Bijdrage Cie Leef­om­geving - Meer­ja­ren­pro­gramma Groen


4 maart 2015

Voorzitter,

Een groene stad is essentieel voor een leefbare stad. Mensen met natuur in hun omgeving voelen zich prettiger, groen zorgt voor minder wateroverlast, minder hittestress, minder fijnstof en meer biodiversiteit. De Partij voor de Dieren wil in Den Haag een vergroeningsslag maken. Daarom heeft mijn fractie ook een aantal moties bij de begrotingsbehandeling ingediend. In het meerjarenprogramma ontbreekt voor mijn fractie net als in de begroting ambitie. Uitgangspunten, zoals meer groen en biodiversiteit lijken voor de wethouder secundaire aangelegenheden. De Partij voor de Dieren ziet groen echter van levensbelang voor mens en dier, voor een prettige leefomgeving. De verscheidenheid aan dieren, planten en micro-organismen neemt steeds verder af. Deze teruggang moet stoppen en de gemeente Den Haag kan daar een steentje aan bijdragen. Wij pleiten er daarom voor dat het groen beleidsplan ambitieus wordt.

Het college zegt allereerst structureel budget beschikbaar te stellen voor de aanleg van extra groen, maar vervolgens wordt aangegeven dat dit budget bestemd is om de belevingswaarde van groen te verbeteren. Dit lijkt mij toch iets anders. Kan de wethouder mijn fractie verzekeren dat het budget voor extra groen daadwerkelijk wordt gebruikt voor extra groen en niet een restpost is voor achterstallig onderhoud of ander groen? Mijn fractie gaat ervan uit dat het budget niet gaat naar initiatieven zoals het vervangen van bomen op de Koningsstraat. Graag een reactie. Graag ook een specificering welke maatregelen met het extra groenbudget worden bekostigd. En heeft de wethouder al zicht op kansen die zich in de komende maanden zullen voordoen om extra groen aan te leggen?

De wethouder geeft in zijn brief aan dat per stadsdeel een visie op het wijk- en buurtgroen wordt uitgewerkt. Dit juicht mijn fractie toe. Onze motie voor het vergroenen van de meest versteende wijken in Den Haag die tijdens de begrotingsbehandeling door de Raad is aangenomen, sluit hier goed op aan. Gaat de wethouder bij het ontwikkelen van die visies ook in kaart brengen welke wijken het minst groen zijn, waar dus extra groen wenselijk is? Komt de wethouder per wijk met een plan om deze daadwerkelijk te vergroenen? Graag een reactie.

Ook met het oog op de aangekondigde visie per wijk mist mijn fractie groene ambitie. De wethouder geeft in de brief aan waar mogelijk de ecologische kwaliteit te gaan verbeteren. Is de wethouder bereid bij zijn visie per wijk expliciet aan te geven op welke manier hij de ecologische kwaliteit denkt te verbeteren?

De Partij voor de Dieren vindt het bevorderen van de biodiversiteit bij de aanleg van groen een fundamenteel aandachtspunt. Als we de diversiteit van flora en fauna willen vergroten, dan zal er op een andere manier met aanleg en beheer moeten worden omgesprongen. Hier heeft de wethouder veel te weinig aandacht voor. Hoe wil de wethouder de biodiversiteit monitoren en verbeteren? Kan de wethouder ook reageren op de inbreng van de AVN hierover en biodiversiteit een veel hogere prioriteit geven?

Het vergroten van de biodiversiteit knelt met het meer standaardiseren en eerder kiezen voor goedkoop gras dan struiken. Door te kiezen voor gras ontstaan monoculturen met beperkte natuurwaarde. Kan de wethouder aangeven of hij zich bewust is van dit dilemma? Verder wordt aangegeven dat slechts voor struiken en planten wordt gekozen als dit van toegevoegde waarde is. Wanneer is dit het geval? Kijkt de wethouder hierbij ook naar de biodiversiteit en kan hij toezeggen dat hij niet telkens vanwege budgetrestricties zal kiezen voor gestandaardiseerde goedkope beplanting? Struiken en planten zijn namelijk erg van belang voor de populaties dieren in Den Haag.

Dan, de bomenkap. Er vindt gezien de vele verleende kapvergunningen een sterke onderwaardering van ons bomenerfgoed plaatst. Denk aan de kap van vijf kastanjes aan het Toernooiveld en de kastanjes en lindes bij de Veenkade. Ook de kap van 162 bomen bij het NAVO-hoofdkwartier en de 196 bomen bij de Nieuwe Parklaan zijn tekenend. Het college zou bestaand groen beter moeten beschermen. Ziet de wethouder hiertoe mogelijkheden?

Mijn fractie pleit voor aanscherping van de eisen aan de kapverordening. Bij het verlenen van vergunningen wordt te weinig aandacht besteed aan de natuurwaarde van bomen. Tekenend is hoe de herplantplicht wordt gebruikt. De natuurwaarde van een 50-jaar oude bomen wordt gelijkgesteld met de nieuwe boompjes, terwijl dit echt wat anders is. Ook wordt vaak gekozen voor de herplant van andere type bomen of struiken. Graag een reactie.

In de Nota Haagse Bomen wordt ingezet op meer straatbomen in verdichte wijken. Is dit daadwerkelijk gerealiseerd? Hoeveel extra straatbomen zijn tot nu toe in verdichte wijken geplaatst?

Een andere mogelijkheid voor vergroening van versteende wijken is dat bewoners zelf geveltuintjes aanleggen. Is de wethouder bereid om bewoners hier actiever over in te lichten? Bijvoorbeeld met een artikel in de stadskrant.

Dan, de ecologische verbindingszones. De wethouder geeft aan dat hier pas iets kan worden bereikt als er andere projecten worden gestart. Dit is weinig ambitieus en de Partij voor de Dieren pleit voor het verbinden van de zones. Waarom kunnen een aantal knelpunten niet afzonderlijk worden geadresseerd? Kan de wethouder aangeven welke grote projecten hij dit jaar geschikt acht om mede de ecologische zones te versterken?

De laatste jaren ziet mijn fractie juist bedreigingen opdoemen voor Natura 2000-gebieden, zoals de ontwikkelingen van het NAVO-complex en Kijkduin. Welke maatregelen neemt de wethouder om Natura 2000-gebieden te beschermen indien bouw in de nabijheid plaatsvindt?

In de rapportage over de ecologische verbindingszones wordt in kaart gebracht welke dieren in Den Haag aanwezig zijn. Er is geen inventarisatie gemaakt van amfibieën. Is de wethouder bereid dit alsnog te doen? In de rapportage wordt verder aangegeven dat de realisatie van natuurvriendelijke oevers en goed afgestemd maaibeheer kansrijk is. Wat gaat de wethouder hieraan doen?

Tot slot, het budget. Uit alles blijkt dat de wethouder te weinig middelen beschikbaar heeft. Dit geldt ook voor het onderhoud. Er is veel achterstallig onderhoud. Kan de wethouder aangeven wat de gevolgen hiervan zijn? Gezien het feit dat de wethouder telkens aangeeft dat er maar beperkt budget is, vindt mijn fractie het vreemd dat wordt gesproken over het aanleggen van barbecueën en Wifi. Kan de wethouder de Partij voor de Dieren verzekeren dat hij zich eerst inzet voor het op orde brengen van de groene basis, voordat hij dit soort zaken overweegt en kan de wethouder mijn fractie verzekeren dat dit niet uit het groenbudget wordt betaald?

Al met al pleit de Partij voor de Dieren voor een stevig groenbeleid, waarmee de biodiversiteit wordt bevorderd, versteende wijken worden vergroend, en het oppervlak groen substantieel in omvang toeneemt. En ik roep de wethouder op om in het groen beleidsplan biodiversiteit serieus te nemen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer