Bijdrage Raad vorming Omge­vings­dienst


15 maart 2012

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil een milieubeleid waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan economische belangen op de korte termijn. Wij willen een strikte handhaving van milieuregels. De omgevingsdienst Haaglanden zou als doel moeten hebben het beschermen en het verbeteren van de kwaliteit van ons leefmilieu middels handhaving en vergunningverlening.

De Partij voor de Dieren mist in het huidige bedrijfsplan een milieumissie en visie die een dergelijk doel verwoord en op grond waarvan richting kan worden gegeven aan het toekomstig beleid. Bij deze dien ik een motie in waarvan het dictum luidt als volgt:
Verzoekt het college:
- De milieumissie –en visie van de gemeente inzichtelijk te maken voor de Omgevingsdienst Haaglanden, om duidelijk te maken dat toekomstig beleid in dienst staat van de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu.

Voorzitter, De afgelopen jaren is gebleken dat er een grotere behoefte is aan handhaving van de milieuregels. Commissie Mans heeft hier in 2008 een kritisch rapport over uitgebracht. Daarnaast komen er steeds meer taken en verantwoordelijkheden naar ons toe vanuit de Rijksoverheid zoals: de nieuwe omgevingswet, wet natuur, structuurvisie infrastructuur en ruimte en de permanente crisis en herstelwet. Het lijkt er dus op dat er in de toekomst eerder meer dan minder behoefte is aan FTE’s.

De inbreng van Den Haag in de Omgevingsdienst Haaglanden zou in ieder geval niet lager moeten zijn dan de generieke bezuinigingstaakstelling. We moeten helaas constateren dat de voorgestelde vermindering veel groter is dan dat. Omdat de Regionale Uitvoeringsdienst kwantitatief en kwalitatief over voldoende capaciteit zou moeten beschikken om de wettelijke milieutaken op adequaat niveau te blijven vervullen dien ik een motie in waarvan het dictum luidt als volgt:
Verzoekt het college:
- De personele omvang van de inbreng van Den Haag in de Omgevingsdienst Haaglanden niet verder te verlagen dan op grond van de generieke bezuinigingstaakstelling zou zijn geïndiceerd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer