Bijdrage Cie Leef­om­geving Nota Binnen­wa­teren


14 maart 2012

Voorzitter, water is belangrijk voor het leefklimaat van de stad. In het voorwoord van de nota binnenwateren schrijft de wethouder dat het accent van kwaliteit en kwantiteit naar gebruiksmogelijkheden verschuift. Maar waar de wethouder spreekt van het verschuiven van het accent, komen de woorden kwaliteit en kwantiteit van het water verder helemaal niet voor in de nota binnenwateren of de verordening. De Partij voor de Dieren vindt dit opvallend gezien het doel van het waterbeleid toch schoon water en droge voeten zou moeten zijn en dus het kader voor het beleid zou moeten vormen. Gezien de inspraak reactie van Hoogheemraadschap Delfland viel dit hun ook op en zij verzoeken het college dan ook om: meer aandacht voor waterkwaliteit en waterkwantiteit in de Verordening. Dat lijkt de Partij voor de Dieren ook niet meer dan logisch. In Nederland geldt immers de Kaderrichtlijn water, wat betekend dat de ecologische en chemische kwaliteit van het water verbeterd moet worden. In het ‘Bestuursakkoord Kaderrichtlijn Water Delfland’ is afgesproken dat bij ruimtelijke ontwikkelingen de te nemen KRW maatregelen worden gekoppeld. Een nota binnenwateren lijkt de Partij voor de Dieren dan ook bij uitstek de plaats waar ook de koppeling met waterkwaliteit en kwantiteit moet worden gelegd.

In Den Haag is er op het gebied van natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen voor vissen nog ruimte voor verbetering. De geschikte locaties hiervoor zullen gevolgen hebben voor het ligplaatsenplan. Om de verordening binnenwateren nu vast te stellen zonder dat er duidelijkheid over het afwegingskader tussen ecologie, economie en recreatie lijkt de Partij voor de Dieren dan ook voorbarig. Onderschrijft de wethouder dat er eerst duidelijkheid moet komen over waar wordt ingezet op verbetering van de natuurkwaliteit, door natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen, voordat een ligplaatsen plan of waterfunctiekaart gemaakt kan worden? Is hij bereid met een kaart te komen over waar ingezet gaat worden op verbetering van de ecologische kwaliteit? EN is de wethouder bereidt de noodzakelijke verbetering van de ecologische kwaliteit als uitgangspunt te nemen in zijn beleid?

Datzelfde geldt voor de kwantiteit. De stadswateren spelen een belangrijke rol in de afvoer van overtollig water naar de zee. Volgens Delfland vormen de Haagse grachten nu al een knelpunt in de afvoer en wordt dit in de toekomst (klimaatverandering) alleen maar erger. Toch zegt de wethouder zich in te spannen om het huidige areaal voor woon- bedrijfs en recreatieschepen minimaal in stand te houden. Op welke wijze heeft de wethouder hierbij rekening gehouden met de afvoercapaciteit van de grachten en de huidige knelpunten? Op welke wijze denkt de wethouder het knelpunt op te lossen?

Ook komt er nog een waterfunctiekaart waarop duidelijk wordt waar wat is toegestaan. Kan de wethouder toezeggen dat niet de KRW doelen het kader voor bepalen? In het Waterplan werd gesproken over het aanwijzen van watergangen als natuurlijk en zonering, waardoor natuurdoelen bepalen of er gevaren mag worden. Is de wethouder bereid toe te zeggen dat dit bij de functiekaart ook op deze wijze afgewogen wordt? Graag een reactie.

In het Waterplan was ook nog te lezen dat: het stimuleren van de commerciële binnenvaart kan leiden tot een toename van de vervuiling van het watersysteem en verstoring van aanwezige natuurwaarden. Als oplossing werd niet alleen een waterfunctiekaart genoemd maar ook het stimuleren van alternatief zoals fluisterbootjes of gebruik van zonne-energie. Waarom is daar nu niets meer over opgenomen? Is de wethouderbereid alsnog in te zetten op zoveel mogelijk gebruik van milieuvriendelijke vormen van watervervoer?

Voorzitter, dan heb ik ten slotte een vraag over de begrippen omschrijving van de verordening. Het begrip recreatieschip geldt voor schepen met een maximale afmeting van 12 m. Waarom is er voor 12 m gekozen? In Utrecht gebruikt men voor de stad een maximum van 7 m. Voordeel daarvan is dat schepen met die afmeting ook veel minder geschikt zin om op te wonen. Is de wethouder bereid hier het voorbeeld van Utrecht in te volgen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer