Bijdrage cie Ruimte Sche­ve­ningen Dorp & Vrederust


20 juni 2012

Bestemmingplan Scheveningen Dorp
Voorzitter, een aantal maanden geleden hebben we het in deze commissie het burgerinitiatief over het kanaalpark besproken. De parkeergarage die het college hier wil roept veel vragen op. De nut en noodzaak, verkeersafwikkeling luchtkwaliteit effecten nog zijn allemaal nog niet duidelijk.

Tot mijn grote verbazing en schrik wordt in dit bestemmingplan een behoorlijk voorschot genomen op de parkeergarage onder het kanaalpark. Sterker nog de binnenplanse afwijking uit de toelichting bij het bestemmingsplan wordt via het raadvoorstel even gewijzigd in een wijzigingsbevoegdheid van het college.
Het college mag straks dus zelf gaan besluiten of de parkeergarage er komt. Voorzitter, ik denk dat we allemaal op onze sokken kunnen aanvoelen dat die kans zeer groot is. En het zal dan ook geen verassing zijn dat de Partij voor de Dieren hier tegen is. Ik wil ook graag van de wethouder horen waarom hij na de ter inzage legging heeft besloten dit om te zetten in een collegebevoegdheid? Graag een reactie.

Voorzitter, er zijn belangrijke omstandigheden, die direct verband houden met de beweerdelijke parkeerdruk in Scheveningen welke omstandigheden in dit bestemmingsplan helaas niet zijn meegenomen. Zoals de stallingsmogelijkheden voor auto’s van bewoners rond de Adriaan Coenenstraat en het Dr. de Vissersplein en wil Haaglanden tot 2020 5.000 extra P&R plekken in de regio.

Daarnaast heeft de wethouder tijdens de behandeling van het burgerinitiatief Kanaalpark, een belangrijke toezegging gedaan dat er onderzoek zou worden gedaan naar alternatieven voor de parkeergarage, zoals de parkeerplaatsen bij de ministeries. Mijn eerste vraag is dan ook of de wethouder voornemens is zich te gaan houden aan deze toezegging en wanneer de wethouder de uitkomsten van dit onderzoek zal presenteren.

Mijn tweede vraag is of de wethouder het met mij eens is dat het voor de hand ligt eerst nut en noodzaak vast te stellen alvorens in het bestemmingsplan alvast de mogelijkheid te creëren voor een parkeergarage op deze omstreden plek.

Tijdens de behandeling over het burgerinitiatief heb ik het college al deelgenoot gemaakt van de zorgen die de Partij voor de Dieren heeft ten aanzien van de natuurwaarde. Ik zal het wat de flora en fauna betreft dan ook kort houden. Het park heeft een komvorm en vormt daarmee een beschutte leefomgeving voor planten en dieren. Het gebied is van ongelofelijk belang voor plant- en diersoorten, vooral omdat er verder amper groen in de wijk is. De bomen in en rondom het Kanaalpark zijn onderdeel van de bomenstructuur. Volgens de nota ‘Groen kleurt de stad’ is deze bomenrij van groot belang als schakel tussen natuurgebieden. Op meerdere plekken in het park zijn vleermuizen waargenomen. Ik wil van de wethouder graag horen hoe hij deze waardes gaat beschermen. Ook wil ik een toezegging van de wethouder dat voordat er ook maar één schop de grond ingaat wordt onderzocht of er beschermde soorten voorkomen. Wanneer dat om soorten van bijlage 4 van de habitatrichtlijn gaat betekent dat een ontheffing van het ministerie moet worden aangevraagd en dat het grote openbaar belang moet worden aangetoond.

Voorzitter, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat deze parkeergarage er doorheen wordt geduwd. Ik begrijp alleen niet waarom. In de toelichting staat duidelijk te lezen dat groen in het dorp slechts spaarzaam aanwezig is en dat het kanaalpark van grote waarde is voor de bewoners alsook voor de flora en fauna. Verder lezen we dat het bestemmingsplan een conserverend karakter heeft. De nut en noodzaak, verkeersafwikkeling luchtkwaliteit effecten zijn zoals gezegd allemaal nog niet duidelijk. Bovendien ligt er een burgerinitiatief waarmee op een respectvolle manier dient te worden omgegaan. Voorzitter, ik vind dan ook dat dit bestemmingplan wat het kanaalpark betreft een verkeerd signaal afgeeft. De besluitvorming over de garage is nog niet klaar en ondertussen neemt het college wel al een voorschot hierop. Graag hoor ik hoe de wethouder daarover denkt.

Voorzitter, er is mij nog iets in negatieve zin opgevallen. In de toelichting heeft het college een impressie opgenomen van het kanaalpark nadat de garage is gerealiseerd. Ten eerste loopt dat dus flink op de zaken vooruit, maar ten tweede blijkt de hoeveelheid groen geschrapt te zijn. Het is misschien maar een impressie, maar ik vind het wel veelzeggend dat tijdens de vorige vergadering nog werd gesproken over het behoud van oppervlakte en kwaliteit van het groen en dat het college nu een impressie fabriceert die een halvering van het groen inhoudt. Dat snap ik werkelijk niet. Graag een verklaring hiervoor.

Dan heb ik nog een vraag voorzitter, in de regels is bij de bestemming groen een vrijstelling voor masten en palen tot 9 meter. Ik hoor graag van de wethouder waarom die vrijstelling tot 9 meter geldt en waar een dergelijke vrijstelling voor nodig is.

Bestemmingsplan Vrederust.
Voorzitter, in Vrederust liggen twee stedelijke ecologische verbindingszones. In de toelichting op het bestemmingsplan is dit ook netjes toegelicht. Zo is er de Erasmuszone, de verbinding tussen de uithof en de Rijkswijkse voorden en zijn er de bomenrijen en groenzones langs de Lozerlaan, Melis Stokelaan en de waterlopen die deel uitmaken van de verbindingszone groene assen. In de toelichting staat dan ook netjes vermeld dat bouwplannen in deze zones niet mogen leiden tot oppervlakteverlies of kwaliteitsverlies. En dat de functie van de zones als verbindingszone en leefgebied voor flora en fauna behouden moet blijven. Maar op de plankaart en in de regels staat niets komt het woord ecologische verbindingszone niet voor. Kan de wethouder dat uitleggen.

In andere bestemmingsplannen is wel onderscheid gemaakt tussen park en plantsoen groen enerzijds en groen dat onderdeel uit maakt van een verbindingszone anderzijds. Is de wethouder bereid om alsnog een aparte bestemming voor de gronden die deel uit maken van een ecologische verbindingszone te maken, waarbij in de begripsomschrijving expliciet is opgenomen dat deze gronden bestemd zijn als verbindingszone? Is de wethouder tevens bereid in de regels bij bestemming groen een een paragraaf "Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden” op te nemen?

Om te voorkomen dat het oppervlakte of de kwaliteit van deze gebieden schade wordt aangedaan is dit toch wel het minimum vereiste. Tevens hoor ik graag van de wethouder of hij bereid is de plankaart hier op aan te passen?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer