Bijdrage Cie Ruimte - Volks­huis­ves­te­lijke agenda


14 januari 2015

Dank voorzitter,

En daarnaast natuurlijk dank aan de wethouder voor het delen van zijn presentatie en de conceptbrief. Hierin zien we als Partij voor de Dieren speerpunten die wij herkennen. We missen echter ook punten.

Zo hecht de Partij voor de Dieren erg aan renovatie van bestaande bebouwing. Onder het kopje “Herstructurering en renovatie” wordt renovatie niet besproken. Kan de wethouder hier uitspreken dat de Gemeente de voorkeur geeft aan renovatie boven nieuwbouw en dit bij de speerpunten te vermelden?

Dit komt ook terug wanneer wordt gesproken over het realiseren van 1500 nieuwbouwwoningen per jaar. Nieuwbouw is voor mijn fractie geen doel op zich. Mijn fractie vraagt de wethouder daarom in de brief te spreken over het toevoegen van 1500 woningen aan de woningvoorraad en daarbij aan te geven dat transformatie van bijvoorbeeld kantoorgebouwen en zorgvastgoed hier ook onder valt. Kan de wethouder daarnaast afspraken maken over het energielabel van nieuwbouwwoningen?

Ten tweede hecht de Partij voor de Dieren erg aan het vaststellen van concrete prestatieafspraken zo mogelijk op het niveau van een wijk. Het is belangrijk dat nadat de afspraken zijn gemaakt de gemeente erop kan teruggrijpen en corporaties kan aanspreken op hun gedrag. Wil de wethouder inzetten op concretere afspraken en wil hij dit ook in zijn brief opnemen?

Ten derde missen we het element van diversificatie. Bij het bespreken van het bestemmingsplan Moerwijk heeft mijn fractie ingebracht dat het belangrijk is dat in dit type wijken investeringen worden gepleegd en er zo diversificatie van de woonmilieus plaatsvindt. Kan de wethouder dit element ook meenemen en afspraken met corporaties op wijkniveau maken?

Ten vierde is in bepaalde wijken vergroening een erg belangrijke opgave. Corporaties kunnen hier ook aan bijdragen, bijvoorbeeld door bewonersinitiatieven voor gezamenlijke tuinen te stimuleren, groene daken aan te leggen, of bij nieuwbouw zorg te dragen voor voldoende groene ruimtes. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan? Kan de wethouder dit punt ook in zijn brief meenemen?

Ten vijfde is een belangrijk speerpunt van de Partij voor de Dieren de verduurzaming van de bestaande voorraad. Mijn fractie vindt het goed dat de wethouder corporaties vraagt om een actieplan voor slechte energielabels te ontwikkelen. Zou de wethouder in de brief kunnen aangeven hier concrete prestatieafspraken aan te gaan koppelen voor 2020?

Wat verstaat de wethouder verder onder het begrip duurzaamheid? Gaat de wethouder ook aandringen op het bouwen en renoveren van woningen op een duurzame manier? Bijvoorbeeld met duurzame materialen en met lange levensduren? Wanneer de wethouder het heeft over het stimuleren van huurdersinitiatieven, denkt hij dan bijvoorbeeld aan zonnepanelen op daken? Kan de wethouder dit concreter bij zijn speerpunten benoemen?

Kortom, de Partij voor de Dieren ziet ruimte voor concretere prestatieafspraken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, zodat corporaties de komende 5 jaar op hun verantwoordelijkheid kunnen worden aangesproken. Op een aantal punten zouden we graag zien dat de inzet van de wethouder worden aangescherpt. Voor de Partij voor de Dieren zouden de geformuleerde uitgangspunten moeten bijdragen aan een duurzaam energieneutraal Den Haag.

Bedankt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer