Bijdrage Cie Leef­om­geving - Op naar een duurzame warm­te­voor­ziening in 2040


24 augustus 2017

Voorzitter,

Dat het tien over twaalf is, werd gisteravond weer pijnlijk duidelijk. De hoofdpunten uit het NOS-journaal gingen over de smeltende permafrost en overstromingen in Bangladesh, veroorzaakt en verergerd door de uitstoot van broeikasgassen. De Partij voor de Dieren wil dat Den Haag nu haast maakt en dat iedereen bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering. We gaan zoveel mogelijk energie besparen. Het laaghangend fruit. We gaan dichtbij huis duurzame warmte opwekken. De woningen worden comfortabeler. Door de energie die we wel gebruiken lokaal en kleinschalig op te wekken, groeit de werkgelegenheid.

De politieke ontwikkelingen gaan helaas sneller dan de bestuurlijke ontwikkelingen. Het college wil een klimaatneutrale stad in 2040, een meerderheid van de Raad wil afstevenen op 2030. 2040 is tien jaar te laat. 2030 is nodig om onbeheersbare klimaatverandering te voorkomen. Het is dan ook noodzakelijk dat we een scenario voor 2030 uitwerken. Wat ook noodzakelijk is, is dat we een einddoel op een serieuze manier vertalen naar meetpunten onderweg, zodat warmtebeleid eindelijk afrekenbaar wordt en we tijdig kunnen bijsturen. Helaas is hiervan nog geen sprake in dit ‘strategische document’ van het college. Komen er afrekenbare tussendoelen in het aangekondigde programmaplan? En wordt dit gekoppeld aan budget?

Warmterotonde
Voorzitter, dit college lijkt het fossiele tijdperk moeilijk achter zich te kunnen laten. De warmterotonde lijkt eerder een zwaar blok aan het been van de transitie te worden, in plaats van een versnelling. De restwarmte die de Leiding door het Midden moet gaan vervoeren, is niet duurzaam. Ze is afkomstig en afhankelijk van bedrijven in de Rotterdamse haven. Olieraffinaderijen, grondstoffenverbranding en andere onwenselijke industrieën wordt hiermee een businesscase aangereikt die ze nog een paar decennia langer in het zadel kan houden.

Daarnaast lijkt langeafstandsvervoer van warmte vermoedelijk hoogst inefficiënt. Kan de wethouder ons daarover nader informeren? En kan de wethouder zich vinden in het oordeel van mijn fractie dat lokale warmtenetten door verliezen op lange afstand de sterke voorkeur hebben?

Nu ligt er slechts een intentieverklaring om op termijn 100% hernieuwbare warmte door de leiding te laten lopen. Als het daarbij blijft, wordt twee tot drie decennia lang in arbeid en technologie geïnvesteerd die grotendeels tegen die tijd verouderd zijn. Zonder daadwerkelijke afspraken over een overgang naar schone, hernieuwbare bronnen hierover is de kans te groot dat het bij intenties blijft.

Lokale initiatieven
Daarentegen zijn lokaal enorme besparingswinsten nog te halen. De PvdD wil dat de wethouder volop inzet op besparing. Volgens de programmaregisseur van de Energiesprong onderschat CE Delft innovatieve ontwikkelingen in de bouw. Een besparingspercentage van maar liefst 70 procent is volgens hem mogelijk, terwijl CE Delft nog uitgaat van het labelstappensysteem en daardoor uitkomt op slechts 20 procent. Er valt een wereld te winnen in Den Haag. Woningcorporaties kunnen hun woningen al lang beter isoleren. Waarom komt het grootschalig isoleren van bestaande corporatiewoningen zo traag van de grond? De wethouder heeft het voortdurend over de mogelijkheden tot isolatie, maar we wachten nog op actie.

De Partij voor de Dieren vindt het teleurstellend dat lokale energieopwekking daarnaast onvoldoende is uitgewerkt, zowel in het CE Delft rapport als in deze strategie. De potentie van de Haagse zonne-energie, WKO en energie uit zeewater is onderbelicht. We weten nu nog steeds niet wat de mogelijkheden per wijk zijn. Ik hoop dat dit bij het programmaplan volledig uitgewerkt is.

Voorzitter, de wethouder zet in op geothermie en die inzet verdient alle lof. Hij geeft wel aan dat bij een geothermiebron een waterdichte vloer aangebracht moet worden ter grootte van een voetbalveld. Ten koste waarvan zullen deze waterdichte vloeren worden aangelegd? Hoe verhoudt zich deze ambitie tot de uitgangspunten verdichten en vergroenen? Daarnaast worden geothermiebronnen tegenwoordig op een zo goedkoop mogelijke manier aangelegd, terwijl de veiligheidsrisico’s groot zijn, onder andere voor het drinkwater. Heeft de wethouder hier oog voor en zo ja, op welke manier gaat hij de veiligheid waarborgen?

Verder schrijft het college dat alle nieuwe plannen voor nieuwbouw enkel nog gerealiseerd gaan worden zonder aardgasaansluiting. Veel plannen voor bouwen staan echter al op stapel. Kan de wethouder concreet maken vanaf wanneer alle nieuwbouw gasloos gebouwd gaat worden?

Voorzitter, ik rond af. De Partij voor de Dieren snelle wil ook een snelle en verantwoorde klimaatneutrale warmtevoorziening. Maar we missen de langverwachte actie en het resultaat.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer