Bijdrage Raad parkeren in woon­ge­bieden


15 maart 2012

Voorzitter, De Partij voor de Dieren kan het uitvoeringsprogramma om twee redenen niet ondersteunen en is dan ook mordicus tegen dit plan.

Allereerst is het programma dure symptoombestrijding, het lost het probleem niet op. Voor we het weten, zitten we weer met een tekort aan parkeerplekken. Als we namelijk kijken naar de voorziene groei in autobezit, de faciliterende werking van de geplande extra parkeerplekken en het aanmoedigende beleid van de Haagse Nota Mobiliteit, lijkt het er niet op dat we met deze parkeerplekken klaar zijn. Zeker als we dan 11,2 miljoen investeren in een maatregel waarvan we weten, dat deze slechts tijdelijk effect heeft, zeggen wij: dat moeten we niet doen.

Dat brengt mij op de tweede reden waarom we dit besluit afwijzen. Voorzitter, de leefbaarheid, het milieu, de natuur, de gezondheid van mensen en de veiligheid van de stad wordt opgeofferd ten gunste van meer auto’s. De schaarse ruimte die er is in de stad moet niet worden gebruikt voor parkeerplekken maar zijn nodig voor groen, natuur en speelplekken. Mensen hebben behoefte aan een schone en prettige leefomgeving. Auto’s benadelen de leefbaarheid door de uitstoot van fijnstof, stikstof en roetdeeltjes en veiligheidsrisicos.

Voorzitter, de huidige parkeerproblemen en de daarmee gepaard gaande onveilige situaties, zijn veroorzaakt door een teveel aan auto’s. Het probleem dat wij in deze stad moeten zien op te lossen is niet het tekort aan parkeerplekken maar het teveel aan auto’s. Om tot een vermindering van autobezit te komen, zal het autobezit sterk moeten worden ontmoedigd en het gebruik van het OV én de fiets worden aangemoedigd oftewel het realiseren van de modal shift. In het huidige beleid wordt wel gezegd dat die model shift belangrijk is, maar de concrete maatregelen blijven hierbij achter. Zo zal het creëren van parkeerplekken het autobezit stimuleren en daarmee op lange termijn bijdragen aan het parkeerprobleem. Dat zal ten koste gaan van geld maar belangrijker nog van onze leefomgeving, de luchtkwaliteit en uiteindelijk onze gezondheid.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de enige structurele oplossing bronbeleid is. Dat betekent de oorzaken van het tekort aan parkeerplekken aanpakken. Bestelbusjes nemen soms wel anderhalve parkeerplek in. Dat geldt hetzelfde voor SUV’s en dergelijke grote auto’s. Voor hen zou een hoger parkeervergunningtarief ingevoerd kunnen worden. Daartoe dien ik de volgende motie in waarvan het dictum als volgt luidt:
Verzoekt het college:
- Te onderzoeken op welke wijze grotere voertuigen belast kunnen worden voor het extra beslag van de openbare ruimte.

Op p. 4 van de Haagse Nota Mobiliteit staat te lezen dat de verwachte groei van het bezit niet zozeer alleen komt doordat meer huishoudens een auto gaan bezitten, maar ook door de toename van de bevolking en door een toename van “meervoudig autobezit”. Daarom willen wij dat het meervoudig autobezit sterker wordt belast. Daartoe dien ik de volgende motie in waarvan het dictum als volgt luidt:
Verzoekt het college:
- Het meervoudig autobezit te ontmoedigen middels het verder verhogen van het parkeervergunningtarief voor die categorie;
- Het geld dat daaruit voortvloeit te gebruiken ter ondersteuning van de modal shift.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer