Bijdrage Cie Leef­om­geving Lucht­kwa­liteit


22 februari 2012

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt dat het maatregelenpakket tekort schiet. Zo wordt er teveel ingezet op quick fix maatregelen en te weinig aandacht voor de gezondheid van burgers.

Allereerst het knelpunt bij de lekstraat/koningstunnel. Hier gaan we zeven miljoen euro in een verflaag steken. Een verflaag waarvan nog niet aangetoond is dat het effectief is. Ook reageert de verf alleen met stikstofdioxide, wetenschappelijk bewijs dat de voor de gezondheid schadelijke deeltjes zoals roet, ook afgevangen worden is er niet. De Partij voor de Dieren vindt dit dan ook wel een hele dure maatregel. Waarom wordt er niet voor een goedkopere en structurele oplossing gekozen, zoals verkeersmaatregelen ?

Bij het knelpunt Valliantlaan wordt als oplossing de aansluiting van woningen op het warmtenet genoemd. Uit de antwoorden op de technische vragen blijkt dat deze afspraken nog niet zijn gemaakt. Hoe reëel acht de wethouder dat deze afspraken er komen?

Dat als reservemaatregelen het plaatsen van schermen en verplanten van bomen wordt opgevoerd vindt de Partij voor de Dieren onbegrijpelijk. Om overal in de openbare ruimte maar schermen te plaatsen is nou niet bevorderlijk voor het woongenot en aantrekkelijke leefomgeving, en bomen zijn al schaars genoeg in deze stad. Laten we alsjeblieft dan ook afblijven van die bomen die er staan.

Om te voorkomen dat we al onze bomen met schermen gaan vervangen, wil ik er dan ook pleiten om de milieuzonering voor bestelbusjes in te voeren en de sloopregeling uit te bereiden naar scooters, brommers en snorfietsen. In het vorige actieplan werd de milieuzone voor bestelbusjes al genoemd als reservemaatregel, maar inmiddels wordt het door de wethouder als reserve van de reservemaatregelen gehouden. Dat terwijl de wethouder in de beantwoording zelf toegeeft dat het de meest kosteneffectieve keuze is. Kan de wethouder uitleggen, waarom we in deze tijd en in het belang van de volksgezondheid niet kiezen voor een kosteneffectieve maatregel? Is hij bereid alsnog een zoen hiervoor in te stellen en is hij bereid de sloopregeling uit te breiden? Graag een reactie.

Dan kom ik op de gezondheid. Het uitgangspunt van het beleid is het voldoen aan de normen door overschrijdingen en bijna-overschrijdingen te voorkomen. Maar voor fijnstof is het voldoen aan de normen geen zekerheid dat er geen gezondheidsschade ontstaat. Om met de woorden van het RIVM te spreken: er zijn geen veilige drempels aan te wijzen. Is de wethouder bereid om niet alleen het behalen van de normen als uitgangspunt te nemen, maar tevens het zoveel mogelijk beperken van gezondheidseffecten?
Om de gezondheid van de inwoners, vooral die langs drukke wegen wonen, te beschermen moeten naar mening van de Partij voor de Dieren meer maatregelen genomen worden.

Daarbij komt ook nog eens dat voor de gezondheid in steden de hoeveelheid roet of elementair koolstof veel relevanter zijn als indicator voor fijnstof en gezondheid. Is de wethouder bereid om ook roet te gaan meten?

Ten slotte wil ik nog ingaan op de gemeten overschrijdingen in 2011 voor fijnstof. De wethouder geeft in zijn beantwoording op de technische vragen aan dat dit kwam door het weer, waardoor de achtergrondconcentraties hoger waren en waar de gemeente dus niets aan kon doen. Voorzitter, dat vind ik wel heel gemakkelijk. Als je een norm hebt die je moet halen, dan lijkt het me niet meer dan logisch dat je rekening houdt met de variabelen die het al dan niet behalen van die norm beïnvloeden bij het vaststellen van je maatregelenpakket. Als de achtergrondconcentratie hoger wordt, zal je als gemeente dus moeten zorgen dat de lokale emissie afnemen en tevens op regionaal of landelijk niveau moeten pleiten voor maatregelen. Simpelweg achterover leunen en zeggen dat het de schuld van de wind is, vind ik echt te makkelijk. Het gaat hier over de kwaliteit van de lucht die we inademen. Dat is toch in ieders belang. Kan de wethouder aangeven welke acties hij heeft ondernomen om de daling van de achtergrondconcentraties te bespoedigen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer