Bijdrage Cie Leef­om­geving - Twee­mi­nu­ten­debat verwij­deren meer­koe­tennest Stok­roos­straat


16 november 2017

Voorzitter,

“Alles van waarde is weerloos”, schreef Loetsjebert in het gedicht 'De zeer oude zingt'. Het is een dichtregel die vele betekenissen oproept, maar misschien vooral verwijst naar wat klein en kwetsbaar is, en hoe dat het meest waardevolle is wat er bestaat. “ Vandaag hebben we het over weerloze dieren.

In augustus werd bij baggerwerkzaamheden in de Stokroosstraat een meerkoetennest verwijderd.

Het college antwoordde op onze schriftelijke vragen daarover dat de aannemer die zorgdraagt voor het opschonen van de watergangen tijdens voorbereidende werkzaamheden onbewoonde nesten heeft aangetroffen en die heeft verwijderd.

Maar op foto’s van bewoners kunnen we duidelijk zien dat er meerkoeten met jongen aanwezig waren. Door het verwijderen van het nest zijn de jonge watervogels hun rustplaats kwijt. Verdrinking door uitputting dreigde. Bewoners plaatsten een vlonder en trapje.

Terwijl het college heeft geantwoord dat de vlonder en de trap konden worden behouden, zijn deze toch 24 en 25 augustus toch verwijderd tijdens de opschoonwerkzaamheden, blijkt uit de observaties van oplettende bewoners. Voorzitter, is dit onwetendheid, of onverschilligheid?

Voorzitter, alles van waarde is weerloos. Deze dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen. Ik vraag dan ook aan de wethouder om de gedragscode die is opgesteld in het kader van de Wet Natuurbescherming weer eens goed onder de aandacht te brengen van de aannemers die onze grachten opschonen, specifiek bij de aannemer die de nesten in de Stokroosstraat heeft verwijderd, en daarbij dit ongelukkige voorval te benoemen. Is hij daartoe bereid?