Bijdrage Cie Ruimte bestem­mingsplan Ockenburg


26 september 2012

Voorzitter, het zal u niet verbazen dat de Partij voor de Dieren zeer kritisch is over het voorliggende plan. Met dit bestemmingsplan veranderen we de grenzen van het Natura 2000 gebied Solleveld & Kapittelduinen, bouwen we achter een monumentaal pand een enorme schoenendoos en wordt een honden losloopgebied flink verkleind.

Voorzitter, ik begin met de te beschermen natuurwaarden. Uit de stukken blijkt dat er 3.000 m2 duinbos verloren gaat.

Een duinbostype dat zeldzaam is langs de Europese kust en waarvoor ons land dan ook een extra verantwoordelijkheid voor draagt. En volgens het aanwijzingsbesluit, is Solleveld & Kapittelduinen het derde belangrijkste gebied in Nederland voor het habitattype van de binnenduinrand duinbossen. En hier wordt in de stukken wel heel makkelijk overheen gestapt.

In Ockenburgh heeft het duinbos een matige kwaliteit, maar dat betekend juist dat er nog strenger getoetst moet worden, immers het systeem is hierdoor minder veerkrachtig waardoor verslechtering eerder zal optreden . Een matige kwaliteit kan dus niet als excuus gebruikt worden om een deel van het duinbos zonder pardon om te hakken.

Voorzitter dan de natuurtoets. Hierin staat op blz. 42 dat wordt gekeken naar het al dan niet optreden van verslechtering in vergelijking met de begintoestand . Welke begintoestand wordt hiermee bedoeld, de huidige situatie, toen het gebied officieel werd aangewezen, toen het landgoed net gebouwd was? Kan de wethouder dit uitleggen? De Natuurbeschermingswet verbiedt verslechtering an sich. Immers het doel van aanwijzing van Natura 2000 is een gunstige staat van instandhouding, niet de begintoestand vast houden. Graag een reactie.

Volgens zowel de Natuurbeschermingswet als de Habitatrichtlijn dient er op voorhand zekerheid te zijn over het uitblijven van significante effecten, anders is een passende beoordeling vereist. In de natuurtoets wordt gesproken over een verwachte afname van verstoring en verwacht wordt dat verslechtering door stikstofdepositie niet optreedt. Deelt de wethouder de mening dat als er gesproken wordt van een verwachting dat niet hetzelfde is als een zekerheid? Graag een reactie.

Dan voorzitter, vind ik dat er wel erg gemakkelijk over de exclavering van 3.000 m2 wordt gedaan. Het gaat hier om een gebied met beschermde natuurwaarden, waar we een bijzondere verantwoordelijkheid voor hebben. Als ik dan in de vergunning lees dat de reden van groot openbaar belang is dat door de renovatie van het landgoed er meer bezoekers komen, vraag ik me af of men enige notie heeft van het begrip groot openbaar belang. Ik heb het hier met deze wethouder bij het dossier Eurojust ook al over gehad. Ook toen heb ik de notitie van de rijksoverheid hierover aangehaald, dat het om een maatschappelijk belang gaat en niet over het belang van de ingreep zelf.

Het duinbos gaat dus in oppervlakte achteruit en de hoop en wens is, dat als gevolg van vrijkomende gronden er uiteindelijk groei ontstaat. Kan de wethouder een inschatting geven van wanneer het duinbos weer hersteld zou zijn? Wordt de ontwikkeling gemonitord en wanneer en op basis van welke gegevens wordt er ingegrepen als de natuur zich net hersteld? Graag een reactie.

Dan het ontwerp. Een hotel van 16 m hoog en 80 meter lang, nu al gedoopt als de schoenendoos. Voorzitter, dit ontwerp past toch niet bij het landgoed, dat ziet de wethouder toch ook in? Met wat bomen op de zichtlijnen kan je dit kolossale gebouw echt niet verstoppen. Is er onderzocht wat het effect van een dergelijk omvangrijk gebouw is op de Natura 2000 waarden, als gevolg van licht en schaduwwerking? En waarom gaan we nu weer een nieuw gebouw bouwen als er 300.000 m2 leegstaat? Elke keer weer wordt er toestemming gegeven voor grote nieuwe gebouwen, zo werken we die leegstand nooit weg.

Uit het ontwerp renovatie landschapspark blijkt dat het paviljoen voor het grootse gedeelte uit glas bestaat. Op welke wijze wordt lichthinder vanuit het paviljoen voorkomen? Worden hier aanvullende eisen aan gesteld?

En al het autoverkeer van en naar dit gebouw gaat via de toegangsweg waar ook de fietsers van gebruik moeten maken. Deze weg wordt een 30 km/uur toegangsweg. Waarom is er in het ontwerp geen scheiding tussen het fiets en auto gedeelte opgenomen? In het kader van verkeersveiligheid is dat toch een belangrijke voorzorgsmaatregel?

Dan de wijzigingen in het hondenbeleid. Volgens deze plannen mogen honden alleen op een gedeelte van de Koeweide straks nog losgelaten worden. Wordt dit verlies aan losloopgebied ergens anders in de wijk gecompenseerd? Klopt het dat de Koeweide maar beperkt toegankelijk is als losloopgebied, omdat het in de winter een schaatsveld wordt en tijdens de regen een modderpoel? Zo ja, wordt dit dan ook ergens in de wijk gecompenseerd?

Begrijpt de wethouder dat hondeneigenaren die jaarlijks meer dan 100 euro aan hondenbelasting betalen daar ook iets voor terug verwachten? Op zijn minst gebieden om de honden los te laten lopen. Ik snap dan ook niet dat terwijl we al maanden wacht op de uitkomsten van het platform Losloopgebieden Honden, nu wel een besluit moeten nemen over een flinke verkleining van losloop gebied. In reactie op de zienswijze gaat de wethouder hier niet op in, maar ik neem toch aan dat hierover contact is geweest met de wethouder van Stadsbeheer? Graag een reactie.

Dan heb ik ten slotte nog twee vragen over vergunningen.

Klopt het dat er geen ontheffing van de Flora- en faunawet is aangevraagd omdat er wordt gewerkt met een ecologisch werkprototcol? En als dit het geval is, is de wethouder er dan van op de hoogte dat de raad van state hierover heeft gezegd dat het feit dat er mitigerende maatregelen worden genomen niet voldoende om onder de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet uit te komen, omdat mitigerende maatregelen de nadelige gevolgen verzachten maar niet voorkómen? Graag een reactie van de wethouder hierop.

Tenslotte voorzitter, heb ik begrepen dat de Natuurbeschermingswetvergunning nog niet definitief is en er bezwaar tegen is aangetekend. Klopt dat? Ook al is voor de vaststelling van dit bestemmingsplan juridisch gezien een Natuurbeschermingswet vergunning niet vereist. Gezien de plannen die die bestemmingsplan mogelijk maakt, lijkt het de Partij voor de Dieren toch zinvol te wachten tot de vergunning definitief is.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer