Nota Dieren­welzijn college cie Leef­om­geving 27 juni 2012


27 juni 2012

Voorzitter,

De Nota Dierenwelzijn betekent een verslechtering ten aanzien van de nu geldende nota uit 1998. Daarnaast worden een groot aantal knelpunten die op dit moment aan de orde zijn volkomen genegeerd. Dit college sluit de ogen voor het dierenleed in deze stad en presenteert ons een ambitieloze nota die ons moet doen geloven dat het wel snor zit met het dierenwelzijn in de stad. De Haagse dierenwelzijnsorganisaties hebben meerdere malen dan ook aan het college en de raad hun noden en zorgen kenbaar gemaakt.

Voorzitter, ik begin bij de opvang van zwerfdieren. De normprijs wordt arbitrair vastgesteld, zodat de daadwerkelijke kosten van de inbewaringneming van een zwerfdier niet volledig vergoed worden. Het is dan ook onbegrijpelijk dat afgelopen jaar over dat bedrag ook nog eens de kaasschaaf is gegaan.
Een wettelijke taak hoort uitgevoerd te worden en als je 10% minder wilt uitgeven dan zul je wat aan het probleem moeten doen, namelijk het aantal zwerfdieren. Simpelweg de geldkraan dichtdraaien is je ogen sluiten voor de realiteit en de wet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het HDC en ’t Knagertje in grote financiële nood verkeren.

Voorzitter ik wil de wethouder oproepen om met de organisaties om tafel te gaan, duidelijkheid te krijgen over de echte kosten van opvang en die voor elk zwerfdier dat wordt opgevangen, te vergoeden. Graag een reactie.
Daarnaast is het natuurlijk niet zo dat er na twee weken direct een nieuwe eigenaar voor een dier is. Sterker nog, bij katten is het zo dat ze gemiddeld 4 maanden in de opvang zitten. Al die tijd komen de kosten dus voor rekening van de opvang. Wat ons betreft gaat de gemeente daarom voortaan drie weken vergoeden, wordt bij kittens en puppies die tijdens de eerste 14 dagen geboren worden, de volledige wettelijke opvangtermijn van 7 weken vergoed en wordt er een chipplicht voor katten in de apv opgenomen. Kan de wethouder met deze drie maatregelen instemmen?

Voorzitter, ik kom op het volgende knelpunt: de zorg voor Haagse in het wild levende dieren die gewond zijn geraakt. De gemeente Den Haag levert geen enkele bijdrage aan de asielen die deze dieren opvangen en verzorgen. Alleen het vervoeren van dode dieren wordt vergoed, en dit geeft natuurlijk een verkeerd signaal af. Haagse burgers kunnen alleen via deze instanties aan hun wettelijke taak kunnen voldoen. Daarnaast zijn deze dieren vaak door menselijk handelen in de problemen gekomen. Is de wethouder bereid de intrinsieke waarde van in het wild levende dieren mee te wegen en over te gaan tot toekenning van een financiële bijdrage?

Al 2 ½ jaar hoort de Partij voor de Dieren klacht na klacht over het Haagse hondenbeleid. De Hondeneigenaren hebben inmiddels te maken met 50 extra gebiedsverboden, 400.000 m2 aan losloopareaal verloren, betalen de hoofdprijs aan hondenbelasting en worden keer op keer bekeurd door Boa’s met een onofficieel bonnenquotum. Het feit dat nu een platform is ingesteld staat natuurlijk los van de duidelijke noodzaak een goed hondenbeleid te creëren waarbij het welzijn van de hond uitgangspunt is. Er bestaat reeds uitgebreid beleid aangaande “hondenpoep en overlast”. Is de wethouder bereid een hondenbeleid te creëren waarbij het welzijn van de hond centraal staat?

Het plaagdierenbeleid is nu ook niet effectief. Er dient een integraal beleid te worden vastgesteld waarbij probleemplekken worden geinventariseerd en diervriendelijke preventieve maatregelen worden omschreven per diersoort en waarbij deskundigen van de dierenbescherming en vogelbescherming worden betrokken. Is de wethouder bereid dit alsnog te doen?

De dieren van de stadsboerderijen belanden in sommige gevallen nog steeds bij de slacht. De gemeente heeft het zo geregeld dat haar verantwoordelijkheid na zes maanden eindigt. Naar de slacht gaan wordt daarmee echter niet vermeden. De verantwoordelijkheid voor een dier heb je echter voor het leven: Bezint eer ge begint is een mooie les voor kinderen in het kader van verantwoord dierbezit. Is de wethouder bereid om het fokbeleid op de stadsboerderijen ook voor het grotere vee te staken?

Er zijn nog steeds dieren die een zeer nare verdrinkingsdood sterven doordat zij vijvers en waterlopen in Den Haag niet meer uit kunnen klimmen. Wij zien graag voorlichting op dit gebied alsook samenwerking met tuincentra en groenbeheerder. Is de wethouder daartoe bereid?

Voorzitter, dat vissen gevoel en bewustzijn hebben en pijn en angst kunnen ervaren is duidelijk. Hengelen veroorzaakt pijn en leed bij vissen. De intrinsieke waarde van een dier is uitgangspunt in de voorliggende nota. In dat kader willen wij de wethouder vragen het schubvis-visrecht niet langer te verhuren aan de sportvisserij. Is de wethouder daartoe bereid?
Bij hengelwedstrijden is het welzijn van vissen helemaal ondergeschikt aan het wedstrijdelement. Er moet zo veel mogelijk vis, zo snel mogelijk gevangen worden. Waar in 1998 nog een ontmoedigingsbeleid gold wordt daar nu niets meer over gezegd. Is de wethouder bereid met het oog op het dierenwelzijn alsnog een ontmoedigingsbeleid in te voeren?

Dan kom ik op de deregulering. Wat de Partij voor de Dieren betreft gaat het in een nota Dierenwelzijn over beleid met als doel het dierenwelzijn te beschermen en te verbeteren. Deregulering als doel past daar niet bij. Onderschrijft de wethouder dat deregulering “an sich” geen enkele garantie voor het welzijn met zich meebrengt? Is de wethouder bereid te verwijderen uit het dictum?

De struisvogelpolitiek die spreekt uit deze nota is –zo vermoed ik- voortgekomen uit het gebrek aan wil om hier gelden voor beschikbaar te stellen. Om dit vervolgens ook vast te leggen in het dictum gaat wel heel ver. Elk jaar worden er weer keuzes over geld en middelen gemaakt en laten we niet op voorhand al de handdoek in de ring gooien en dierenwelzijn het sluitstuk van de begroting laten zijn. Voorzitter, de creativiteit die dit college toont om met allerlei gelden de gaten op gebiedsontwikkeling te dichten, wil ik graag ook zien als het gaat om het beschermen van dieren in onze stad. Ik verzoek de wethouder het budgetgebrek te verwijderen uit het dictum.

Voorzitter, in februari dit jaar is een motie aangenomen over het actief voorkeursbeleid dat de gemeente zal gaan voeren ten aanzien van circussen met wilde dieren.

Overigens wil ik hierbij opmerken dat wij onze conclusie dat het circusleven bij wilde dieren leidt tot ernstige welzijnsproblemen, baseren op het wetenschappelijke rapport van de Wageningen Universiteit genaamd: “Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland” welke rapport is opgemaakt in opdracht van het toenmalige minsterie van LNV. Wij laten ons niet leiden door eenzijdige informatie gepresenteerd vanuit de sector.

Wat de Partij voor de Dieren betreft houdt een actief voorkeursbeleid in dat de gemeente preventief werkt en actief circussen zonder wilde dieren uitnodigt. Is de wethouder bereid op deze manier invulling te geven aan de motie? Is de wethouder bereid in het dictum onder uitgangspunten op te nemen dat de gemeente een ACTIEF voorkeursbeleid voert conform de aangenomen motie? Ook wil ik de wethouder vragen overeenkomstig de nota uit 1998 een ontmoedigingsbeleid voor het bezoeken van circussen met wilde dieren op te nemen. Graag een reactie.

Tweede termijn

Voorzitter,

Uit de beantwoording van de wethouder blijkt dat de huidige problemen in de stad niet door dit college worden aangepakt. Zo gaan we blijkbaar niets doen aan:
• De te lage vergoedingen voor zwerfdieren;
• De financiële nood van het HDC en ’t Knagertje;
• Dat dode dieren vervoeren financieel voordeliger is dan het reden van gewonde in het wild levende dieren;
• Het hondonvriendelijke hondenbeleid;
• Het bij de slacht belanden van stadsboerderijdieren;
• De vrijbrief die de sportvissers hebben in alle wateren;

En dan heb ik het nog niet eens over het actief meedenken om te komen tot een gedegen en vooruitstrevend dierenwelzijnsbeleid.

Alsof het gebrek aan wil en ambitie nog niet genoeg is, wil dit college in het dictum van een nota over dierenwelzijn ook nog als uitgangspunt opnemen dat er minder regels moeten zijn en het minder geld moet kosten. Voorzitter, ik wou dat dat geldaspect eens een keer in de plannen van collega Norder aan de orde kwam, dat lijkt me vele malen effectiever.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren zal tijdens de raadsbehandeling van dit voorstel dan ook genoodzaakt zijn verschillende moties in te dienen, om het voorstel om te vormen tot een nota Dierenwelzijn. Ik hoop dat de overige partijen in deze raad het dierenwelzijn wel hoog in het vaandel hebben staan en mij daarin zullen steunen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer