Bijdrage Cie Ruimte - Koekamp


13 december 2017

Voorzitter,

Het is een trend geworden. De wethouder zegt te vergroenen en stelt vervolgens voor om bomen te kappen en asfalt aan te leggen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren pleit ervoor om in dit centrale groene deel van Den Haag het bestaande groen als uitgangspunt te nemen en juist geen boom te kappen. Waarom wil de wethouder dit niet als uitgangspunt nemen en de Koekamp zodoende mooi groen en ecologisch waardevol houden?

Voorzitter, door de Koekamp komen nu allerlei nieuwe paden waardoor de natuur nog meer versplinterd raakt. Heeft de wethouder in kaart gebracht wat het gevolg is voor de waardevolle natuur en de dieren die hier leven? Heeft de wethouder verder zicht op hoe oud en waardevol de te kappen bomen zijn? Veel bomen daar hebben in tegenstelling tot veel andere bomen in het gebied de Tweede Wereldoorlog overleefd.

Mijn fractie begrijpt verder niet waarom er een fietspad in het groen zou moeten komen, terwijl er al een fietspad langs de Bezuidenhoutseweg loopt. Door het fietspad dwars door het groen te trekken verdwijnt er veel groen en moeten bomen wijken. Dit fietspad is bovendien voor fietsers een omweg. Is de wethouder bereid om dit plan te herzien?

Voorzitter, het gebied wat de wethouder nu wil openen is juist een gebied wat heel waardevol is voor dieren en planten, de AVN noemde dit al. Het gebied wordt in de plannen ecologisch gedegradeerd van stil bosgebied naar druk wijkpark. Naast het versplinteren van de natuur en het aantrekken van vele bezoekers worden bovendien lichtmasten aangelegd langs het onnodige fietspad. Dit alles heeft een groot negatief effect op de aanwezige dieren, zoals vleermuizen en nachtvlinders. Vindt de wethouder dat het belang van het aantrekken van bezoekers opweegt tegen deze schadelijke gevolgen? En waarom, voorzitter, moet hier een verlicht fietspad komen? Is bovendien deze grootschalige kap niet in strijd met de Acte van Redemptie, zoals door de bomenstichting betoogd? En waarom zou überhaupt de watergang moeten worden verlegd?

Voorzitter, een overkluizing van de Utrechtsebaan om de natuur te verbinden vinden we een goed idee, maar in dit plan lijkt de overkluizing eerder bedoeld voor meer asfalt dan voor een betere natuurlijke verbinding. Waarom kiest de wethouder er niet voor een groene overkluizing zonder het fietspad te verplaatsen? Waarom niet inzetten op een echt ecoduct?

Tot slot, voorzitter, Het plan van de wethouder lijkt een goede intentie te hebben maar degradeert bestaande waardevolle natuur tot een groot fietsknooppunt. Ik roep de wethouder op om de bestaande fietspaden in stand te houden en geen nieuwe dwars door dit park aan te leggen.

Bedankt