Bijdrage Raad - Kijkduin Ockeburgh 2e termijn


18 december 2014

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil ook dat Kijkduin wordt opgeknapt, maar op een andere manier dan in het bestemmingsplan is weergegeven. Met opknappen bedoelen wij een ‘boost’ geven aan de natuur en tevens de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het kleinschalige Kijkduin verbeteren. Helaas zien we met dit plan vooral verarming van de leefomgeving optreden. De 840 woningen leiden tot een verdichting die van Kijkduin een nog grotere dwarslaesie maakt dan het al is. Er komen meer woningen, meer auto’s, meer parkeerplaatsen meer stikstof en fijnstof in de lucht en meer herrie bij. De badplaats vormt dus een steeds grotere barrière voor dieren en natuur en wordt onaantrekkelijker voor mensen, mits de gemeente duidelijke kaders stelt.

Met betrekking tot de lichtuitstraling van het Atlantic Hotel zijn er vrijblijvende afspraken gemaakt met het hotel om de lichtuitstraling te beperken. Stel, dit werkt op termijn niet, welke middelen kan het college dan inzetten om ervoor te zorgen dat de lichtuitstraling wordt beperkt? Dan de ecologische zone. De wethouder geeft aan dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om duikers aan te leggen onder de Kijkduinsestraat. Ook geeft hij aan dat dieren over het strand en over de Haagse Beek kunnen migreren. Echter, uit onderzoek blijkt dat duikers doorgaans niet worden gebruikt door dieren wegens het weglawaai. Over het strand bewegen dieren zich ook niet naar het andere gebied vanwege aanwezigheid van mensen, en de Haagse Beek kent een andere biotoop. Voorzitter, is de wethouder bereid te kijken naar andere mogelijkheden voor een sterke ecologische verbindingszone?

De vraag is niet, voorzitter, of de gemeente het zich kan veroorloven om de natuur rond Kijkduin te versterken, de vraag is of we het ons kunnen veroorloven het niet te doen. Ik laat dit zien in groter perspectief. Het eerder door de Partij voor de Dieren opgestelde initiatiefvoorstel De stad kleurt groen toon aan dat de gemeente de komende tien jaar binnen het principe ‘wonen in het groen’ de bouw van zo’n 6000 woningen hoofdzakelijk naast de groene hoofdstructuur mogelijk maakt. De natuur komt dus ernstig onder druk te staan zonder maatregelen met positieve effecten op de natuurgebieden. Het is daarom des te belangrijker dat plannen voor het versterken van natuur expliciet worden vermeld in het bestemmingsplan.
We kunnen invloed uitoefenen als gemeente op aanleg van het groen, zegt de wethouder net, maar ik kan nu op geen enkele wijze controleren welke afspraken m.b.t. groen worden gemaakt met marktpartijen. Graag ziet de Partij voor de Dieren in het bestemmingsplan terug hoe en op welke termijn de natuurwaarde van de gebieden Ockenburgh en Westduinpark wordt versterkt. Hier zien we graag ook een plan voor een ecologische verbindingszone in opgenomen. Ik overweeg een motie op dit punt.

In plaats van de natuur te versterken, maakt dit bestemmingsplan beschadiging van de natuur mogelijk en neemt de gemeente vervolgens mitigerende maatregelen om de schade te verzachten. Voor mitigerende maatregelen is ingrijpen in de natuur nodig, terwijl de natuur baat heeft bij zoveel mogelijk rust. Waarom kiest de wethouder niet voor een bronaanpak? Ik begrijp dat verkeer volgens de wethouder buiten dit plankader valt, maar waarom heeft hij niet met zijn collega De Bruijn een plan opgesteld om het autoverkeer in Kijkduin terug te dringen en daarmee ook de stikstofdepositie?

Als we de balans opmaken, zie ik een zeer onevenwichtige uitwerking van de plannen waar jarenlang aan is gewerkt door belangengroepen en de gemeente, die van Kijkduin een kleinschalige, natuurlijke familiebadplaats omringd door duinen willen maken.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer