Bijdrage Raad - Begroting 2018 - 2021 (eerste termijn)


2 november 2017

Voorzitter,

Vandaag bespreken we het testament van dit college. Van een laatste begroting voor de nieuwe verkiezingen verwacht je dat het stadsbestuur alles op alles zet om door komende generaties herinnerd te worden als de voorvechters voor duurzaamheid: alles doen om klimaatverandering te beperken en te komen tot een inrichting van onze stad aan zee die een leefbaar thuis biedt aan een groeiend aantal inwoners, met vrede en recht hoog in het vaandel. Maar het college lijkt na Vertrouwen op Haagse Kracht een nieuw motto te hebben gekozen: na ons de zondvloed. Fundamentele keuzes stelt het uit.

De opwarming van de aarde kent allerminst uitstel, integendeel! Als het college de urgentie van de klimaatverandering echt zou voelen, zouden in Den Haag overal woningen klimaatneutraal worden gemaakt. Maar het blijft slechts bij 4.000 “duurzame woningrenovaties per jaar”, niet eens klimaatneutrale woningen. Pas in 2018, na dit college, komt een plan voor opschaling: jaarlijks 8.000 woningen naar label B. Dit betekent dus geen extra concrete acties in 2018,het college schuift de problemen (en de oplossingen daarvoor) voor zich uit naar het volgend college. Pas uiterlijk 2020 komt een “plan” voor de hele stad. Zegt het vertrekkende college, alsof het over een glazen bol beschikt. Of zich niet verantwoordelijk voelt voor de stad waarin we nu leven. Of allebei!

Het college zou woningcorporaties vragen een strategie op te stellen voor het klimaatneutraal maken van hun woningbezit, met uiterlijk 2040 als horizon. Op basis van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren in 2015. Twee jaar later, geen resultaat, niet eens een afdoening van de motie!

Kan de wethouder aangeven hoeveel corporatiewoningen in 2018 concreet klimaatneutraal worden gemaakt? Graag een reactie!

Onze stad heeft in toenemende mate last van wateroverlast door klimaatverandering. We zien het aan kelders die onder lopen, de tunnel bij Hollands Spoor en de tramtunnel. Het loskoppelen van regenwater van het rioolstelsel draagt bij aan een oplossing. Dat voorkomt overbelasting van het riool tijdens de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Ook zorgt het ervoor dat minder vervuild water op het oppervlaktewater wordt gestort. Toch is bij driekwart van de riolering het regenwater nog niet afgekoppeld.

Vorig jaar schreef het college nog dat het de afkoppeling van regenwater van het riool wil intensiveren, maar alleen als onderhoud gepleegd wordt aan de riolering, wordt losgekoppeld. Ook wordt bij nieuwbouw steeds overwogen om los te koppelen of niet, maar het is niet verplicht. De Partij voor de Dieren vindt dat we steviger moeten inzetten op loskoppelen. Daarom de volgende motie:

Motie Gooi regenwater niet met het badwater weg

Ook schreef het college vorig jaar over het “nieuwe afkoppelen”, verharde oppervlakken te vervangen door groen. “Dit heeft een positief effect op het gehele watersysteem en de leefbaarheid in de stad. Meer groen schept een prettiger leefklimaat en het geeft verkoeling op (te) warme zomerdagen. Bovendien biedt het ook kansen aan de ecologie.” Dat klonk veelbelovend! Dan is de vraag: hoeveel gaat het college dan extra vergroenen komend jaar? 3000 m2 kan worden ontsteend. Dat is de helft minder oppervlak dan het stuk bos dat gekapt wordt voor de uitbreiding van Madurodam. En dat voor de hele stad. Greenwashing van een pietepeuterigheid die lachwekkend zou zijn als het niet zo bedroevend was.

Voorzitter, ook een vergroeningsslag wordt maar vooruitgeschoven. De versteendste wijken van Den Haag vergroenen worden niet groener, terwijl het daar het hardst nodig is voor de gezondheid, voor de biodiversiteit en voor de waterberging. Verdichten, vergroenen, verduurzamen blijkt in werkelijkheid te stranden in groene verdichtsels van een versteend college.

Uitstel zien we ook bij het duurzaam maken van de gemeentelijke organisatie. Sinds 2015 mag Den Haag zich fair trade gemeente noemen. Max Havelaar viert deze week de fair trade weken. Maar nog steeds is onze eigen gemeentelijke organisatie niet fair en duurzaam. Wat duurzaam inkopen volgens dit college nu precies inhoudt, zou concreet worden gemaakt door onze aangenomen motie. Begin 2017 zou die zijn uitgevoerd, een toezegging die al ruim over de houdbaarheidsdatum heen is. De raad kan 1,5 jaar na het vaststellen van goede voornemens om duurzaam in te kopen, nog steeds niet toetsen hoe duurzaam ons inkoopbeleid is. In afwachting van de uitvoering van de motie pleiten wij voor inkoop van producten met het predicaat fair trade en biologisch. Daarom de volgende motie:

Motie inkoop fair trade en biologische chocola, koffie en thee.

Voorzitter, ook in het Spuikwartier was er vooral sprake van uitstel. Helaas was dat niet het enige. Ook de financiële risico’s werden steeds meer bewaarheid en nu blijken de exploitatiekosten zelfs 2,1 miljoen hoger. Dit is meer dan 4 keer de extra duurzaamheidsmiddelen in de begroting. Houd het dan nooit op? Vanwege deze steeds nieuwe “verrassingen” hebben we de moties van de PVV mede ingediend.

Ook verschuilt dit college zich op veel terreinen achter het Rijksbeleid om maar niet te hoeven optreden. Denk aan het luchtkwaliteitsbeleid, waar onder het mom van achtergrondconcentraties geen effectieve lokale maatregelen worden genomen. Denk aan de waterkwaliteit, het college onderneemt geen enkele actie om iets te doen tegen GenX-stoffen in ons drinkwater, spreekt zich er zelfs niet tegen uit, omdat het Rijk nu eenmaal normen heeft vastgesteld waaraan de concentraties voldoen. Terwijl wetenschappers aangeven dat van bepaalde GenX-stoffen de gezondheidseffecten onbekend zijn en het RIVM geen conclusies durft te trekken over de gevolge van het ophopen van de stoffen in het lichaam. Ook wat betreft dierenwelzijn verschuilt het college zich achter Rijksbeleid om niets te hoeven doen. De wethouder geen actie ondernemen om iets te doen aan de wildgroei van shows met roofvogels en uilen in onze gemeente. Vorig jaar hebben we er 11 geteld, dit jaar als 18. Wilde dieren die hun natuurlijk gedrag niet kunnen vertonen, omdat ze geketend op de foto moeten met voorbijgangers. Een triest beeld dat zo snel mogelijk uit onze stad moet verdwijnen. Gelukkig zijn er gemeenten die wel zelf actie ondernemen om dit soort dierenleed uit hun stad te bannen, zoals de gemeente Amsterdam. Dat kunnen wij ook!

Motie ontmoedigingsbeleid roofvogel- en uilenshows

Voorzitter, dit college moet de wettelijke zorgplicht voor dieren, die voor alle overheden en alle inwoners geldt, serieus nemen. Dit betekent dat zij medeverantwoordelijk is voor een goede opvang van gedumpte dieren. Het Knagertje ontfermt zich al ruim 20 jaar over knaagdieren en konijnen, vrijwillig. Momenteel overlijden dieren omdat de locatie waar ze nu zitten, ongeschikt is en omgeven is door bouwactiviteiten. Het is logisch, vanuit de zorgplicht bezien, dat het college snel optreedt en zorgt voor een geschikte opvanglocatie. Het minste wat zij kunnen doen, om te voorkomen dat dieren de dupe worden. Daarom de volgende motie:

Motie opvang knagertje

Voorzitter, na ons de zondvloed, dat is het motto dat dit college past. In deze tijd van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en aantasting van de leefbaarheid in een groeiende stad, kan de gemeente het zich niet veroorloven om door te gaan op deze doodlopende weg.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Raad - Begroting 2018-2021 (tweede termijn)

Lees verder

Bijdrage Cie Leefomgeving - Milieu- en Duurzaamheidsverslag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer