al jaren hard voor maakt. Mijn fractie onderschrijft de aanbeveling in de backcastingstudie dan dat niet de normen, maar de reductie van schade aan de gezondheid leidend moet zijn. De Partij voor de Dieren wil een structurele aanpak van de luchtvervuiling, door in te zetten op schoner en minder vervuilend verkeer.

Verkeer is de grootste vervuiler. Bij schoner en minder verkeer blijkt dat de luchtkwaliteit ter plekke gezonder wordt en ook nog de achtergrondconcentratie naar beneden gaat. De Partij voor de Dieren wil daarom dat het college een actief autoluw beleid voert en de milieuzone uitbreidt.

Het is logisch dat het college niet langer de EU-normen wil hanteren. Deze normen zijn in 1999 vastgesteld, gebaseerd op onderzoeken van 20 jaar geleden, en allang ingehaald door nieuw wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat ook veel lagere concentraties schadelijk zijn en dan met name roet en ultrafijnstof. Toch blijkt uit de brief over de Lekstraat en de Koningstunnel dat het college maatregelen niet langer noodzakelijk acht omdat de locatie voldoet aan de EU-normen. Is de wethouder het met mijn fractie eens dat we niet gerustgesteld kunnen zijn als de luchtkwaliteit voldoet aan achterhaalde cijfers? Moeten we niet gewoon op minder en schoner verkeer inzetten in de hele stad, inclusief de knelpunten? Graag een reactie.

Het college schetst de aanwezigheid van ' achtergrondconcentratie' als iets is dat van heel ver weg komt aanwaaien en dat dit niet met beleid te beïnvloeden is. Stadsverkeer bepaalt echter samen met andere bronnen zoals particuliere houtstook een groot deel van de achtergrondconcentratie. Dit is alles wat in de lucht zweeft en niet uit de uitlaat komt van het verkeer in de straat waar de luchtkwaliteit is gemeten. De achtergrondconcentratie komt deels inderdaad aanwaaien van ver, zoals uit België, maar ook uit de parallelle straat. Is de wethouder het met mij eens dat lokale maatregelen wel degelijk de achtergrondconcentratie kunnen terugdringen en dat we, gezien de hoogte van de concentratie, daar ook op moeten inzetten?

Voorzitter, We kunnen geen vuile auto’s blijven faciliteren en tegelijk de luchtkwaliteit effectief aanpakken. Het getuigt van weinig besef van de schadelijke uitstoot als wel de fiets wordt gestimuleerd, maar niet tegelijk vervuilend verkeer wordt ontmoedigd. Automobilisten stimuleren om de fiets te pakken is niet alleen beter voor gezondere lucht zorgt, maar ook voor minder dodelijke ongelukken.

Wij pleiten daarom voor een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van vervuilende auto’s. Bewezen effectieve maatregelen zijn uitbreiding van de milieuzone. Onderzoeken hebben in praktijk uitgewezen dat roetconcentraties tot wel 40% teruggedrongen kunnen worden als een strenge milieuzone wordt ingevoerd. Daarnaast kunnen we schone auto’s en scooters stimuleren en gedifferentieerde parkeertarieven invoeren . Ook moet de parkeergelegenheid worden gerelateerd aan de bestaande hoeveelheid verkeer en niet aan de vraag. Wat de Partij voor de Dieren betreft, gaat ook de aanleg van de Rotterdamsebaan niet door. Graag hoor ik van de wethouder wat hij van deze maatregelen vindt.

Tijdens de begrotingsbehandeling op 13 november heeft de wethouder aangegeven de uitbreiding van de milieuzone naar tweetaktmotoren een interessante gedachte te vinden. De wethouder wilde dit verder onderzoeken. Kan de wethouder aangeven wat de onderzoeksresultaten zijn?

De wethouder twijfelde over de handhaving. Experts zijn ervan overtuigt dat de handhaving door politie makkelijk te combineren valt met het controleren op snelheid, verlichting, helmen etc. Controleren of het een twee of viertakt motor is, is een makkie vergeleken met een rollenbank om te kijken of de scooter is opgevoerd. Na diverse handhavingsacties zullen inwoners overstappen op een schoner exemplaar of de fiets pakken.

Dan, ten slotte voorzitter, de luchtkwaliteit in Den Haag in relatie tot gevoelige groepen. De Partij voor de Dieren dringt erop aan om het advies om bij de vestiging van nieuwe voorzieningen voor gevoelige groepen rekening houden met gezondheidsaspecten van de beoogde vestigingslocaties. De wethouder heeft al aangegeven dat hij de adviezen van de GGD ter harte neemt. Hoe gaat hij ervoor zorgen dat kwetsbare voorzieningen die op verkeerde locaties terechtkomen? Graag een reactie.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer