Bijdrage Raad Rotter­dam­sebaan en Metro­pool­regio


20 september 2012

Rotterdamsebaan
Hoe mooi moeten de plannen rond 2000 hebben geklonken voor partijen die meer asfalt als oplossing voor bereikbaarheidsproblemen zien. In dit geval dus het trekvliettrace als een zwarte loper voor auto’s naar Den Haag. Geschikt voor wel 70.000 auto’s per etmaal zo van de A4 naar een Binckhorst die dan zou bruisen van de activiteit.

Voorzitter, anno 2012 is het beeld iets veranderd. Inmiddels noemen we het de Rotterdamsebaan, die volgens het verkeersonderzoek doodloopt op de centrumring, met een gehalveerde capaciteit en een budget dat steeds maar verder oploopt en waarvoor alle potjes ter verbetering van de Binckhorst leeg getrokken worden.

Voorzitter, er komt een punt waarbij voortschrijdend inzicht tot een nieuwe besluiten kan leiden. En ik hoop van harte dat vandaag dat punt voor een aantal partijen is aangebroken.
Want dit voorstel betekend dat er een tunnelbak door de Vlietzone komt, we 565 miljoen euro gemeenschapsgeld kwijt zijn, woningen moeten slopen, capaciteitsknelpunten aan alle kanten hebben en het leefklimaat en luchtkwaliteit ernstig onder druk komen.

Daarnaast zijn de plannen in strijd met de voornemens van het college om autoverkeer van uit de woonbuurten terug te dringen en milieuvriendelijkere vormen van transport te stimuleren. Dat er in deze plannen voor autoverkeer vanuit Ypenburg een extra aansluiting wordt gemaakt, terwijl we er twee weken geleden een gloednieuwe P+R hebben geopend vind ik dan ook onbegrijpelijk.
Daarnaast is de Neherkade en de aansluiting op de A4 en effecten op de weefvakken daar cruciaal voor de besluitvorming. Maar dat wordt niet meegenomen. Ook dat vind ik onbegrijpelijk.
Voorzitter, de standaard reactie van meer asfalt als oplossing voor mobiliteitsproblemen is niet meer van deze tijd. Met het nieuwe werken, het spits mijden en hoogwaardige-ov verbindingen is het achterhaald.

Voorzitter, ik hoop dan ook dat we vanavond kunnen besluiten dat de Rotterdamsebaan niet de oplossing wordt.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft zich tijdens verschillende commissie- en raadsvergaderingen altijd uitgesproken tegen de Rotterdamsebaan. En zal dat vandaag wederom doen.

Metropoolregio
Voorzitter, we bespreken hier een zienswijze op een zienswijze. Een zienswijze van Den Haag op de zienswijze over de Metropool, die zoals emeritus hoogleraar Staatsrecht en Bestuursrecht professor Tak zegt: “een juridisch volstrekt onvoldragen document is, waarbij het begrip zienswijze oneigenlijk gebruikt wordt.”

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft al eerder grote vraagtekens gezet bij de noodzaak en de haast om een nieuwe bestuurlijke laag op te tuigen.

Een voornemen waarvoor elke legaliteit en democratische legitimiteit volgens professor Tak ontbreken. En voorzitter, daar blijft de kritiek niet bij. Emeritus hoogleraar Bestuurskunde Fleurke wijst op het gebrek aan nut en noodzaak en onduidelijkheid over de bevoegdheden.

Dat samenwerking tussen gemeentes nodig is ontkennen wij niet, maar een nieuwe bestuurslaag is daar niet voor nodig . Ook de beide professoren wijzen erop dat het geheel meer lijkt op een enthousiaste samenwerking met vrijwillige afspraken dan een publiekrechtelijke structuur.

Voorzitter, uit de zienswijze die nu voorligt blijkt niets van deze fundamentele bewaren en vragen. Nog steeds is het de Partij voor de Dieren volledig onduidelijk waarom de Metropoolregio nu nodig is en concreet banen gaat creëren. De enorme haast snapt mijn fractie ook niet, de WGR+ regio zijn er immers nog.

Voorzitter, dan heb ik nog een vraag aan de wethouder over de alinea duurzaamheid. Onder economische urgentie staat nu “in deze dichtbevolkte regio zijn we bijna verplicht om verstandig om te gaan met grondstoffen en materialen”. Kan de wethouder uitleggen waarom hier het woordje bijna in staat? Wanneer zijn we dat dan niet verplicht? Graag een reactie.

Dit stuk eindigt met het gegeven dat de regio niet statisch en begrensd is en we met de Leidsche regio en Drechtsteden kunnen samenwerken. In andere woorden de gehele provincie dus. Waarom willen we dan toch een extra bestuurlijke laag optuigen? Meerdere keren komt terug dat de bestuurlijke drukte verminderd moet worden. Sterker nog een aantal politieke partijen heeft een maximum gesteld aan het aantal bestuurslagen dat bij besluitvorming betrokken moet zijn. En toch gaan we hier een extra laag optuigen.

Voorzitter, nut en noodzaak zijn nog steeds onduidelijk, de democratische legitimiteit ontbreekt en een duidelijk plan ontbreekt. Het zal duidelijk zijn, de Partij voor de Dieren kan hier niet mee instemmen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer