Bijdrage Cie Ruimte Parkeer­garage Kanaalpark


14 maart 2012

Voorzitter, ook de Partij voor de Dieren ziet geen heil in een parkeergarage onder het kanaalpark. De aanleg van een parkeergarage midden in een woonwijk zal de luchtkwaliteit en natuurwaarden verder verslechteren, de geluidsoverlast vergroten en de veiligheid verminderen.

Een parkeergarage trekt meer autoverkeer aan. Meer auto’s betekent meer fijnstof, stikstof en andere voor de gezondheid schadelijke stoffen. De luchtkwaliteit zal dus verslechteren. Bij het actieplan luchtkwaliteit hebben we al vastgesteld dat het behalen van de normen geen garantie geeft voor de volksgezondheid. Dus meer autoverkeer midden in een woonwijk vindt de Partij voor de Dieren onwenselijk.

Dan de natuurwaarden. Het Kanaalpark vormt op dit moment een groene oase in de wijk. Doordat het park een komvorm heeft vormt het een beschutte leefomgeving voor planten en dieren. Uit een notitie van het HMC blijkt dan ook dat er vleermuizen op meerdere plekken in het park waargenomen zijn. Daarnaast zijn de bomen hier onderdeel van de bomenstructuur. Volgens de nota ‘Groen kleurt de stad’ zijn ze daarom van groot belang als schakel tussen natuurgebieden. De Partij voor de Dieren vindt het dan ook onbegrijpelijk dat nu wordt voorgesteld het park af te graven, er een garage in te stoppen en dan te denken dat een park van gelijke kwaliteit en omvang weer terug komt. Laten we voor de verandering eens met onze vingers van de groene plekken in de stad afblijven. Groen in Scheveningen is al schaars, laten we het beetje wat we hebben dan ook behouden en beschermen.

Voorzitter, meer verkeer zal ook voor meer geluid zorgen. Uit de geluidskaarten blijkt dat de etmaal belasting voor de Badhuiskade er als gevolg van wegverkeer al hoog is, namelijk meer da 70 dB wordt gemeten. Een parkeergarage trekt verkeer aan en leidt dus tot een hogere geluidsbelasting. Ook de veiligheid komt in het geding, precies onder een speeltuin en stadsboerderij wordt immers een parkeergarage geplaatst, waardoor de verkeersbewegingen toenemen en daarmee de kans op ongelukken toeneemt.

Voorzitter, naast het feit dat op deze locatie volgens de Partij voor de Dieren geen mogelijkheid bestaat om een parkeergarage te realiseren. Is de nut en noodzaak van een parkeergarage niet aangetoond. Uit de brief van de wethouder blijkt dat er wellicht in 2020 extra parkeerplekken nodig zijn voor bewoners. De noodzaak om nu een parkeergarage te bouwen ziet de Partij voor de Dieren dan ook niet. Het lijkt mij dat in deze economische tijden er wel nuttigere bestemmingen voor gemeentegelden zijn.

Maar dat een mogelijk tekort aan parkeerplekken in de toekomst alleen kan worden opgelost met een extra parkeergarage lijkt mij ook wat kort door de bocht. Is er bijvoorbeeld onderzocht wat de bezettingsgraad van de overige parkeergarages in Scheveningen zijn? Is er gekeken naar de mogelijkheid van dubbeldoelparkeren in weekenden op terreinen van bedrijven?
Waarom wordt er voor de strandbezoekers niet ingezet op het uitbereiden en het aantrekkelijker er bekender maken van de P+R regeling? In het kader van citymarketing kan hier vast een mooie communicatiestrategie voor worden ontworpen, op die manier wordt de verkeersdrukte in de zomer Scheveningen ook meteen minder, win-win lijkt me. Wonen in een stad betekend nou eenmaal dat er niet overal ruimte voor is. In het kader van een lange termijn oplossing en de klimaatambities van dit college, zouden we nu dan ook moeten inzetten op een echt duurzame oplossing, namelijk het verbeteren van de OV en fiets verbindingen naar Scheveningen. Als we daar nu mee beginnen hebben we in 2020 helemaal geen garage nodig.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer