Bijdrage Cie Leef­om­geving - Ontwerp Ster­fiets­route Juliana van Stol­berglaan


18 januari 2017

Voorzitter,

Sterfietsroutes zouden het fietsen veiliger moeten maken en fietsen zo moeten stimuleren. Dit voorstel doet dit niet. Het voorgestelde traject draagt de naam sterfietsroute, maar verdient die naam op geen enkele manier. De herinrichting kost geld, maar de fietsroute wordt niet veiliger.

Voorzitter, de wethouder gaf tijdens de vorige vergadering aan de voorkeur te geven aan een vrijliggend fietspad, maar vertelde dat dit ten koste van parkeerplaatsen zou gaan. Verschillende fracties gaven toen aan belang te hechten aan meer ruimte voor de fiets. Zo gaf D66 aan dat de sterfietsroute de fietser maximaal zou moeten accommoderen, ook als dat betekent dat het plaatselijk ten koste gaat van autoparkeerplaatsen. Ook de PvdA gaf aan dat afgesproken is dat bij sterfietsroutes de fiets voorrang dient te krijgen en dat in het toenmalige voorstel voorrang werd gegeven aan parkeerplaatsen. Er is dus politiek draagvlak voor fietsvriendelijker ambities van deze wethouder. De wethouder gaf vervolgens aan te zoeken naar meer ruimte voor de fiets.

De uitkomst van deze zoektocht is bedroevend. De wethouder geeft de fietser letterlijk een middelvinger, echt een aantal cm, aan extra ruimte in vergelijking met het vorige plan.

Ook als de huidige situatie wordt vergeleken met de nieuwe situatie is er geen significante verbetering te zien voor de fiets. Kan de wethouder aangeven waarom hij niet kiest voor een vrijliggend fietspad? Hier zijn twee opties voor: Eén gaat ten koste van parkeerplaatsen aan de zijkant en de andere ten koste van bomen en/of parkeerplaatsen in het midden. Waarom kiest de wethouder niet voor één van die twee? Wat is de belangrijkste reden om het gezamenlijke plan van het wijkberaad en de Fietsersbond niet te volgen? Waarom is niet duidelijk naar deze partijen gecommuniceerd? Het is erg vervelend dat deze partijen zo’n vervelende gevoel aan dit traject overhouden.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren had graag gezien dat op een sterfietsroute voor de fiets wordt gekozen, maar dit gebeurt niet. Nu wordt een sterfietsroute in naam opgetuigd, terwijl deze de naam niet zou mogen dragen. Als de wethouder niet wil kiezen voor de fiets is het dan niet beter om het budget ergens anders te besteden waar het wel de fiets ten goede komt? Het voorliggende plan komt over als verspilling van belastinggeld, terwijl het fietsgeld beter kan worden besteed aan het echt aanpakken van fietsonveilige situaties.

Voorzitter, kan de wethouder aangeven welk belang gediend is met een herinrichting? Zou een wethouder van Financiën dit plan niet direct naar de prullenbak moeten sturen? Indien de wethouder de fietsstrook met 17 cm wil laten vergroten, waarom pakt de wethouder niet gewoon een verfkwast en verplaatst de lijn van de fietsstrook? Dan kan de wethouder de rest van het budget aan een echte fietsverbetering besteden.

Dank

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer