Bijdrage Cie Leef­om­geving Rotter­dam­sebaan


5 september 2012

Voorzitter, dit voorstel is achterhaald. Het lost de verkeersproblemen niet op, het gaat ten koste van milieu, natuur en leefbaarheid en de kosten rijzen de pan uit. De Partij voor de Dieren is en blijft dan ook tegen de Rotterdamsebaan.

Het doel van de Rotterdamsebaan is een beter bereikbare Centrale Zone en het ontlasten van de Utrechtsebaan. Maar helaas zal de Rotterdamsebaan hier niet de oplossing voor zijn. De commissie Mer spreekt zelfs over een fragiel evenwicht tussen verkeeraantrekkende werking en het voorkomen van overbelasting op de centrumring.

Ook blijkt uit het verkeersonderzoek dat het effect van de Rotterdamsebaan op de verkeersafwikkeling van het hoofdwegennet (de snelwegen) zeer beperkt is en het onderliggende wegennet zwaarder belast zal worden. Juist de straten waar de luchtkwaliteitsnormen nu al overschreden worden, zoals de Neherkade en de Lekstraat, zullen met de komst van de Rotterdamsebaan nog zwaarder belast worden . De HSP heeft al vragen gesteld over de Neherkade. De normen worden daar nu al overschreden, maar blijkbaar is de Rotterdamsebaan belangrijker en moeten we daar nu in allerijl over gaan beslissen. Voorzitter, gezien de Neherkade zo verweven is met dit project, sluit ik me volledig aan bij de vragen over uitstel.

Bij de Utrechtsebaan loopt het verkeer stuk op de centrumring en datzelfde lot wacht het verkeer op de Rotterdamsebaan. Wat de Partij voor de Dieren betreft is de nut en noodzaak verre van aangetoond. Als we echt iets aan de file problematiek willen doen, laten we dan ons richting het rijk hard maken voor kilometer beprijzen, dat brengt de files pas terug. En legt de rekening waar die hoort, bij de vervuiler en niet bij de samenleving.

De ov-verbindingen zijn in dit plan boterzacht. Er ligt een optie voor een trambaan, maar verder wordt daar geen enkele concrete actie op genomen. Hoe zit het met de financieringspotjes voor die trambaan? Worden die volledig leeggetrokken door de Rotterdamsebaan? Graag een reactie

Voorzitter, in de voorliggende variant komt er een open tunnelbak dwars door de Vlietzone, zodat de Laan van Hoornwijck aangesloten kan worden op de Rotterdamsebaan. Deze aansluiting is vooral bedoeld voor verkeer vanuit Ypenburg.

En voorzitter, dat is opmerkelijk gezien we een week geleden nog een jubelend bericht konden lezen over de nieuwe P+R bij Ypenburg. Daar werd de gemeente bij monde van de woordvoerder nog gequote met “dit is een van de maatregelen waarmee we de doorstroming en de luchtkwaliteit in de stad willen verbeteren. We willen dat zo veel mogelijk mensen voor het openbaar vervoer kiezen. Het gevolg van de aanleg van deze P+R voorzieningen is dat de bewoners in de eigen wijk blijven en niet de binnenstad van Den Haag doorkruisen”.

En dat, voorzitter, vindt de Partij voor de Dieren nou ook. Het woon-werkverkeer moet terug gedrongen worden door milieuvriendelijker alternatieven te bieden.

Maar in de Nota van beantwoording wordt hier volledig aan voorbij gegaan. Sterker nog het blijkt dat het verkeer vanuit Ypenburg zo belangrijk is dat er een aansluiting op de Laan van Hoornwijck komt, waardoor volledige ondertunneling van de Vlietzone niet kan en we door onze groene stadsrand een betonnen bak met een autoweg gaan leggen. Iedereen weet inmiddels de waarde van groen en natuur. Nu gaan we in dit stuk verstedelijkt gebied, het laatste open stuk groen ontsieren met een autoweg. Voorzitter, als dat niet kapitaalvernietiging is, dan weet ik het niet meer. Van dit gebied genieten 150.000 omwonende, willen we hun rust nu echt verstoren met 38.000 auto’s, met luchtverontreiniging en lawaai?

Voorzitter, de Vlietzone zal door de Rotterdamsebaan weldegelijk ernstig aangetast worden. De Vlietzone is als een van de laatste open groene stukken in het gebied een belangrijke groen-blauwe verbinding tussen de Haagse regio en het Groene Hart. Een tunnelbak in dit landschap betekent verstoring en vervuiling voor de dieren die hier leven en een fysieke barrière voor zoogdieren, amfibieën en reptielen. Het gebied zal hierdoor dan ook onherroepelijk veranderen. Voor mens en dier.

En dat allemaal omdat Ypenburg ontsloten moet worden. Kan de wethouder uitleggen waarom we het binnenstedelijke autoverkeer vanuit de woonbuurten ineens als gemeente gaan faciliteren? Was het niet de bedoeling van dit college om mensen op de fiets en in het openbaar vervoer te krijgen, juist om de verkeersdruk en de luchtkwaliteit in de stad te bewaken? Hoe wordt met dit project en aantrekking van woonverkeer van dichtbij, de doelstelling van 40% groei van het aantal ov reizigers in 2020 gerealiseerd ? Graag een reactie.

De Rotterdamsebaan zal in de stad zorgen voor meer luchtverontreiniging, vooral rond de Binckhorst. Voor fijnstof is er geen veilige grens, dus elke auto meer brengt een gezondheidsrisico met zich mee. Rond de tunnelmond zal de kwaliteit blijkbaar zo achteruitgaan dat er 60 huizen gesloopt moeten worden. Nu al blijkt uit de eerste berekeningen dat voor NO2 norm met 50% overschreden gaat worden. Bezint eer ge begint zou ik tegen de wethouder willen zeggen.

Tenslotte kost deze grap ons maar liefst 565 miljoen euro aan belastingsgeld. Meer dan 500 miljoen euro voor een lapje asfalt dat op de meeste delen slechts een beperkte groei van het autoverkeer aankan, op de A13 voor problemen gaat zorgen, de luchtkwaliteit in de stad doet verslechteren en dwars door de groene long gaat. Een project dat sinds de vorige raming in 2006, 141 miljoen euro duurder blijkt uit te vallen. Voorzitter en dat in tijden dat op werkelijk alle terreinen de broekriem aangehaald wordt.

Voorzitter, ik wil dan ook vooral bij mijn collega’s van de collegepartijen erop aan dringen nog eens goed en kritisch over dit plan na te denken. Laten we niet met lapmiddelen van 500 miljoen aankomen, maar laten we investeren in de toekomst. Kies voor het behoud van het groen dat we nog hebben, kies voor een aangename woonomgeving voor onze inwoners en kies voor hoogwaardig openbaar vervoer. Dankuwel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer