Bijdrage Cie Leef­om­geving parkeren in woon­ge­bieden


7 maart 2012

Voorzitter, de Partij voor de Dieren kan het uitvoeringsprogramma om twee redenen niet ondersteunen en brengt dan ook een negatief advies uit.

Allereerst is het programma dure symptoombestrijding. Voor we het weten, zitten we weer met een tekort aan parkeerplekken. Als we namelijk kijken naar de voorziene groei in autobezit, de faciliterende werking van de geplande extra parkeerplekken en het aanmoedigende beleid van de Haagse Nota Mobiliteit, lijkt het er niet op dat we met deze parkeerplekken klaar zijn. Zeker als we dan 11,2 miljoen investeren in een maatregel waarvan we weten, dat deze slechts tijdelijk effect heeft, zeggen wij: dat moeten we niet doen.

En voordat iemand denkt dat ik alle autobezitters in de kou laat staan: dat is niet het geval. Ik gun alle Hagenaars een gezonde, veilige, leefbare omgeving. Daar heeft iedereen behoefte aan, ook de autobezitter.

Dat brengt mij op de tweede reden waarom we dit besluit afwijzen. De leefbaarheid van de openbare ruimte is (uiteindelijk) niet gebaat bij meer parkeerplekken. Voorzitter, de leefbaarheid, het milieu, de natuur, de gezondheid van mensen en de veiligheid van de stad wordt belangrijk benadeeld door de toenemende automobiliteit en autobezit. Toch blijven we autobezit op alle fronten faciliteren. De schaarse ruimte die er is in de stad moet niet worden gebruikt voor parkeerplekken maar zijn nodig voor groen, natuur en speelplekken. Mensen hebben behoefte aan een schone en prettige leefomgeving. De leefbaarheid van een stad gaat enkel en alleen achteruit door de aanwezigheid van auto’s. Auto’s zorgen voor onveiligheid en voor een ongezonde leefomgeving door de uitstoot van fijnstof, stikstof en roetdeeltjes.

Voorzitter, het wordt tijd dat steden mensen faciliteren niet auto’s. De huidige parkeerproblemen en de daarmee gepaard gaande onveilige situaties, zijn veroorzaakt door een teveel aan auto’s. Dit punt wil ik graag benadrukken: het probleem dat wij in deze stad moeten zien op te lossen is niet het tekort aan parkeerplekken maar het teveel aan auto’s. Daarom pleiten wij ervoor om in te zetten op het verminderen van autobezit. Daartoe zal het autobezit sterk moet worden ontmoedigd en het gebruik van het OV worden aangemoedigd. Ik heb het over het bewerkstelligen van de modal shift. De Haags Nota Mobiliteit heeft die kans volledig laten liggen. Het beleid op het gebied van de mobiliteit is innerlijk tegenstrijdig. We zeggen in te zetten op de modal shift maar we doen in onze acties het tegenovergestelde. Zo zal het creëren van parkeerplekken het autobezit stimuleren en daarmee op lange termijn bijdragen aan het parkeerprobleem. Dat zal ten koste gaan van geld maar belangrijker nog van onze leefomgeving, de luchtkwaliteit en uiteindelijk onze gezondheid.

Ik wil de wethouder dan ook de volgende vraag stellen: Is de wethouder met mij van mening dat autobezit verminderd moet worden in het kader van het oplossen van de parkeerproblematiek?
Wat is uw lange termijnoplossing voor de parkeerproblematiek nu de modal shift verder weg lijkt dan ooit? Wanneer het onvermijdelijke gebeurt en er ontstaan weer ernstige parkeerproblemen, gooien we er dan weer 11 miljoen tegenaan?

In het kader van het creëren van nieuwe parkeerplekken, wil ik de wethouder vragen of de volgende opties volgens hem ook tot de mogelijkheden behoren: Bestelbusjes nemen soms wel anderhalve parkeerplek in. Dat geldt hetzelfde voor SUV’s en dergelijke grote auto’s. Is het mogelijk voor hen een hoger parkeervergunningtarief in te voeren?

Op p. 4 van de HNM staat te lezen dat de verwachte groei van het bezit niet zozeer alleen komt doordat meer huishoudens een auto gaan bezitten, maar ook door de toename van de bevolking en door een toename van “meervoudig autobezit”. Dat is dus een aanwijzing om specifiek dat meervoudig autobezit meer te belasten. In een vergunninggebied een tweede auto hebben kost je
€ 36, -. vergelijkbaar met een mobiel telefoonabonnement. Ziet u mogelijkheden om dat tarief verder te verhogen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer