Bijdrage Cie Leef­om­geving - Milieu- en Duur­zaam­heids­verslag


13 november 2017

Verplichtingen Wet milieubeheer
Voorzitter, met dit verslag geeft Den Haag allereerst invulling aan haar rapportageplicht uit de Wet milieubeheer. Wij zien in het verslag niet de informatie die we wel hadden verwacht op grond van de Wet milieubeheer. Het college heeft een plicht over Wm-inrichtingen, bedrijven die een omgevingsvergunning milieu of omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig hebben, te rapporteren. Welke inrichtingen zijn er? Kan de wethouder met een brief komen over deze inrichtingen waarin hij ingaat op hun emissies in lucht, water en bodem en op het afval, energie- en watergebruik? De inrichtingen moeten daar jaarlijks over rapporteren, dus deze gegevens zouden bekend moeten zijn. En waarom lezen we niets over het effect van de vergunningverlening op de omgevingskwaliteit? Er staan wel aantallen vergunningen genoemd, maar die zeggen niets.

Waar staan we?
Voorzitter, het tweede doel van dit verslag is beter inzicht krijgen in de gepleegde inspanningen voor milieu en duurzaamheid. Er is een aantal mooie resultaten bereikt, zo kunnen we zien. Zo is te lezen dat Den Haag de landelijke Steenbreektroffee gewonnen. Proficiat!
Maar mijn fractie vindt dit verslag op veel punten niet inzichtelijk. We missen door het hele verslag afrekenbaarheid. Wat was het doel en is dat bereikt of zijn we goed op weg? In 2016 en 2017 wordt gewerkt aan een “bouwplan” voor een integrale monitoring voor milieu en duurzaamheid. Daarna wordt pas de afweging gemaakt of het überhaupt wordt gebouwd. Dan rijst de vraag: maar we hebben toch allang een milieu- en duurzaamheidsbeleid? Die monitoring had toch allang op orde moeten zijn? Hoe kan het dat dat niet het geval is en kan de wethouder aangeven wanneer dit bouwplan is afgerond?

Heel concreet wat betreft afrekenbaarheid: we hebben nu geen zicht op de stand van de ecologie in Den Haag. Helaas lees ik niets terug over de natuurwaardekaart die in voorbereiding zou zijn. Wanneer komt die naar de raad? En is ecologie ook onderdeel van dit Bouwplan? Wordt het mogelijk om de biodiversiteit in Den Haag te monitoren en te toetsen?
Ook in het inkoopbeleid zien we geen concrete doelen en criteria terug, dus we hebben geen inzicht in hoeverre de gemeente op weg is naar een duurzame organisatie. Onze motie “duidelijke duurzaamheidscriteria” voor gemeentelijke inkoop, is nog niet uitgevoerd. Wanneer kunnen wij wel controleren hoe ver we op weg zijn? Kan de wethouder dit inzicht verschaffen?

Een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie
Voorzitter, de gemeentelijke organisatie moet toewerken naar een energieneutrale organisatie. Nu wordt uitstoot door fossiele warmte gecompenseerd, maar dit is natuurlijk niet echt duurzaam . Hoe ver zijn we op weg naar een energieneutrale gemeentelijke organisatie? Die resultaten worden niet concreet gemaakt en zijn dus niet afrekenbaar. Kan de wethouder dit concreet maken?

Voorzitter, we moeten snel voorwaarts met het klimaatneutraal maken van de Haagse sociale woningvoorraad. Op pagina 8 staan grafieken met de woningvoorraad van de woningcorporaties met relatieve cijfers. Het percentage kan beïnvloed worden doordat er woningen bijkomen of afgaan. Het kan dus dat de komende tijd, door toename van sociale woningen. Kan de wethouder een tabel leveren met absolute cijfers zodat we ook op lange termijn kunnen zien hoeveel woningen klimaatneutraal zijn?

Voorbeelden voor een klimaatneutrale stad
In het verslag wordt een aantal goede voorbeelden genoemd qua klimaatneutrale bouw, bijvoorbeeld de Groene Mient. Hoe leren we van goede voorbeelden zodat ze ook elders toegepast worden? Hoe maken we deze kennis toegankelijk? maken we goede voorbeelden zichtbaar? Hoe leren we hoe het beter kan? Waarom kunnen de huizen Erasmusveld bijv. niet helemaal energieneutraal?

Promotie fossiele energie als “schoon”
Op pagina 22 treffen we “GTL Fuel” weer aan, met de tekst “Schone brandstof” erbij. Hoe komt het dat GTL op deze manier in het verslag terecht is gekomen? Is dit door lobby van fossiele bedrijven? Is de wethouder het met ons eens dat GTL een fossiele brandstof is en daarom niet toekomstbestendig en niet schoon? Op welke manier ondersteunt de gemeente de bestendiging van GTL? Kan dit plaatje aangepast worden? Wethouder Bruines heeft gezegd dat er een driejarige samenwerking is tussen Shell en de gemeente. Is die afbeelding van GTL-fuel een invulling van die samenwerking?

Vervuiling van het grondwater op risico’s van verspreiding
Aan het eind van 2016 waren er 47 spoedlocaties, bodemverontreinigingen met een spoedeisend karakter. Het merendeel, 41, verontreiniging van het grondwater met risico’s op verspreiding. Wat zijn de oorzaken van dit hoge aantal? Zijn al deze verontreinigingen inmiddels aangepakt? Neemt dit aantal toe/af?

Meer natuur in de stad
Den Haag groeit, maar er wordt nauwelijks ingezet op uitbreiding van natuur. De nestkasten die zijn aangelegd voor huismussen en gierzwaluwen, in totaal 58, steken nogal karig af bij alle nieuwbouwprojecten. Waarom wordt nieuwbouwprojecten niet meer gekoppeld aan kansen voor ecologie? Waar is het voornemen om deze nieuwbouw te koppelen aan kansen voor nieuwe ecologische verbindingszones? Hoe staat het met natuurinclusief bouwen? Wordt dit al breder toegepast dan alleen in de Binckhorst en Erasmusveld?

Circulaire economie
Hoe staat het met het in kaart brengen van afvalstromen? Dit is in 2016 begonnen. Dit zou op de Binckhorst gebeuren en daarna worden uitgebreid. Wat is hiermee gedaan?

Meer plantaardig voedsel stimuleren
Er zijn verschillende duurzaamheidskringen in voorbereiding. Is er ook een duurzaamheidskring voor horeca, om te werken aan CO2-reductie en methaanreductie door meer plantaardig eten op de menu’s te zetten?

Verduurzamen van evenementen
Er is een centraal bureau opgericht, verder niks concreets. Het verduurzamen van festivals en evenementenlocaties “ Zal hier worden belegd”. Wat betekent dit? Welke visie gaat het college uitdragen? Een goede optie voor verduurzaming is het niet langer verstrekken van wegwerpbekers bijv. zijn dit opties die worden meegenomen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer