Bijdrage Cie Leef­om­geving Regionale Omge­vings­dienst


22 februari 2012

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil een milieubeleid waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen op de korte termijn. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een strikte handhaving van milieuregels. Met de vorming van de omgevingsdienst Haaglanden wil men komen tot een betere kwaliteit van de milieuvergunningverlening en- handhaving door de taken te bundelen.

Voorzitter, meer intergraliteit in beleid en uitvoering, daar zijn wij ook voor. Maar dan moet dat wel leiden tot een betere bescherming van natuur en milieu. Het nu voorliggende bedrijfsplan roept dan ook nog een aantal vragen bij ons op. Zo is de afgelopen jaren gebleken dat er een grotere behoefte is aan handhaving van de milieuregels. Commissie Mans heeft hier in 2008 een kritisch rapport over uitgebracht. Klopt het dat in de inrichtingsfase nog een nadere uitwerking komt om te komen tot meer handhaving en een stappenplan om te komen tot een betere kwaliteit van de milieuvergunningverlening? Zo ja, wanneer is deze uitwerking klaar en is de wethouder van plan deze ook in de raad te bespreken?

Voorzitter, wat mij opvalt in het voorstel is dat de optimalisering van taken bekeken is vanuit een bezuinigingsoogpunt. Optimaliseren an sich is prima, maar het budget mag daar toch niet het uitgangspunt zijn. Het optimaliseren van het leefmilieu en de kwaliteit daarvan lijkt mij veel belangrijker. Er lijkt niet goed te zijn gekeken naar waar nu eigenlijk behoefte aan is op het gebied van de bescherming van ons leefmilieu. Wordt dat tijdens de inrichtingsfase verder onderzocht? Voldoende deskundigheid, mankracht, tijd en geld is al jaren een probleem. Op welke wijze is daar nu al op ingespeeld?

Wordt er nog een inventarisatie gedaan naar de hoeveelheid handhavers die nodig zijn om te komen tot een gedegen bescherming van ons leefmilieu? Worden er nog inventarisaties gedaan naar hoeveel controle en toezicht wenselijk is in de regio en welke misstanden er zich afgelopen jaren hebben voorgedaan? Hoe wordt er samengewerkt in de RUD’s tussen bestuursorganen en het OM wat betreft de keuze wie in welk geval en op welke manier handhavend zal optreden.

Hoe werkt de RUD, als blijkt dat een gemeente tekort schiet? De gemeentes geven mandaat aan de RUD, op welke wijze wordt dan belangenverstrengeling voorkomen?
Daarnaast gaat er vanuit de Rijksoverheid veel veranderen op het gebied van milieu, wetgeving en verantwoordelijkheden. Op welke wijze wordt daar op ingespeeld? De nieuwe omgevingswet, wet natuur, structuurvisie infrastructuur en ruimte en de permanente crisis en herstelwet, allemaal leiden naar meer decentralisatie en versoepeling van regels. Dit betekent dat er een hele hoop taken en verantwoordelijkheden onze kant op komen.

Recent is al het Activiteitenbesluit herzien waardoor in een klap de vergunningplicht voor bedrijven met autodemontage, op-en overslag van afval en kunstofstofverwerking zijn afgeschaft. Bedrijven moeten nu een melding doen, waarna het dus aan het bevoegd gezag is om hier de vinger aan de pols te houden. Kan de wethouder uitleg geven over hoe Den Haag hiermee omgaat, zijn er al meldingen gedaan? Zijn die meldingen gecontroleerd?

De verantwoordelijkheden van gemeentes nemen alleen maar toe en ik hoor graag van de wethouder of hij denkt dat met de huidige plannen en middelen ons leefmilieu afdoende beschermd kan worden.

Voorzitter, ik wil de wethouder voor de verdere uitwerking van de uitvoeringsdienst graag meegeven dat verschillende rapporten, waaronder Waterkwaliteit Glastuinbouwgebied 2005-2009 als cruciale aanbeveling de intensivering van handhaving hebben gedaan. Uit een quickscan van de Kamer van Koophandel blijkt dat de besluitvorming bij met name complexe vergunningaanvragen traag en niet integraal is omdat het de ambtenaren nog dikwijls ontbreekt aan de benodigde deskundigheid.

De Partij voor de Dieren wil zeker stellen dat de Regionale Uitvoeringsdiensten kwantitatief en kwalitatief over voldoende capaciteit beschikken om de wettelijke verantwoordelijkheid voor milieu en natuurbelangen waar te maken. Met de nu voorliggende stukken is dit voor ons onvoldoende duidelijk en ik hoop dat ook dat de verdere uitwerking van de RUD snel naar de raad komt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer