Bijdrage Raad nota Dieren­welzijn


5 juli 2012

Voorzitter, de zogenaamde actualisering van de nota dierenwelzijn door het college is feitelijk een achteruitgang. Zo is het ontmoedigingsbeleid voor viswedstrijden of het geven van een vergoeding aan de dierenambulance verdwenen.

Ondanks elf insprekers en kritische vragen vanuit de Raad, bleek de wethouder Dierenwelzijn afgelopen woensdagochtend niet bereid te zijn om zijn nota aan te passen om het welzijn van dieren daadwerkelijk het uitgangspunt van het beleid te laten zijn.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren zag dit al aankomen en had daarom zelf een initiatiefnota Dierenwelzijn geschreven. Voor veel fracties in deze Raad was dat echter een brug te ver. Omdat onze voorstellen in tegen stelling tot die van de wethouder, daadwerkelijk ten goede komen van het dierenwelzijn, huidige knelpunten aanpakken en ondersteund worden door de verschillenden dierenwelzijnsorganisaties in deze stad, zal ik de verschillende punten per motie indienen. Op deze wijze willen wij de overige fracties in deze raad de keuze geven om het dierenwelzijn beter te verankeren in het beleid.

Voorzitter, ik zal daarom vanavond 3 amendementen en 28 moties indienen. Deze zal ik per onderwerp indienen.

Ik begin met de gemeentelijke vergoedingen aan de opvang van zwerfdieren.

Verzoekt het college om:
• De huidige financieringsmethode en wijze van normprijsberekening te herzien en op adequate manier aan haar financiële verplichtingen te gaan voldoen ingevolge artikel 5:8 lid 3 van het Burgerlijk wetboek;
• Gezien de financiële nood van het Haags Dierencentrum het voornoemde op korte termijn te realiseren;

Verzoekt het college om:
• De huidige financieringsmethode en wijze van normprijsberekening te herzien en op adequate manier aan haar financiële verplichtingen te gaan voldoen ten aanzien van konijnen en knaagdieren ingevolge artikel 5:8 lid 3 van het Burgerlijk wetboek;
• het voornoemde op korte termijn te realiseren.

Verzoekt het college om
• Ook de opvang van Haagse konijnen en knaagdieren bij ‘t Knagertje te vergoeden ingevolge artikel 5:8 lid 3 van het Burgerlijk wetboek;
• Gezien de financiële nood van ’t Knagertje het voornoemde op korte termijn te realiseren;

Verzoekt het college om:
• De verzorgingskosten van zwerfdieren als bedoeld onder Burgerlijk wetboek Boek 5 artikel 8 lid 3 te gaan vergoeden voor de duur van drie weken.

Verzoekt het college om:
• De verzorgingskosten van jongen van zwerfdieren die binnen de eerste 14 dagen van opvang geboren worden te vergoeden, voor de duur van de wettelijke termijn van 7 weken waarin zij niet van het moeder gescheiden mogen worden.

Het zwerfkatten probleem neemt nog steeds toe, vandaar twee moties:

Verzoekt het college om
• de bezuiniging op de zwerfkattenpreventie terug te draaien.

Verzoekt het college,
• Het chippen van katten als verplichting op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Zoals inmiddels iedereen weet verkeert het HDC in financiële nood, vandaar de volgende drie moties:

Verzoekt het college om:
• Zo snel mogelijk met terugwerkende kracht het geld toe te kennen dat de gemeente eenzijdig in mindering heeft gebracht op de offerte van het HDC te weten € 59.704,50;

Verzoekt het college om
• Het Haags Dierencentrum een tijdelijke erfpacht van 1 euro te laten betalen met het oog op huidige financiële nood.

Verzoekt het college om:
• Op korte termijn een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het pand van het Haags Dierencentrum;

Amateur sportverenigingen hoeven geen OZB te betalen, en wat ons betreft hoeven de dierenopvangorganisaties dat ook niet, gezien hun waardevolle maatschappelijk werk, vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college om
• De onroerende-zaakbelastingen voor de Haagse dierenopvangcentra kwijt te schelden.

Dan kom ik bij moties over de in het wild levende dieren. Allereerst het regelen van ondersteuning aan het vervoer en de opvang:

Verzoekt het college om:
• Het vogel- en het egelasiel een financiële vergoeding toe te kennen voor de opvang van gewonde in het wild levende dieren.

Verzoekt het college om:
• De Dierenambulance ook een vergoeding te geven voor vervoer van gewonde in het wild levende dieren.

Ook wil de Partij voor de Dieren dat het dierenwelzijn bij conflictsituaties mee wordt genomen, vandaar vier moties:

Verzoekt het college om:
• In de toekomst bij voorstellen en proeven waarbij het dierenwelzijn ook een rol speelt altijd een dierenwelzijnsorganisaties te raadplegen.

Verzoekt het college om:
• Te inventariseren waar zich conflictsituaties voordoen in Den Haag, welke dieren dat betreft, welke oorzaken daar specifiek gelden en mogelijke oplossingen en preventieve maatregelen.

Verzoekt het college om:
• Een stadsbrede campagne te starten waarbij bewoners worden opgeroepen dieren niet langer te voeren in de openbare ruimte;
• Bij deze campagne de samenwerking te zoeken met woningcorporaties.

Verzoekt het college om:
• Een praktische handleiding op te stellen met diervriendelijke oplossingen voor conflictsituaties per plaagdier;
• Daarbij de samenwerking te zoeken met de GDD, de stadsecoloog en dierenwelzijnsorganisaties.

Het welzijn van dieren in en rond het water achten wij ook van belang:

Verzoekt het college om:
• De stadsecoloog hoofdverantwoordelijk te maken voor het visstandsbeheer.

Ten aanzien van het hengelen in verhouding tot het dierenleed dat daardoor wordt veroorzaakt:

Verzoekt het college om:
• Het schubvis-visrecht niet langer te verhuren.

Verzoekt het college om:
• Hengelwedstrijden in de Haagse wateren te verbieden.


Mochten deze twee moties niet aangenomen worden, dan wil ik graag de volgende drie moties in stemming laten brengen:

Verzoekt het college om:
• In de huidige nota een ontmoedigingsbeleid voor hengelen op te nemen

Verzoekt het college om:
• In de huidige nota een ontmoedigingsbeleid voor hengelwedstrijden op te nemen.

Verzoekt het college om
• Strenge voorwaarden te verbinden aan het schubvis-recht ten aanzien van welzijn en er op toe te zien dat er ook wateren zijn waar niet gevist mag worden.

Om de watergangen in Den Haag natuur- en diervriendelijker te maken de volgende motie:

Verzoekt het college om:
• Op de gemeentelijke website aandacht en tips te geven over natuur- en diervriendelijk tuinieren;
• Bij deze voorlichting aan burgers de samenwerking te zoeken met Haagse tuincentra.

Dan kom ik op het hondenbeleid, op dit moment betalen de eigenaren een torenhoge belasting en worden ze op veel te veel plekken geweerd. Daarom voorzitter dien ik twee moties in:

Verzoekt het college om
• Hondengebiedsverboden enkel in te stellen als ultimum remedium;
• De huidige gebiedsverboden aan deze ultimum remedium toets te onderwerpen en de gemeenteraad over de uitkomsten te informeren bij de bespreking van het hondenbeleid begin 2013.

Verzoekt het college om:
• bij de komende begroting met een voorstel te komen tot afschaffing van de hondenbelasting;

Er worden jaarlijks tientallen schapen en geiten verkocht, omdat het zo leuk is om jonge dieren te zien, terwijl er dus geen plek voor ze is. Om dit te stoppen dien ik de volgende motie in:

Verzoekt het college om
• Ook te stoppen met het fokken van grootvee en alleen wanneer de huisvestingscapaciteit dat toe staat over te gaan tot aanschaf van een nieuw dier.

Tijdens de inspraak bleek dat dierenwelzijnsorganisaties niet tevreden zijn met het beleid en niet betrokken zijn bij de vorming ervan en daarom dien ik de volgende motie in:

Verzoekt het college om:
• de Nota Dierenwelzijn met de Haagse dierenwelzijnsorganisaties te bespreken, de knelpunten te inventariseren en met oplossingen te komen en de Raad over de uitkomsten te informeren.

Dan kom ik tenslotte op het dictum van het voorstel. Wat de Partij voor de Dieren betreft gaat het in een nota Dierenwelzijn over beleid dat als doel heeft het dierenwelzijn te beschermen en te verbeteren. Hiertoe dien ik het volgende amendement in:

Besluit om de volgende passage toe te voegen aan de uitgangspunten onder I:
• De intrinsieke waarde van dieren (wilde dieren en gezelschapsdieren) dient in alle besluiten, die de belangen van dieren raken, te worden meegewogen

Daarnaast is het woord ‘actief’ bij het voorkeursbeleid niet opgenomen, vandaar het volgende amendement:

Besluit om de volgende passage te verwijderen onder de uitgangspunten onder I:“de gemeente een voorkeur heeft voor circussen zonder wilde dieren” en te vervangen door:
• De gemeente een actief voorkeursbeleid voert ten aanzien van circussen zonder wilde dieren.

Wat betreft de dereguleringswens merk ik op dat deregulering zowel positieve als negatieve kanten kent. Het vergt dan ook een zorgvuldige afweging per onderwerp of er wel of niet tot regulering dan wel deregulering zal worden besloten. Om in het dictum nu al vast te leggen dat er budgetgebrek is gaat eveneens voorbij aan de politieke realiteit. Daarom dien in de volgende amendementen in:

Besluit om de volgende passage te verwijderen uit de uitgangspunten onder I:
• Uit oogpunt van deregulering en efficiënte inzet van overheidsmiddelen terughoudendheid wordt betracht met extra gemeentelijke regels;

Besluit om de volgende passage te verwijderen uit de uitgangspunten onder I:
• Er binnen het huidge budget voor dierenwelzijn geen ruimte is voor extra taken


Ik hoop dat mijn collega raadsleden onze moties en amendementen zullen steunen, zodat de nota dierenwelzijn, ook daadwerkelijk ten goede komt aan het dierenwelzijn in onze stad.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer