Bijdrage Cie Leef­om­geving stads­boer­de­rijen & verkeer


14 juni 2012

Overname stadsboerderijen

Voorzitter, we hebben tijdens de agendering afgesproken de bespreking in de commissie kort maar krachtig te houden en dat zal ik dan ook bij deze doen. De Partij voor de Dieren wil dat het dierenwelzijn van de dieren op de beide stadsboerderijen nu en in de toekomst gewaarborgd zal zijn. In de brief van het college blijkt dat er nog een aantal aandachtspunten in het kader van dierenwelzijn zijn. De Dierenbescherming heeft ten aanzien hiervan dan ook meerdere aanbevelingen gedaan. Het alleen doorgeven van die aandachtspunten vindt de Partij voor de Dieren onvoldoende. Wij willen dat een drietal punten als voorwaarde in de overname worden opgenomen.

Allereerst: willen wij dat Boeren met beleid uitgangspunt blijft. Daarnaast moet er ten alle tijden iemand aanwezig zijn met een vakbekwaamheidsdiploma ofwel een diploma voor dierverzorging. En het derde punt – en, voorzitter, de zekerheid dat voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de dierengezondheid en –welzijn. Is de wethouder bereid deze drie punten als voorwaarde op te nemen bij de overname.

Programma verkeer
Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil maar een milieuvriendelijker vervoer. Daarom vind ik het ook jammer dat in de jaarrekening de gegevens over vervoersstromen en vervoerswijze nog niet konden worden gegeven. Hierdoor kunnen geen uitspraken gedaan worden over de effectiviteit van het beleid. Kan de wethouder aangeven of hij al meer duidelijkheid heeft over wanneer deze cijfers naar de raad komen?

Over de topindicator vervoerswijze staat op pag. 118 van het jaarverslag een tabel over de begroting 2011 en de nulmeting in 2007. Daaruit blijkt dat het percentage verplaatsingen per vervoerscategorie in de begroting 2011 praktisch gelijk is aan de nulmeting. Ik heb de begroting 2011 er nog eens bijgepakt en daar staat die tabel niet in. Wel staat in de begroting dat de beleidsspeerpunten een groei van het fiets gebruik en een groei van het aandeel openbaar vervoer was. Nu heb ik dit misschien gemist, maar kan de wethouder uitleggen hoe het kan dat met dit speerpunt de cijfers in 2011 en 2007 nagenoeg gelijk zijn?

Voorzitter, dan kom ik op de afzonderlijke vervoerswijze. Allereerst de fiets. Het afgelopen jaar is er minder uitgegeven dan begroot was. Volgens de wethouder is dit het resultaat van verminderde ambtelijke capaciteit door bezuinigingen. Komend jaar zal de bezuinigingstrend waarschijnlijk doorzetten, wat gaat dat betekenen voor de projecten in het kader van het meerjarenprogramma Fiets? Wordt alles maar uitgesteld of was afgelopen jaar een uitzondering? Gaat de wethouder zich in zetten om te zorgen dat alle uitgetelde projecten volgend jaar wel gerealiseerd worden? Graag een reactie.

Dan het openbaar vervoer. Uit de jaarrekening bleek dat in de bestemmingsreserve HSL shuttle 2,3 miljoen zit en de reserve tot 2015 loopt. Kan de wethouder aangeven wat hiermee gaat gebeuren?

Ten aanzien van het busplatform op het centraal station, was ik verbaasd over de antwoorden op de technische vragen. Uit het antwoord bleek dat we niets doen om het platform toegankelijker te maken voor minder validen, omdat er geen dekking is. Is er nu echt geen reserve of potje dat hiervoor gebruikt kan worden? Het gaat hier immers wel om de bussen bij CS, wat in het kader van ketenmobiliteit toch een vrij essentieel knooppunt in Den Haag is. Graag een reactie

Het is goed om te horen dat het gebruik van de P+R plaatsen toeneemt en dat bij Hornwijck het aantal kaartjes in 2011 met de helft is toegenomen, maar dat kan vast nog beter. Ziet de wethouder ruimte voor verdere verbeteringen?

Dan heb ik nog een tweetal punten. Allereerst de verkeersveiligheid. Uit de stukken bleek dat ook bij de uitvoering van verkeersveiligheidprojecten vertragingen waren waardoor er onderbestedingen op dit onderdeel waren. Kan de wethouder uitleggen waardoor hier vertragingen zijn opgetreden. Als dit betekent dat risicovolle situaties langer gevaarlijk blijven, wil ik graag van de wethouder weten waarom hier niet harder achteraangezeten is en wat we gaan doen om te voorkomen dat dit volgend jaar weer gebeurt.

Tenslotte wil ik nog heel kort wat over de Rotterdamsebaan zeggen. Zoals bekend is de Partij voor de Dieren tegen dit project. Het gaat ten koste van de leefbaarheid, het milieu en het groen en zal voor de doorstroming in de stad geen enkel verschil uit maken. Maar gezien een meerderheid van deze raad denkt dat dit de oplossing voor alle problemen is, gaan we hier nog steeds mee door.

In de jaarrekening van DSO stond over het project Rotterdamsebaan dat er nog veel onzekerheden en risico’s zijn die samenhangen met de totale kosten van dit project. De kans op optreden wordt hoog geschat en de financiële impact geduid als niet kwantificeerbaar. Maar bij een project waarvan de kosten al honderden miljoenen zijn, ga ik mij dan toch zorgen maken om de risico’s en vooral hoe we die gaan betalen mochten zij zich verwezenlijken. Vorige week hebben we het al gehad over het stoppen van negatieve grondexploitaties en dat signaal wil ik dan hierbij ook afgeven. Kan de wethouder tenminste een indicatie van de risico’s geven en hoe hij denkt die te gaan betalen mochten deze zich verwezenlijken?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer