Bijdrage Cie Ruimte Eurojust


13 juni 2012

Voorzitter, De Partij voor de Dieren is zoals u weet geen voorstander van dit plan. Met de huidige leegstand in de regio, vinden wij het niet nodig woningen weg te bestemmen, de openbare ruimte weg te geven en dat alles ter wille van een groot nieuwbouw kantoor in zorgvliet.

Voorzitter, dit terrein is gelegen in een groen stukje Den Haag. Bij de bespreking over het projectdocument Eurojust hebben wij dan ook al onze zorgen geuit over de gevolgen voor de aanwezige natuur en de vleermuizen. Met het nu voorliggende bestemmingsplan worden die zorgen niet weggenomen. Ik wil dan ook graag hier nog wat opheldering van de wethouder over.

Voorzitter, ik begin met de vleermuizen. Uit de inventarisatie bleek dat het schoolgebouw gebruikt wordt als zomerverblijf, kraamkolonie, baltsverblijf en mogelijk winterverblijf voor de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger. Drie diersoorten die beschermd zijn onder de Flora en faunawet en de Habitatrichtlijn.

In de bestemmingsomschrijving van kantoor-1 en tuin is het herbergen van vleermuizen opgenomen. Maar door de zin op te nemen dat de gronden ook bestemd zijn voor vleermuizen, betekent natuurlijk niet dat de vleermuizen zich hier automatisch vestigen. Waarom wordt bij de bouwregels niet opgenomen dat het ook verplicht is om daadwerkelijk verblijfsplaatsen in te richten in het kantoor en op de tuin-gronden? Daarnaast moet tijdens de bouw verstoring van de dieren voorkomen worden en moeten tijdelijke verblijfsplekken worden aangeboden. Worden die verplichtingen door de gemeente opgenomen, wordt er een ecologisch werkprotocol ge-eist en mitigatiemaatregelen genomen? Graag een reactie.

Voorzitter, in een van de inspraakreacties werd terecht verwezen naar het feit dat de vleermuizen op bijlage IV van de Habitatrichtlijn voorkomen. Dit betekent volgens het Besluit vrijstelling dat een ontheffing van de Flora en faunawet alleen gegeven mag worden omwille van redenen van groot openbaar belang. In reactie op de inspraak geeft het collega aan dat het hier gaat om groot openbaar belang omdat het gaat om de realisatie van een kantoorgebouw ten behoeve van de vestiging van de organisatie Euojust.

Voorzitter, hier breekt mijn klomp. De realisatie van een kantoorgebouw als dwingende reden van groot openbaar belang, het moet niet gekker worden. Gezien de huidige leegstand die alleen maar toeneemt, is het op zijn minst gezegd geen overtuigende redenering.

Een dwingende reden van groot openbaar belang, betekent een publiek lange-termijn belang. Een Vrom publicatie in 2010 hierover heeft al geconcludeerd dat het begrip groot openbaar belang niet het belang van de ingreep zelf is. Ik hoor graag een toelichting van de wethouder wat aan dit plan concreet dwingend en van openbaar dus publiek belang is. Want ik zie het niet. En om dan te stellen dat het verkrijgen van de ontheffing geen probleem is, vind ik wel heel voorbarig van het college

Voorzitter, dan de bestemming Groen. Moet ik het vermelde onder d. bij de bestemmingsomschrijving zo lezen dat in de groen bestemde cirkel op de kaart ook nog voetpaden en parkeerplekken en voorzieningen tot 2 meter gerealiseerd mogen worden? En zo ja, hoeveel blijft er dan nog groen? In de reactie van het college staat verder te lezen dat de vorm van het aan te leggen gazon kan variëren, ik mag toch wel aannemen dat dit niet betekend dat het oppervlak van het groen minder mag worden? Graag een reactie.

Voorzitter, dan kom ik op de bestemming tuin. In de gronden die als tuin zijn aangewezen mogen ook nog 10 parkeerplaatsen, vier erfontsluitingen, een laad-en losplaats, fietsparkeerplekken, twee portiersgebouwen van max 4 m hoog en 60 m2, een expeditiegebouw van 150 m2 van 5 m hoog en een laad- en losplaats worden gerealiseerd. Voorzitter, ik vraag me dan ook af hoeveel procent van het oppervlak van de bestemming tuin, daadwerkelijk beplant gaat worden. Is de wethouder bereid om in de bestemmingsregels op te nemen dat tenminste 90% van het oppervlak beplant wordt om het groene karakter te borgen.

In de toelichting van het bestemmingsplan op pagina 65 staat dat bij de herinrichting van de Jan Willem Frisolaan de weg verbreed wordt en de bestemming 'Tuin' daarvoor de mogelijkheid biedt. Betekent dit dat een deel van de bestemming tuin later weer opgeofferd wordt voor een weg? Graag een reactie.

Dan voorzitter, kom ik op mijn laatste punt de CO2 neutraliteit. In de staat van wijzigingen staat de zin: “Er is sprake van een zeer hoog niveau ambitieniveau voor wat betreft de toepassing van energievoorzieningen en gebruik van duurzame bouwmaterialen. De ambitie van CO2-neutraliteit is betrokken bij de uitgangspunten voor het ontwerp de nieuwbouw van Eurojust” vervalt. Waarom vervalt dit, welke eisen ten aanzien van duurzaamheid blijven er nu nog over? Graag een reactie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer