Bijdrage Raad - Bouw­plannen Kijkduin-Ocken­burgh 1e termijn


18 december 2014

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren verzet zich tegen de manier waarop de herinrichting van Kijkduin plaatsvindt. Het Masterplan bevatte nog uitgangspunten waar wij mee konden instemmen: Kijkduin zou een charmante kleinschalige familiebadplaats in de duinen worden, grotendeels omringd door natuur. Om dit te bereiken, zou de versnipperde natuur weer verbonden worden en de ecologische kwaliteit worden verbeterd. Een landschappelijk raamwerk moest een sterke verbinding leggen tussen het duin en de landgoederen, waardoor een groot aaneengesloten groengebied zou ontstaan. Een noodzakelijke maatregel om het leefgebied van beschermde diersoorten zoals zandhagedissen en vleermuizen te verbeteren.

Maar het college trekt zijn handen van Kijkduin af en geeft marktpartijen een vrijbrief om nog meer versnippering aan te brengen in het landschap van Kijkduin. Er wordt uitsluitend ingezet op kortetermijnbelangen die winst opleveren: aantrekkelijke winkels, extra woningen, toerisme en gratis parkeren. Maar de vraag is voorzitter, welke partij neemt het op voor de dieren en de natuur in de aangrenzende natura 2000 gebieden?

Pas als de nieuwbouw in Kijkduin wordt gerealiseerd is er geld voor het landschappelijk raamwerk. Volgens de Partij voor de Dieren de wereld op zijn kop.

Kijkduin is een belangrijke schakel in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, maar de ecologische kwaliteit is op veel punten onder de maat, mede door de betonbuffer die de badplaats vormt tussen twee natuurgebieden. De Partij voor de Dieren vindt dat het landschappelijk raamwerk het uitgangspunt moet vormen voor de verdere ontwikkeling van het vervoersbeleid, de bebouwde omgeving , het landschap en de natuur in Kijkduin. Een goed uitgewerkt landschappelijk raamwerk dat uitgaat van de waarde van de natuur kan de negatieve effecten van de bebouwing in Kijkduin beperken. Maar voor Kijkduin-bad komt het raamwerk pas in september volgend jaar. Wij willen graag nu al een versterking van de Groene Hoofdstructuur garanderen.

Ik vraag de wethouder of hij het in het landschappelijk raamwerk concrete doelstellingen en maatregelen op wil nemen voor de versterking van de ecologische zones in het plangebied Kijkduin-Ockenburgh, dat wil zeggen de zones Solleveld-Westduinpark, de Haagse Beek, Ockenburgh- Meer en Bosch en Midden-Delfland-kust. Daarnaast willen wij dat dit raamwerk naar de raad wordt toegezonden. Graag een reactie.

Voor Kijkduin-Binnen wordt er nog geen raamwerk ontwikkeld. Graag zien wij dat ook daarvoor zo snel mogelijk wordt gestart met de ontwikkeling van een landschappelijk raamwerk, omdat dan alvast wordt nagedacht over de kansen voor de versterking van de natuur. Wanneer kan de raad dit raamwerk tegemoet zien?

Voorzitter, met meer woningen neemt ook de druk van het autoverkeer toe. Het autoverkeer veroorzaakt schade aan de natuurgebieden en overlast bij de omwonenden. Er worden nu enkel mitigerende maatregelen voorgesteld. Maar de gedachte hierachter is volgens de Partij voor de Dieren in essentie onjuist.

De instroom van stikstof wordt namelijk niet beperkt door deze maatregelen en dat terwijl het gebied al stikstofgevoelig is. Wij zijn van mening dat het college veel meer moet inzetten op fiets- en voetgangersverkeer, schoon openbaar vervoer en meer Park &Ride en Park & Bike mogelijkheden. Wordt de infrastructuur ook meegenomen in het landschappelijk raamwerk? Graag een reactie.

Uit niets blijkt dat het college inzet op schoon verkeer en de beperking van de luchtvervuiling, sterker nog, in het bestemmingsplan staat de zin ‘gratis parkeren is namelijk de kracht van Kijkduin.” Voorzitter, de Partij voor de Dieren is van mening dat de kracht van Kijkduin in heel iets anders schuilt, namelijk in de kleinschaligheid van de badplaats, de waardevolle natuur en de rijkheid aan flora en fauna. Is de wethouder dit met mij eens?

Voorzitter, de nieuwbouw aan het Deltaplein en de uitbreiding van het Atlantic Hotel leiden tot meer lichtuitstraling richting het natuurgebied Westduinpark. Dit zet het leefgebied van dieren, zoals bedreigde vleermuizen onder druk. De wethouder heeft aangegeven dat lichtbeperkende maatregelen niet kunnen worden opgenomen in het bestemmingsplan. Wij zullen erop toezien dat bij de vergunningsaanvraag wordt getoetst op de Flora- en Faunawet, om er zeker van te zijn dat schadelijk licht vanuit het Atlantic Hotel wordt gedoofd/

Tot slot, Voorzitter, de partij voor de Dieren vindt dat Kijkduin integraal moet worden ontwikkeld, waarbij natuur, de groenbeleving, kleinschaligheid en schoon verkeer het uitgangspunt vormen. Wij zijn het dus fundamenteel oneens met de gang van zaken en de inhoud van dit bestemmingsplan. Wij blijven aandringen op verandering en ik wens de wethouder toe dat hij stappen onderneemt die een einde maken aan de afbraak van natuur en van onze leefomgeving.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer