Bijdrage Raad Jaar­stukken en Voor­jaarsnota


21 juni 2012

Jaarverslag
Voorzitter, het college toont een onuitputtelijke creativiteit om via allerlei verschillende potjes het gapende gat dat gebiedsontwikkeling heet te dichten. Dat is geen stabiel beleid. De oplossing is heel simpel: geef geen geld uit wat je niet hebt, loop geen risico’s die je niet kan dekken, bescherm de waarden die je niet kan terug kopen, laat de vervuiler betalen en kijk naar de lange termijn.

Voorzitter, ondertussen raakt de doelstelling voor CO2 steeds verder uit zicht en hebben we nog steeds geen idee hoe het zit met de vervoerswijze van de haagse burger. Wat is het nut van het vaststellen van topindicators als je ze niet haalt of niet kan gebruiken om je beleid bij te sturen wanneer blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn?

Voorzitter, ik hoop dan ook van harte dat we bij de komende begroting ambitieuze doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid zullen opnemen, waarbij tevens concrete maatregelen zijn opgenomen zodat die doelstelling daadwerkelijk behaald wordt.

Jaarrekening
Voorzitter, allereerst wil ik mijn dank en complimenten aan de accountantsdienst en rekeningencommissie overbrengen voor al het werk wat zij hebben verzet.

Voorzitter, 2011 kenmerkt zich wederom door een miljoenen afschrijving op het grondbeleid. En dat is niet voor het eerst. In de brief bij de jaarrekening stelt het college dat de gemeente spaarzaam moet omgaan met voordelen. Voorzitter, ik wil graag dat het college spaarzaam omgaat met het lopen van grote financiële risico’s. Dat lijkt mij veel effectiever. Nu al wordt aangekondigd dat in 2012 ook een aantal grote afwaarderingen zullen gaan plaatsvinden en de geldpot is niet onuitputtelijk.

De rekeningencommissie sprak in haar rapportage over planningsoptimisme bij de investeringsportefeuille, over niet reële begrotingen in combinatie met ontoereikende prognoses en kritische toetsen op het realiteitsgehalte. Ik hoop dan ook dat het college hier haar conclusies uit trekt en haar planningsoptimisme gaat beteugelen.

Tijdens de commissie behandeling heeft wethouder Norder aangegeven dat het investeren in grondexploitaties nodig is om een groter rendement te halen. Dat is allemaal leuk en aardig, maar het gaat hier wel om euro’s van de haagse inwoner en wat krijgt die er nu voor terug, een bouwput, leegstand die op blijft lopen en uiteindelijk een nieuw torenhoog kantoorgebouw, waar diezelfde inwoners verder helemaal niets aan heeft.

De Partij voor de Dieren wil dan ook een pas op de plaats. Laten we stoppen met grote bouwplannen en eerst de leegstand aanpakken, laten we stopen met grondexploitaties waarvan je in het begin al weet dat het niets oplevert. Laten we ons eerst maar eens gaan inzetten op het verhogen van de leefbaarheid voor de huidige inwoners van de stad, in plaats van bedrijven en instellingen uit het buitenland.

De creativiteit en daadkracht die dit college heeft als het om bouwen gaat is ver te zoeken als het gaat om milieu en leefbaarheid. En voorzitter, laat dat nu net de zaken zijn waarbij niets doen op termijn veel duurder is dan het nemen van maatregelen nu.

Resultaatsbestemming
Voorzitter, voor het programma Ruimtelijke ordening en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, wordt het voorstel gedaan om de overgebleven middelen wederom voor deze diensten in te zetten.

Wat de Partij voor de Dieren betreft doen we dat ook voor Dienst Stadsbeheer. We gaan het hier bij de bespreking van de Voorjaarsnota ook nog over hebben, maar op het programma Milieu en Duurzaamheid wordt, door de landelijke overheid een taakstelling van 4 miljoen opgelegd. Uit de voorjaarsnota blijkt dat dit ten koste gaat van de handhavingscapaciteit. Omdat bij de resultaatbestemming voorstellen gedaan kunnen worden om bestedingsvoorstellen te doen ter verbetering van de gemeentelijke bedrijfsvoering, wil ik graag een voorstel doen voor Dienst Stadsbeheer.

Voorzitter door alle vergunningsprocedures die worden omgezet in algemene regels en decentralisatie van taken en bevoegdheden wordt het toezicht, de handhaving en controle op gemeentelijk niveau steeds belangrijker. De Partij voor de Dieren wil dat het leefmilieu en de gezondheid van mens en dier afdoende beschermd wordt. Omwille van budgettaire redenen de handhaving op een lager pitje te zetten, is dan ook iets waar de Partij voor de Dieren vierkant tegen is. Daarom wil ik ook het amendement Herverdeling saldo Dienst Stadsbeheer in dienen waarbij het voordelige resultaat van 3 miljoen euro bij Dienst Stadsbeheer naar de dienstcompensatiereserve gaat in plaats van de algemene reserve.

Voorjaarsnota
Voorzitter. Vorig jaar heb ik tijdens de bespreking van de voorjaarsnota ook al opgeroepen om echt te kiezen voor duurzaamheid. Een gezonde leefomgeving vormt immers de basisvoorwaarde. Zonder schone lucht kan je investeren wat je wilt in stenen en asfalt, maar geen hond die er dan nog wilt wonen of werken.

Wat ons betreft gaan we dan ook investeren in duurzame lange termijn oplossingen. Voor energie bijvoorbeeld in duurzame decentrale opwekking. We zien dat dit geld oplevert, bijvoorbeeld via het windmolenpark waar de gemeente een belang in heeft.

Een andere concrete oplossing is de vergroening van straten. Als ik door de stad fiets zie ik nog steeds straten waar je het groen met een vergrootglas moet zoeken. En dat is een gemiste kans. Er zijn stapels rapporten die de financiële gunsten van groen hebben aangetoond, dus hier geldt ook dat voor elke geïnvesteerde euro je terug krijgt. Of in woorden van wethouder Norder een groter rendement.

En ik hoop dan ook dat het college dit meeneemt in de voorbereiding voor de begroting voor 2013.

De gestelde topindicator voor het programma Milieu en duurzaamheid halen we in de verste verte niet. Desondanks gaan we hier 4 miljoen op bezuinigingen. Voorzitter de creativiteit die dit college toont om met allerlei gelden de gaten op gebiedsontwikkeling te dichten, wil ik graag ook zien als het gaat om onze leefomgeving en de kwaliteit daarvan.

Zo wordt geld uit gespaarde rentes gebruikt ter compensatie van het programma ruimtelijke ordening. Voorzitter, wat ons betreft gebruiken we dit geld ook voor de programma’s Leefomgeving en Milieu en Duurzaamheid. Ik dien daarom de volgende motie in:

Verzoekt het college om:
• Bij de begroting voor 2013 de bespaarde rente volledig in te zetten op de programma’s Leefomgeving en Milieu en Duurzaamheid.

De Partij voor de Dieren is het niet eens met de taakstelling die ten laste van het programma Milieu en Duurzaamheid wordt gelegd, ik heb hier net een amendement voor ingediend, maar dat bleek niet genoeg. Wethouder Baldewsingh heeft tijdens de commissievergadering al gezegd dat hij een verdere bezuiniging op de handhavingscapaciteit van de Omgevingsdienst ook niet ziet zitten. Toch blijkt uit antwoord op de technische vragen dat er 10,3 fte’s opgeofferd worden en in het takenpakket van de Omgevingsdienst wordt geschrapt. Voorzitter, de Partij voor de Dieren is het hier niet mee eens en daarom dien ik de volgende motie in:

Verzoekt het college om:
• Vanuit het beschikbare incidentele budget van € 90,9 miljoen, € 4,46 miljoen aan te wenden om de taakstelling die wordt verwerkt op het programma milieu en duurzaamheid op te vangen.

Voorzitter, ten aanzien van de topindicator CO2 wil ik graag een toezegging van de wethouder dat er in de komende begroting concrete en afdoende maatregelen zijn opgenomen om het gestelde doel ook te behalen. Mocht hij dat niet kunnen toezeggen, dan zal ik dit per motie vragen.

Voorzitter, ik heb ook een voorstel om de incidentele ruimte weer aan te vullen, namelijk stoppen met het cultuurforum. Uit de stukken blijkt dat voor dit project toch nog een tekort van 64 miljoen euro is. Datzelfde geldt natuurlijk voor de Rotterdamsebaan, waar de financiële risico’s torenhoog zijn. Voorzitter, wij willen voorkomen dat we volgend jaar om deze tijd zitten met een miljoenen tekort dankzij een duur en onnodig stuk asfalt. Daarom dien ik de volgende motie in

Verzoekt het college:
Te stoppen met het project Rotterdamsebaan

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer