Bijdrage Cie Ruimte - Renovatie Bent­los­traat


14 januari 2015

Voorzitter,

In de negentiende eeuw was er een zeer groot verschil in leefomstandigheden tussen arm en rijk door de afwezigheid van een overheid die bepaalde minimumnormen borgde. Geleidelijk aan is een sociale verzorgingsstaat ontstaan waarin kinderarbeid werd tegengegaan en sociale woningbouw een overheidstaak werd. Erkend werd dat eenieder recht heeft op een zekere levensstandaard waardoor de krotten uit de steden verdwenen.

Als ik nu kijk naar de antwoorden van de wethouder moet ik terugdenken aan deze geschiedenisles. Het bevreemdt mijn fractie hoe mild het college is over de misstanden op de Bentlostraat. Doodleuk wordt aangegeven dat in de tweede helft van 2014 alle woningen worden bezocht en van binnen bekeken en dat in maart een plan wordt gepresenteerd. De wethouder schrijft daarbij dat alles wat defect is, wordt gerepareerd. Dit lijkt me nogal wiedes. Dit is gewoon een wettelijke verplichting van een verhuurder. Een woningbouwcorporatie zou juist zorg moeten dragen voor het spoedig repareren van dit type zaken. Dat Haag Wonen zo vaak het plan aanpaste en de bewoners in onzekerheid moesten wachten op een broodnodige onderhoudsbeurt is betreurenswaardig. Hoe ziet de wethouder dit? Is de wethouder het met mijn fractie eens dat Haag Wonen eerder had moeten voorzien in onderhoud en dat in maart een plan presenteren laat is?

Uiteraard is mijn fractie voorstander van renovatie boven nieuwbouw, maar dit moet wel op een toekomstbestendige manier gebeuren. Terwijl de afgelopen jaren minimale leefbaarheidsvereisten met de voeten werden getreden is er ook weinig zicht op echte vooruitgang. Haag Wonen stelt een onderhoudsplan op en geeft daarmee meteen aan dat geen extra’s, zoals dubbel glas worden aangebracht. Het verbaast de Partij voor de Dieren dat dubbelglas als een extra wordt gezien en dat Haag Wonen de bewoners die zij de afgelopen tijd liet bungelen ook in de toekomst in de kou laat staan.

Voor de Partij voor de Dieren is het uitgangspunt dat renovaties leiden tot een verduurzaming en energiebesparing. Dit is hard nodig in naoorlogse wijken als Morgenstond-West, waar de woningen een laag energielabel (G) hebben en de energielasten een bovengemiddeld deel uit maken van het besteedbaar inkomen. Gemeente en woningbouwcorporaties dienen in te zetten op energie-efficiëntie,vooral bij sociale huurwoningen zoals in de Bentlostraat en de Vathestraat. Is de wethouder het met mijn fractie eens dat, doordat Haag Wonen zich slechts concentreert op huurgrenzen, de investeringsruimte wordt beperkt en dit zorgt dat gezinnen met lagere inkomens in energie-inefficiënte woningen blijven wonen?

Met het oog op de toekomstige prestatieafspraken vindt mijn fractie het van belang dat prestatieafspraken op het gebied van duurzaamheid concreter worden en dat de gemeente corporaties hier ook op aanspreekt. In de werkbespreking gaf Haag Wonen aan dat zij inzet op het wegwerken van slechte energielabels, bijvoorbeeld door het isoleren van daken. Wij roepen de wethouder op om Haag Wonen hierop aan te spreken en te stimuleren dit soort investeringen in de Bentlostraat te doen. Dit past ook bij de ambitie die het college heeft om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Kan de wethouder aangeven of hij bereid is bij Haag Wonen aan te dringen de kwaliteit van de woningen op een duurzame en energiezuinige manier te verbeteren?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Cie Leefomgeving - Luchtkwaliteit

Lees verder

Bijdrage Cie Ruimte - Schoenmakersvakschool

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer