Bijdrage Cie Ruimte - Bouw­plannen Spui/ Gedempte Gracht


18 januari 2017

Voorzitter,

De panden op de hoek van het Spui met de Gedempte Gracht zijn het laatste stukje van de oorspronkelijke stad en bleven als het Galliërsdorpje van Asterix en Obelix heldhaftig overeind, aldus de wethouder. De Partij voor de Dieren ziet deze panden dan ook als historisch beeldbepalende gebouwen waar we zuinig op moeten zijn.

Helaas kiest de wethouder ervoor een groot deel van de panden te laten slopen en grootschalige nieuwbouw toe te staan. Waarom zet de wethouder zich niet in om de panden aan de kant van de Gedempte Gracht te bewaren? Deze panden zijn toch ook beeldbepalend en historisch waardevol? Graag een duiding van de wethouder hoe oud de te slopen panden ongeveer zijn en wat daar minder historisch aan is? Graag een toelichting van de wethouder.

Voorzitter, Hoe kan de wethouder toestaan dat zo’n groot deel van de panden wordt gesloopt in het Rijksbeschermd stadsgezicht? De impact op de historie van de binnenstad zal enorm zijn. Uitgangspunt zou behoud van de gebouwen dienen te zijn en waar dit niet kan zou de huidige waardevolle structuur dienen te worden behouden. Waarom neemt de wethouder niet de bestaande structuur als uitgangspunt en keert hij zich tegen dit grootschalige sloop/nieuwbouwplan? Zo verdwijnt de kleinschalige unieke bebouwing uit Den Haag.

Voorzitter, voor de panden die wel bewaard worden is bovendien onduidelijk wat nou precies blijft bestaan. Is dit de hele monumentale bebouwing of wordt alleen de gevel gered? De wethouder lijkt ervoor te kiezen om ook deze monumenten aan te laten tasten door dakopbouwen toe te staan. Zou de wethouder niet zuiniger met die panden dienen om te gaan en grootschalige aantasting zoals dakopbouwen tegenhouden? Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, kan de wethouder verder nader ingaan op de procedure? De sloop van dit stukje Den Haag kan toch niet zomaar plaatsvinden zonder betrokkenheid van de Raad? Is hiervoor bijvoorbeeld een verklaring van geen bedenkingen vereist?

Tot slot, deze plannen wissen een deel van de historie van de Haagse binnenstad daarom moeten zij snel van tafel en roep ik de wethouder op geen medewerking te verlenen aan de sloop van deze historische beeldbepalende panden. De Partij voor de Dieren pleit voor een nieuw kader wat de bestaande waarden van het gebied centraal stelt en ervoor zorgt dat monumenten en de stadshistorie niet worden aangetast.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer